Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 71-80.

УДК  159.944.4:159.98

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202257180


Психологічне тестування осіб у стресових ситуаціях: установки на процедуру та сприйняття візуальних стимулів

Б. В. Бірон 1, канд. психол. наук; І. А. Булах 1, аспірантка; О. О. Волкова 1, аспірантка; Д. Ф. Ольховський 1, аспірант; В. С. Родін 2, студент

1 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Одеса (Україна)

2 Університет Нової Гориці; (Словенія)

ЯК ЦИТУВАТИ: Бірон Б. В. Діагностика межі пухлинного ураження методом флуоресцентної візуалізації і хірургічне лікування розповсюдженого злоякісного новоутворення шкіри зовнішнього носу / Б. В. Бірон,  І. А. Булах, О. О. Волкова, Д. Ф. Ольховський,  В. С. Родін // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 71-80. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202257180

 

Вступ. Професійна діяльність осіб, які знаходяться під впливом стресових ситуацій, призводить до погіршення психічних процесів та падіння працездатності. Феномени соціально-когнітивних спотворень, які виникають в таких умовах, потребують всебічного дослідження, в тому числі і кількісної оцінки. Відповідні психометричні інструменти для виявлення таких спотворень потребують ґрунтовної психометричної адаптації.

Мета. Психометричний аналіз шкал для оцінки установок на процедуру тестування у осіб, що знаходяться в стресових ситуаціях та встановлення зв’язків між спотвореннями при відповідях на опитувальники та перцептивними спотворюваннями.

Матеріал і методи. Вибірку дослідження сформували 286 медичних працівника офтальмологічного профілю. Застосовано наступні методики: тест Е. Вартегга (Wartegg-Zeichen-Test), Міннесотський багатопрофільний особистісний опитувальник MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) С. Гетвея та Дж. Маккінлі. Дослідження проводилось на базі ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П. Філатова». 

Результати. Визначено, що в стресових ситуаціях соціально-когнітивні спотворення супроводжуються візуально-перцептивними. Зокрема, бажання подати себе у вигідному світлі пов’язане з тенденцією помилково не визначати крупні візуальні стимули як такі, що заслуговують уваги, що розглядається як спільність проявів вибіркової візуальної перцепції та установочних спотворень при відповідях на опитувальники. Встановлено, що спотворення в стресових ситуаціях є комплексними – пов’язаними як зі свідомим, так і несвідомим рівнем психіки. Актуалізовано, що Модифікована шкала L може використовуватися для оцінки перцептивних спотворень  та розладів, пов’язаних зі стресом, таких як психосоматичні захворювання та посттравматичний стресовий розлад.

Ключові слова: контрольні шкали, психометричний аналіз, стрес, стресови ситуацї, офтальмологи, соціально-когнітивні установки, візуальна перцепція

 

Література

1.Цехмістер ЯВ, Данилюк ІВ, Родіна НВ, Бірон БВ, Семенюк НС. Створення опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю.Офтальмологічний журнал, 2019; 1: 39-45.

2.Родіна НВ, Бірон БВ, Уханова АІ, Семенюк НС, Кернас АВ. Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю.Офтальмологічний журнал, 2020; 2: 79-86.

3.Власова ОІ, Родіна НВ, Целікова ЮО, Ворнікова ЛК, Тихоненко ЮО. Модифікація, стандартизація та адаптація анкети негативного дитячого досвіду (ACE).Офтальмологічний журнал, 2022; 1: 63-72.

4.Родіна НВ, Доценко ОЮ, Кернас АВ, Перевязко ЛП, Ворнікова ЛК. Створення шкали для дослідження копінг-поведінки у ситуаціях небезпеки. Офтальмологічний журнал, 2022; 3: 65-73.

5.Alkhairy S,  SiddiquiF, MirzaAA, AdnanS. Stressand Phacosurgeon. An Unavoidable Association. Pak Journal Ophthalmology, 2016; 32(4): 221-225.

6.Семенюк НС. Психологічні особливості життєвих орієнтацій особистості (на прикладі медичних працівників офтальмологічного профілю): дис. на здобуття канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології». Одеса, 2018; 203.

7.Richey LN, Doninger NA. A Comparison of Performance Validity Measures in Predicting MMPI-2 Lie Scale Results. Clin Neuropsychol. 2020 Feb;34(2):353-367. 

8.Wartegg E. Schichtdiagnostik – DerZeichentest (WZT). Einführungin die experimentelle Graphoskopie. Goettingen: VerlagfürPsychologie; 1953. 35. 

9.Родіна НВ. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович; 2011. 364 с.

10.Grønnerød SJ, Grønnerød C. The Wartegg Zeichen Test: A literature overvie wand a meta-analysis of reliability and validity. Psychological Assessment, 24(2), 476. PsycholAssess. 2012 Jun;24(2):476-89. 

11.Hathaway SR, McKinley JC. The Minnesota multiphasic personality inventory, Rev. ed., 2nd printing.  Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press; 1943

12.Березин ФБ, Мирошников МП, Рожанец РВ. Методика многостороннего исследования личности. Москва: Медицина; 1976. 176 с.

13.Cattell RB. The Scree Test For The Number Of Factors. Multivariate Behav Res. 1966 Apr 1;1(2):245-76. 

14.Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall: Upper Saddle River, NewJersey: Pearson Education; 2010. 816p.

15.Funder DC, Ozer DJ. Evaluating effect size in psychological research: Sense and non sense. Adv. Meth. Pract. Psychol. Sci. 2019. May;2(2):156-168. 

16.Richey LN, Doninger NA. A Comparison of Performance Validity Measuresin Predicting MMPI-2 Lie Scale Results. Clin Neuropsychol. 2020 Feb;34(2):353-367. 

17.Мягков АЮ. Вопросные техники распознавания лжи в социологических опросах. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006; 1: 48-57.

18.Maslow AH. Motivation and personality. NewYorkN.Y.: Harper&Row; 1954.411р.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент: Б.В. Бірон, biron@i.ua

Вклад кожного автора в роботу: Розробка/концептування: Бірон Б.В.; Збір даних/проведення досліджень: Булах І.А., Волкова О.О.,Ольховський Д.Ф., Родін В.С.; Аналіз/інтерпретація даних: Бірон Б.В., Родін В.С.; Підготовка рукопису/написання/рецензування: Бірон Б.В., Булах І.А., Волкова О.О., Ольховський Д.Ф.

Джерела підтримки: Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Декларація про конфлікт інтересів: Всі автори не мають жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на предмет чи матеріал, описаний та обговорений в даному рукописі.

Надійшла 17.10.2022