Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 39-43.

УДК  617.735-085.457.015.13-092.9

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263943


Особливості клінічних та ультраструктурних змін сітківки кролика залежно від підвищення дозування й кратності інтравітреального введення мелфалану

Н. Ф. Боброва, докт. мед. наук, професор; Т. А. Сорочинська, канд. мед. наук; Н. І. Молчанюк, канд. біол. наук; О. Ю. Братішко, мол. наук. співр.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯКЦИТУВАТИБоброваН.Ф. Особливостіклінічнихтаультраструктурнихзмінсітківкикролявзалежностівідпідвищеннядозуваннятакратностіінтравітреальноговведеннямелфалану / Н. Ф. Боброва, Т. А. Сорочинська, Н. І. Молчанюк, О. Ю. Братішко // Офтальмол. журн. — 2022. — № 6. — С. 39-43.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202263943

 

Мета. Вивчити особливості клініко-ультраструктурних змін сітківки та судинної оболонки кролів у разі збільшення дози й частоти інтравітреального введення мелфалану.

Матеріал і методи. Клініко-електронну мікроскопію (ЕМ) проводили на 13  очах 7 кролів породи шиншила одного віку (5–6 місяців) і маси (2,5–3 кг). Усі очі було поділено на 5 груп залежно від режиму інтравітреального введення мелфалану: 1 група (4 ока) – по 5 мкг 3 рази; 2 група (2 ока) – по 10 мкг 2 рази; 3 група (2 ока) – по 20 мкг 2 рази; 4 група (3 ока) – по 30 мкг 2 рази, 5 група (2 ока) – по 40 мкг 2 рази. Інтервал між інтравітреальним введенням мелфалану в усіх групах становив 1 місяць. Енуклеацію проводили через 4 тижні після останньої ін’єкції в усіх групах.

Результати. Перша група – зміни очного дна поодинокі невеликі ділянки тонкої депігментації, які залишаються незмінними протягом усього періоду спостереження. ЕМ виявила таке: зовнішні сегменти фоторецепторних клітин (ФК) утворюють зруйновані диски, фрагменти зовнішніх шарів, розриви плазмолеми тощо; нервові елементи інших відділів сітківки без змін. У другій групі – більш виражені зміни очного дна, які дещо посилювалися під час кожної повторної ін’єкції. ЕМ виявила позаклітинні пошкодження в зовнішньому та внутрішньому сегментах ФК, вогнища некрозу нервової тканини. третя група – перерозподіл пігменту сітківки, що посилюється й збільшується після повторних ін’єкцій. ЕМ показала таке: клітини пігментного епітелію сітківки із різним ступенем патології аж до їх розпаду, пігмент, виражений гліоз клітин Мюлера. Четверта і п'ята групи – широкі ділянки інтенсивної депігментації, які збільшилися з наступною шкірною ін’єкцією до майже повного злиття, що призвело до повної зміни кольору сітківки. ЕМ виявила таке: змінені пігментні клітини у внутрішніх шарах сітківки; зовнішній і внутрішній шари ФК відсутні, їх розташування заповнене глією; внутрішній сегмент ФК також пронизаний гіпертрофованими відростками гліальних клітин; гангліозні клітини з ознаками дистрофічних змін; у судинній оболонці майже повна деструкція хоріокапілярів, ендотелій стінки хоріоїдальних судин має елементи деструкції.

Висновок. Експериментально встановлено, що багаторазове введення мелфалану в різних дозах не спричинило загальнотоксичної дії, а також негативного впливу на передній відділ ока та оптичні середовища піддослідних тварин. Клінічні й ультраструктурні зміни сітківки кроликів залежать від дози препарату: ін’єкція 5 і 10 мкг є безпечною, спричиняючи мінімальні зміни лише в зовнішніх шарах сітківки. Вищі дози мелфалану (20–30 мкг) варто вводити з обережністю: виражені токсичні зміни в сітківці та хоріокапілярному шарі з різним рівнем їх дегенерації, аж до гліозу й некрозу, через порушення живлення сітківки та судинної оболонки.

