Підготовка рукопису

(При складанні цих вимог були враховані «Рекомендації по проведенню, опису, редагуванню і публікації результатів наукової роботи в медичних журналах» (2019), розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних і біомедичних журналів (International Committee of Medical Journal EditorsICMJE).

 

Види статей

Журнал приймає на розгляд до публікації наступні види статей:

1) оригінальні і проблемні статті обсягом 10-13 сторінок A4 Завантажити шаблон

2) оглядові статті (огляд літератури Завантажити шаблон, мета-аналіз, систематичний огляд Завантажити шаблон– 10-15 сторінок А4 

3) випадок з практики – 3-4 сторінки AЗавантажити шаблон

4) інноваційні пропозиції, рецензії – 3-4 сторінки A4

5) статті з історії офтальмології – 5-6 сторінок А4

6) короткі повідомлення – 1,5-2 сторінки A4

 

Загальні рекомендації

Текст рукопису статті друкується шрифтом 14 Times New Roman з 1,5 інтервалом на аркуші формату А4 (ширина полів: верхнє, ліве, нижнє – 2 см, праве – 1 см) з загальною кількістю рядків на сторінці не більше 30. 

Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовою.

Повна електронна версія статті (включаючи текст, таблиці, ілюстрації) разом із супровідними документами в електронному вигляді повинна бути надана в редакцію журналу через веб-сайт журналу – (http://www.ozhurnal.com/uk ).

Електронний варіант тексту рукопису необхідно надати в файлі текстового редактору Word у форматі *.doc або *.docx. Не рекомендується робити перенесення слів в текстовому редакторі.

Таблиці, діаграми і графіки в редакторі Word необхідно створювати тільки способами цього редактора.

Графічні об'єкти (фотографії і малюнки) слід подавати окремими графічними файлами у вигляді файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi.

 

Супроводні документи

Подаючи рукопис до журналу, автори повинні надати наступні супровідні документи: 1.  Офіціальне направлення установи (установ), де була виконана робота з експертним висновком о можливості публікації її результатів у відкритому друку.

2. «Заява про авторство»  Завантажити форму українською мовою  

3. «Розкриття фінансових та не фінансових відносин та діяльності, а також конфліктів інтересів» Завантажити форму українською мовою 

4. Відомості про авторів та розкриття інформації.  Завантажити Порадник

 

Розділи статті

У тексті статей із описом результатів оригінального дослідження зазвичай виділяють розділи Введення (Обгрунтування), Методи, Результати, Обговорення. Така структура (т.зв. IMRAD) — це не випадковий публікаційний формат, а відображення процесу наукового дослідження.

У цих розділах статей можна назвати підзаголовки, щоб краще організувати їх зміст.

Інші види статей, такі як мета-аналіз, огляд літератури, можна представляти в інших форматах.

Опис клінічних випадків, описові огляди та редакційні статті можуть мати менш структуровані або неструктуровані формати.

Нижче наведено загальні вимоги до написання рукописів.

 

A) ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Для зручності ми розробили поради для написання цього розділу Завантажити Порадник


На окремій сторінці рукопису наводиться загальна інформація про статтю та її авторів: 

Назва статті. Назва повинна відображати зміст статті.

Дані про автора (авторів), місце роботи. Наводяться прізвище та ініціали кожного автора із зазначенням посади та наукового ступеня і установи, в якому виконувалася дана робота. Також слід вказати номери ORCID авторів (Open Researcher and Contributor Identification – відкритий ідентифікатор дослідників).

Автор-кореспондент. Автор, який відповідає за листування. Наводяться ім'я, поштова адреса, номер телефону і електронна пошта автора, відповідального за ведення листування та зв'язок з іншими авторами з питань, що стосуються перероблення, виправлення і остаточного схвалення рукопису.

Електрона адреса.Автор, який відповідає за листування, повинен чітко вказати, чи можна публікувати його електронну адресу (за замовчуванням електронна адреса публікується).

Внесок кожного автора в роботу. Необхідно включити коротку заяву з детальним описом внеску кожного автора відповідно до форми «Заяви про авторство».

Висловлення подяки. В цьому пункті повинні бути відзначені особи, які зробили внесок в написання статті, але не відповідають всім чотирьом критеріям авторства і, таким чином, не можуть бути вказані як автори.

Відмови від відповідальності. Прикладом відмови від відповідальності є заява учасника, що висловлені в представленій статті думки є його власними, а неофіційними позиціями установи або фонду.

Джерела підтримки. До них відносяться гранти, надання обладнання, медикаментів і/або іншої підтримки, що сприяли проведенню викладеної в статті роботи або написанню самої статті.

Декларація про конфлікт інтересів. На титульній сторінці наводиться інформація про наявність або відсутність конфлікту інтересів відповідно до заповненої супровідної форми «Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів» (див. нижче). 

Учасники дослідження. Автор-кореспондент має вказати суб'єкти, включені до дослідження.

Кількість малюнків і таблиць. Будь ласка, вкажіть кількість малюнків і таблиць, які присутні у статті. 

Абревіатури. Слід подати всі абревіатури, що використовуються в тексті статті з їх розшифровкою.

