Рецензентам

РЕЦЕНЗІЙНА ПОЛІТИКА

Рецензування має критичну оцінку рукописів. Усі рукописи, представлені в «Офтальмологічний журнал», вибрані для експертної оцінки, відправляються принаймні одному, але зазвичай двом або більше незалежним рецензентам, обраним редакторами. Автори можуть запропонувати незалежних рецензентів, але остаточне рішення про вибір рецензентів залишається за редакцією, а ім'я рецензента залишається невідомим для авторів.

Редактори не залучають до роботи рецензентів, які можуть мати конфлікти інтересів. Автор може повідомити імена людей, призначення яких рецензентами не бажане через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їхню думку щодо рукопису. Вони можуть відмовитись від рецензування конкретної статті, якщо вважають це виправданим. Рецензенти не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у своїх цілях.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відомості, що містяться в них, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється знімати копії статей для своїх потреб. Вони не повинні використовувати знання про зміст роботи до її опублікування у власних інтересах.

Рецензування рукопису відбувається за умов конфіденційності. Представляючи рукопис на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи та творчих зусиль, від яких можуть залежати їхня репутація та кар'єра. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів та остаточне рішення), нікому, крім самих авторів та рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження є обов'язковим. Журнал публікує коментарі рецензентів разом із рукописом за згодою авторів та рецензентів.

Коли рукопис відхилено, його копії видаляються з нашої редакційної системи.

Коли рукопис опубліковано, журнал зберігає копії початкового подання, рецензій, і листування протягом як мінімум трьох років, щоб допомогти відповісти на майбутні питання про роботу, якщо вони виникнуть.

ПРОЦЕСС РЕЦЕНЗУВАННЯ

1. Усі рукописи (статті), подані до редакції науково-практичного журналу «Офтальмологічний журнал» обов'язково проходять процедуру рецензування (одностороннє сліпе рецензування).

2. Стаття приймається до розгляду лише за умови, що вона відповідає вимогам до наукових статей, які подаються для публікації в журналі.

3. Усі матеріали надсилаються до редакції у двох примірниках та мають відповідати вимогам до оформлення рукописів для публікації в «Офтальмологічному журналі» (див. «Офтальмологічний журнал» №6 2012).

4. Стаття реєструється відповідальним секретарем у журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті надається індивідуальний реєстраційний номер.

5. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю та тематиці журналу, направляє їх для рецензування, принаймні, одному, але зазвичай двом або більше незалежним рецензентам, обраним редакторами.

6. Рецензент повинен розглянути направлену статтю у строк, погоджений з відповідальним секретарем, з моменту отримання та направити до редакції (за електронною поштою) мотивовану відмову від рецензування або рецензію. Оскільки ми використовуємо сліпе одностороннє рецензування, рецензенти можуть бачити ім'я автора. Отже, рецензенти мають повідомити про конфлікт інтересів, який може вплинути на його думку.

7. Рецензенти подають письмову рецензію, наприкінці якої на основі аналізу готовності матеріалу дається висновок про можливість публікації статті.

Рецензент може:

- Рекомендувати статтю до опублікування;

- рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень;

- не рекомендувати статтю до опублікування.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – у рецензії мають бути зазначені причини такого рішення.

8. Після отримання рецензій на черговому засіданні редакційної ради розглядається питання про статті, що надійшли, і приймається остаточне рішення на основі оцінки рецензії про опублікування або відмову в опублікуванні статей. На основі прийнятого рішення автору/ам надсилається лист (по e-mail, поштою) від імені відповідального секретаря редакції. У листі дається загальна оцінка статті, якщо стаття може бути опублікована після доопрацювання/з урахуванням зауважень – даються рекомендації щодо доопрацювання/зняття зауважень, якщо стаття не приймається до опублікування – зазначаються причини такого рішення. Проте ім'я рецензента залишається анонімним авторам.

9. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне рецензування або узгодження в редакційну колегію.

10. При достатніх підставах статті можуть направлятися на додаткове або анонімне рецензування.

11. Залучення зовнішніх рецензентів можливе у таких випадках: коли відсутній член редради, який курирує певний напрямок (наукову дисципліну); член редакційної ради не має змоги підготувати рецензію; редакційна рада не погоджується з думкою, висловленою у рецензії члена редради; надходить стаття від члена редакційної ради. На черговому засіданні редакційної ради ухвалюється рішення про звернення з проханням про рецензування до вченого, який має наукові роботи з проблематики, заявленої у статті. Від імені редакційної ради такому вченому надсилається лист із проханням про рецензування. До листа додаються стаття та рекомендована форма рецензії.