Ключові слова: ретинобластома, інтравітреальна хіміотерапія, мелфалан

 

Література 

1.Боброва НФ, Сорочинская ТА. Комбинированная (интравитреальная и внутривенная) полихимиотреапия в системе органосохранного лечения ретинобластомы. Офтальмол. журн. 2011; 2:38-44

2.Боброва НФ, Сорочинская ТА, Молчанюк НИ, Братишко АЮ. Ультраструктурные изменения сетчатки кролика при однократном интравитреальном введении различных доз мелфалана. Офтальмол. журн. 2020;4: 50-55.

3.Боброва НФ, Сорочинская ТА. Интравитреальная химиотерапия ретинобластомы (пятилетний опыт).  Офтальмол. журн. 2015; 3: 59-68.

4.Ретинобластома: моногр. / Под. ред. Н.Ф. Бобровой. Одесса: Издательский центр, 2020: 324 с. 

5.Bobrova NF, Sorochinskaya TA. Local retinoblastoma chemotherapy by intravitreal melphalan injections (the preliminary report). South-East European Journal of Ophthalmology. 2009; 2(3-4):28-34

6.Francis JH, Brodie SE, Marr B, Zabor EC, Monde-sire-Crump I, Abramson DH. Efficacy and Toxicity of Intra- vitreous Chemotherapy for Retinoblastoma: Four-Year Experience. Ophthalmology. 2017; Apr; 124(4):488-495. 

7.Ghassemi F, FahimehAsadiAmoli F. Pathological findings in enucleated eyes after intravitreal melphalan injection. Int Ophthalmol. 2014 Jun;34(3):533-40.

8.Ghassemi F, Shields CL. Intravitreal melphalan for refractory or recurrent vitreous seeding from retinoblastoma. Arch Ophthalmol. 2012; 130: 1268-1271. 

9.Inomata M, Kaneko A. Chemosensitivity profiles of primary and cultured retinoblastoma cells in a human tumor clonogenic assay. Jpn J Cancer Res 1987; 78 (8): 858–868.

10.Kaneko A, Suzuki S. Eye-Preservation Treatment of Retinoblastoma with Vitreous Seeding. Jap. J.Clin.Oncol. 2003; 33: 601-607.

11.Munier FL, Gaillard MC, Soliman S. et al. Intravitreal chemotherapy for vitreous disease in retinoblastoma revisited: from prohibition to conditional indications. BrJ Ophthalmol. 2012; 96(8): 1078–1083.

12.Reуnoldes ES. The use of lead citrate at high pH an electron opaque stain in electron microscopy. I. of Cell Biol. 1963; 17: 208-212.

13.Shah N, Pham D, Murray T. et al. Intravitreal and Subconjunctival Melphalan for Retinoblastoma in Transgenic Mice. Journal of Ophthalmology. Volume 2014, Article ID 829879.

14.Shai M Bar-Sela, Shiri Zayit-Soudry, Amir Massarwehet al. Retinal Toxicity of Intravitreal Melphalan in Albino Rabbit Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2018; 56: 75.

15.Shields CL, Douglass AM, Beggache M, Say EA, Shields JA. Intravitreous chemotherapy for active vitreous seeding from retinoblastoma: Outcomes After 192 Consecutive Injections. The 2015 Howard Naquin Lecture. Retina.2016;  Jun; 36(6): 1184-90. 

16.Shields CL, Lally SE, Leahey AM, Jabbour PM, Caywood EH, Schwendeman R, et al. Targeted retinoblastoma management: When to use intravenous, intra-arterial, periocular, and intravitreal chemotherapy. Curr Opin Ophthalmol. 2014;25:374–85.

17.Shimoda Y.,Hamano R, Ishihara K.et al.Effects of intraocular irrigation with melphalan on rabbit retinas during vitrectomy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008; 246(4): 501-508.

18.Ueda M, Tanabe J, Inomata M. et al. Study on conservative treatment of retinoblastoma - effect of intravitreal injection of melphalan on the rabbit retina.  Nihon Ganka Gakkai Zasshi. 1995; 99(11): 1230-1235. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Внесок авторів. Всі автори приймали участь в розробці концепції статті та в написанні рукопису. Остаточна версія рукопису була ухвалена всіма авторами, які в свою чергу несуть повну відповідальність за надання її остаточної версії до друку.

Декларація про конфлікт інтересів. Всі автори не мають жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на предмет чи матеріал, описаний та обговорений в даному рукописі.

Джерела підтримки. Зовнішні джерела фінансування відсутні.

 

Надійшла 19.10.2022