 

B) РЕЗЮМЕ І КЛЮЧОВІ СЛОВА (окрема сторінка)

Резюме. До статті додається резюме українською, російською та англійською мовами обсягом до 200 слів. 

Резюме для оригінальних досліджень має містити такі підрозділи: назва статті; автори; заклад, де була виконана робота; мета; матеріал і методи; результати; висновки.

Резюме до статей, які представляють клінічні випадки, огляди літератури, інноваційні пропозиції, рецензії, короткі повідомлення, можуть мати вільний формат.

Резюме статті з результатами клінічних випробувань повинно мати реєстраційний номер клінічного випробування.

Резюме повинно точно відображати зміст статті з коротким обґрунтуванням актуальності, мети  дослідження, коротким описом матеріалу і методів дослідження, основних результатів (із зазначенням кількісних показників та їх статистичної значущості) і висновок. У висновку слідзазначити нові і важливі аспекти отриманих результатів, а не просто повторити опис отриманих результатів.

 

Ключові слова. Під кожним резюме розміщуються від 3 до 8 ключових слів або коротких фраз, які відображають основні проблеми, згадані в статті.

 

С) ВСТУП

У Вступі обґрунтовуються підстави для проведення дослідження (тобто, описується характер проблеми та її значення). Також формулюються передумови для проведення даного дослідження, мета роботи або гіпотеза, яка буде перевірена в процесі дослідження. При викладенні «Вступу» зсилатися слід тільки на вже опубліковані роботи, безпосередньо пов'язані з даною проблемою, не використовуючи дані або висновки поточної роботи.

 

D) МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

У розділі «Матеріал і методи» наводиться чітка та зрозуміла інформація щодо того, як саме було проведено дослідження і чому.

Слід вказати дизайн (вид) дослідження.  Дизайн дослідження повинен бути придатним для досягнення мети. 

Методи дослідження слід описувати досить докладно – таким чином, щоб інші особи за наявності доступу до них мали б змогу відтворити отримані результати. 

До розділу слід включати тільки ту інформацію, яка була доступна на момент планування або розробки протоколу дослідження. Вся інформація, отримана під час дослідження, наводиться в розділі «Результати».

За наявності фінансової підтримки або інших зобов'язань, що сприяли проведенню дослідження, докладну інформацію про це необхідно викласти при описанні методів дослідження.

Також в розділі «Матеріал і методи» необхідно надати висновок комітету з біоетики (місцевого або національного) щодо проведеного дослідження. Якщо офіційного комітету з біоетики в установі немає, слід включити заяву про відповідність проведеного дослідження принципам Гельсінської декларації прав людини.

         i. Відбір і опис учасників дослідження

Слід чітко описати відбір учасників дослідження (здорові особи або пацієнти, включаючи контрольні групи), вказуючи при цьому критерії включення і виключення.

При описанні репрезентативних груп необхідно указати вік, стать, етнічну належність учасників дослідження.

За необхідності диференційно використовувати термін «стать» (при поданні інформації про біологічні чинники) і гендерні фактори (гендерну ідентичність, психосоціальні або культурні чинники) при описі учасників дослідження.

Якщо дослідження проведено з вибіркою окремих груп населення, наприклад, осіб тільки однієї статі, автори повинні пояснити таке обмеження, за винятком явних випадків (наприклад, раку простати). 

Автори повинні визначити, яким чином вони визначають расову або етнічну належність і виправдовують їхню соціальну значимість.

ii. Технічна інформація

Використані в дослідженні методики, обладнання (з точною назвою приладу і фірми-виробника) і процедури необхідно описати настільки детально, наскільки це необхідно для можливості відтворення отриманих результатів іншими дослідниками.

Слід привести посилання на стандартні методики, включаючи методи статистичного аналізу.

Методики, які були опубліковані раніше, але недостатньо добре відомі, необхідно коротко описати та навести відповідні посилання на них.

Нові або суттєво модифіковані методи слід описати, пояснити причини їх використання та оцінити їх обмеження. 

Також повинні бути чітко вказані всі використані в роботі лікарські засоби та хімічні речовини, включаючи назви дженериків, їх дози і шляхи введення. 

Слід дати визначення відповідним науковим термінам і назви генів.

iii. Статистичні методи

Статистичні методи повинні бути описані настільки детально, наскільки це потрібно для оцінки їх адекватності та для підтвердження отриманих результатів обізнаними читачами за умови їх доступу до відповідних даних.

Слід надати кількісну оцінку даних з відповідними параметрами, що відображають помилку вимірювання або імовірний характер результатів (наприклад, довірчі інтервали).

Статистичні методи дослідження слід по можливості описувати посиланнями на загальноприйняті джерела. 

Необхідно також дати визначення статистичним термінам, скороченням і більшості символів, вказати використані пакети і версії статистичних програм.

 

Е) РЕЗУЛЬТАТИ

Результати повинні бути представлені в логічній послідовності у вигляді тексту, таблиць і малюнків.

В першу чергу слід описувати найбільш важливі результати.

Не слід повторювати всі дані з таблиць і малюнків в тексті, досить виділити або узагальнити найбільш важливі спостереження.