12. Статті, надіслані авторам для виправлення, мають бути повернені до редакції не пізніше ніж через місяць після отримання. Якщо статтю повернено в пізніший термін, відповідно змінюється і дата її надходження до редакції. У реєстраційному журналі робиться відмітка про дату надходження нової редакції статті.

13. Відповідальний секретар аналізує статті з рецензіями та виправлення, внесені автором згідно з зауваженнями рецензента та редакції, подає їх на розгляд редколегії для прийняття остаточного рішення.

14. На засіданні редакційна колегія ухвалює остаточне рішення про відхилення, переробку або прийняття рукопису статті.

15. Редакційна колегія зобов'язана повідомити автора про своє рішення протягом не більше трьох місяців з дня отримання рукопису, додавши при цьому копію рецензії, якщо вона є негативною або містить критичні зауваження.

ВИБІР РЕЦЕНЗЕНТІВ

Вибір рецензентів ґрунтується на багатьох факторах, включаючи досвід, попередні публікації в тій же тематичній галузі, репутацію та власний досвід співпраці з кожним рецензентом. Таким чином, розглядається попередня робота рецензента, включаючи якість та своєчасність. Автори можуть запропонувати потенційних рецензентів своїх статей; однак рішення про вибір рецензентів залишається за Редакційною радою. Рецензентам, які були обрані для рецензування окремої статті, надається реферат рукопису та пропонується прийняти чи відхилити запрошення на виконання рецензії протягом 3 днів після запиту. Повний документ доступний після того, як рецензент прийме запрошення. Якщо рецензент не може завершити рецензію з будь-якої причини, включаючи конфлікт інтересів або брак часу, рецензент інформує Редакційну колегію протягом 3 днів і, наскільки можна, пропонує інших кваліфікованих рецензентів. 

НАПИСАННЯ РЕЦЕНЗІЇ

Рецензенти повинні оцінювати статтю у строки, погоджені із секретарем, та надсилати звіт про перегляд або мотивовану відмову редакції (поштою чи електронною поштою). Рецензенти надають письмові звіти, які включають:

• Оцінку суті роботи та можливості її публікації в журналі.

• Оцінку змісту статті: викладені у статті наукові положення та результати; новизна наукових положень та результатів; обґрунтованість наукових положень та результатів; значимість наукових положень та результатів.

• Зауваження щодо викладу та оформлення матеріалу статті.

• Пропозиції щодо доопрацювання тексту.


Рецензентам пропонується відповісти на такі питання, щоб оцінити різні аспекти рукопису:

• Короткий опис проблеми, присвяченій статті.

• Ступінь актуальності статті, що рецензується.

• Найважливіші аспекти, розкриті автором у статті.

• Чи є в рукописі недоліки, які роблять публікацію неприпустимою? Якщо так, прохання повідомити подробиці.

• Чи відповідає структура статті вимогам журналу (Вступ, Методи, Результати, Обговорення)?

• Резюме написано ясно, доступно та відповідає формату (Мета, Методи, Результати, Висновок)?

• Чи чітко визначено мету роботи у вступній частині статті?

• Оцініть точність і правильність представлення методів дослідження та аналізу, поданих у статті. Чи є передача даних та методології досить докладною та прозорою, щоб відтворити отримані результати? При описі клінічних експериментів на людині чи тваринах, чи є висновок етичної комісії, заява про поінформовану письмову згоду?

• Статистичні методи описані докладно та належним чином?

• На Вашу думку, висновки та інтерпретація даних дійсні та заслуговують на довіру? Результати подано відповідно до вимог журналу (текст не дублює дані з таблиць чи малюнків)?

• Чи є все в обговоренні актуальним? Чи є повторні докладні дані чи інша інформація, які у інших частинах рукописи? Чи відповідають висновки цілям роботи?

• Чи всі супровідні дані, цитування літератури чи статистичні дані, надані автором, є актуальними? Чи всі цитування включені до списку літератури?

• Чи потрібно додати будь-які експерименти або дані, щоб покращити роботу?


Наприкінці рецензії надається рекомендація про публікацію статті. Обов'язковим є висновок:

• рекомендувати статтю до опублікування

• рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень

• не рекомендувати статтю до опублікування.