Числову інформацію слід представляти не тільки у вигляді похідних (наприклад, відсотків), а також у вигляді абсолютних значень, на підставі яких були розраховані ці похідні.

Також необхідно вказати їх статистичну значущість, якщо вона виявлена.

Кількість таблиць і малюнків повинна бути обмежена, вони повинні включати лише дані, необхідні для пояснення основної ідеї статті і оцінки результатів.

Замість надмірно об'ємних таблиць слід використовувати графіки; при цьому дані в графіках і таблицях не повинні дублюватися.

Необхідно уникати нетехнічного використання технічних статистичних термінів, таких як «випадковий» (що передбачає наявність рандомізації), «нормальний», «значущий», «кореляція» і «вибірка».

 

F)  ОБГОВОРЕННЯ

Обговорення слід почати з короткого викладу основних результатів дослідження, роз'яснення можливих механізмів їх появи.

Необхідно підкреслити нові і важливі аспекти проведеного дослідження і описати контекст отриманих даних у вигляді всієї сукупності відповідної доказової інформації.

Також слід вказати обмеження проведеного дослідження і описати  значення отриманих даних для майбутніх досліджень, а також для клінічної практики або розробки настанов в галузі охорони здоров'я.

У розділі «Обговорення» не слід повторно наводити докладні дані або іншу інформацію, представлені в інших частинах рукопису, наприклад, в розділах «Вступ» або «Результати».

В кінці обговорення слід зробити висновки, але не слід відокремлювати їх в окремий розділ.

Висновки повинні відповідати меті дослідження; слід уникати недостатньо підтверджених фактами заяв і висновків.

Зокрема, слід розрізняти клінічну і статистичну значущість, і уникати тверджень про економічну вигоду, якщо тільки рукопис не містить відповідні економічні дані та їх аналіз.

Не варто заявляти про першорядну важливість дослідження або посилатися на роботу, яка ще не закінчена.

Формулювання нових гіпотез допускається, якщо вони обґрунтовані, але їх слід чітко позначити.


G) ЛІТЕРАТУРА 

Список літератури оформлюється згідно стилю Vancouver, який передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли цитується джерело. 

Завантажити довідник по стилю Ванкувер.

Посилання в тексті мають бути позначені арабськими цифрами [у квадратних дужках]. 

Бібліографія повинна включати в основному роботи останніх 7-8 років, що мають безпосереднє відношення до даної теми.

У перелік літератури не включаються неопубліковані роботи та підручники.

При посиланнях на автореферати дисертацій та монографії також слід вказувати їх назву.

Назви журналів слід скорочувати відповідно до стилю, який використовується в системі MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)

Так як «Офтальмологічний журнал» є членом CrossRef, автори повинні також надати, по можливості, електронні посилання на оригінал статті або DOI (digital object identifacator) статті.

 

 

Таблиці

Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву.

Заголовки граф повинні точно відповідати їх змісту.

Всі цифри повинні бути ретельно вивірені, відповідати цифрам у тексті і обов'язково повинні бути оброблені статистично.

Всі роз'яснення слід розміщувати в примітках під таблицею, а не в її назві.

Слід вказати, які статистичні методи використовувалися для визначення варіабельності даних, наприклад стандартне відхилення (SD) або помилка середнього (m).

Таблиці в редакторі Word можна створювати тільки способами цього редактора. Розміщувати таблиці можна тількі в тексті статті.

 

Ілюстрації

Фотографії та малюнки повинні бути професійно виконаними, якісними, контрастними і чіткими.

Всі букви, цифри і символи повинні бути чіткими і мати достатні розміри, які дозволяли б розпізнавати деталі ілюстрацій при їх зменшенні при публікації.

Назви і детальні пояснення повинні міститися в підписах до малюнків, а не на самих малюнках.

Малюнки та фотографії повинні бути послідовно пронумеровані відповідно до порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. 

Якщо використовуються фотографії людей, то ці люди або не повинні бути впізнаними, або до таких фото повинен бути доданий письмовий дозвіл на їх публікацію.

Підписи до малюнків слід друкувати на окремій сторінці з нумерацією арабськими цифрами, відповідної до номерів малюнків.

Якщо для позначення частин малюнка використовуються символи, стрілки, цифри або букви, їх слід навести в підписі до малюнку з чітким поясненням  кожного.

У підписах до мікрофотографій необхідно вказати ступінь збільшення і спосіб забарвлення.

Фотографії, малюнки і графіки, які не були виконані засобами  програми Word, слід подавати у вигляді графічних файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi. 

Увага! При підготовці кольорових ілюстрацій авторам необхідно приймати до уваги те, що паперова версія «Офтальмологічного журналу» друкується у чорно-білому варіанті, тому паралельно з кольоровими ілюстраціями слід подавати їх адаптовані авторські чорно-білі варіанти.   

 

Одиниці виміру

Всі одиниці повинні відповідати системі СІ.

 

Скорочення і символи

Скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих скорочень хімічних і математичних величин, мір, термінів. Повний термін, замість якого вводиться скорочення (абревіатура), повинен передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання). Не слід застосовувати скорочення в назві статті.