Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 3-11.

УДК 617.735-02 :616.379-008.64-036.17:575.17 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20225311

 

Роль поліморфізмів генів ферментів фолатного циклу у прогресуванні діабетичної ретинопатії  пацієнтів на цукровий  діабет 2 типу

С. О. Риков 1, д-р мед. наук, професор; Ю. Прокопенко 1, аспірант; Л. В. Натрус 2, д-р мед. наук, професор; Ю. О. Панченко 1, д-р мед. наук, доцент 

1 Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Київ (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Риков С. О. Роль поліморфізмів генів ферментів фолатного циклу у прогресуванні діабетичної ретинопатії  пацієнтів на цукровий діабет 2 типу / С. О. Риков, Ю. Прокопенко, Л. В. Натрус, Ю. О. Панченко // Офтальмол. журн. — 2022. — № 5. — С. 3-11.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20225311

 

Актуальність. Однією з ланок патогенезу діабетичної ретинопатії (ДР) при цукровому діабеті 2 типу (ЦД2) є ендотеліальна дисфункція, в розвитку якої має значення гіпергомоцистеінемія. Провідна причина накопичення гомоцистеїну полягає в недостатній кількісті та/або дисфункції ферментів і кофакторів, пов'язаних з його метаболізмом. Основу цього складає генетично детермінований дефіцит ферментів фолатного циклу, визначений поліморфізмами генів MTHFRC677T, MTHFRA1298C, MTRA2756G.

Мета роботи – вивчення ролі поліморфізмів генів ферментів фолатного циклу MTHFRC677T, MTHFRA1298C, MTRA2756G у прогресуванні діабетичної ретинопатії пацієнтів на цукровий діабет 2 типу

Матеріал та методи. Дослідження включало 83 хворих (83 ока) із ЦД2, у яких за результатами офтальмологічного обстеження за шкалою ETDRS виявлено непроліферативну та проліферативну ДР. Контрольна група (КГ) включала 35 осіб без ЦД, які зіставлені із пацієнтами за статтю, віком, індексом маси тіла. Поліморфізм гену визначали за допомогою ПЛР-реал тайм на автоматичному ампліфікаторі Gene Amp® PCR System 7500, вміст L-гомоцистеїну визначали в сироватці крові методом ELISA за допомогою набору AXIS-SHIELD DIAGNOSTICS LTD.

Висновки. Не виявлений зв'язок поліморфізмів основних генів rs1801133, rs1805087, rs1801131, що кодують ферменти фолатного циклу із розвитком ДР на тлі ЦД2 у порівнянні із особами без діабету. У носіїв мінорних гомозиготних генотипів: GG гену MTR 2756А/G і генотипу СС гену MTHFR 1298 A/C виявлене суттєве підвищення рівня гомоцистеїну в крові на початку розвитку ДР, що потребує подальшого з’ясування ролі гіпергомоцистеінемії як чинника прогресування ускладнення, або маркера ступеню ушкодження тканин.У носіїв найбільш розповсюджених генотипів СС та СТ гену rs1801133, генотипу AG гену rs1805087, і генотипу АА гену rs1801131 більш важливим фактором прогресування ретинопатії є тривалість ЦД2.

Ключові слова: діабетична ретинопатія, цукровий діабет 2 типу, фолатний цикл, гомоцистеїн

 

Література

1.Barrett E.J., Liu Z., Khamaisi M. et al. Diabetic Microvascular Disease: An Endocrine Society Scientific Statement. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 2017,102(12), 4343–4410. 

2.Shi C., Wang P., Airen S. et al. Nutritional and medical food therapies for diabetic retinopathy. Eye and vision (London, England), 2020, 7, 33. 

3.Natrus L.V. A novel concept of differences in pathogenetic mechanism of diabetic retinopathy progression between type 2 diabetes mellitus patients differing in the PPARγ genotype. J.ophthalmol.(Ukraine).2020;5:36-42.

4.Kowluru R.A. Diabetic Retinopathy: Mitochondria Caught in a Muddle of Homocysteine. Journal of clinical medicine, 2020,9(9), 3019. 

5.Kowluru R.A., Mohammad G., Sahajpal N. Faulty homocysteine recycling in diabetic retinopathy. Eye and vision (London, England), 2020,7, 4. 

6.Malaguarnera G, Gagliano C, Giordano M, et al. Homocysteine serum levels in diabetic patients with non proliferative, proliferative and without retinopathy. Biomed Res Int. 2014; 2014:191497.

7.Koklesova L, Mazurakova A, Samec M, et al. Homocysteine metabolism as the target for predictive medical approach, disease prevention, prognosis, and treatments tailored to the person. The EPMA journal, 2021,12(4), 1–29. Advance online publication. 

8.Raghubeer S, &Matsha TE. Methylenetetrahydrofolate (MTHFR), the One-Carbon Cycle, and Cardiovascular Risks. Nutrients, 2021, 13(12), 4562. 

9.Tawfik A, Mohamed R, Elsherbiny N et al. Homocysteine: A Potential Biomarker for Diabetic Retinopathy. Journal of clinical medicine, 2019, 8(1), 121. 

10.Maltsev D, Natrus L. The Effectiveness of Infliximab in Autism Spectrum Disorders Associated with Folate Cycle Genetic Deficiency. Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology, 2020, Vol 11, (3). Р 581-592. DOI:10.34883/PI.2020.11.3.015

11.Maltsev D. Features of folate cycle disorders in children with ASD. Bangladesh Journal of Medical Science, 2020, 19(4), 737–742. 

12.Niu W, Qi Y. An updated meta-analysis of methylenetetrahydrofolate reductase gene 677C/T polymorphism with diabetic nephropathy and diabetic retinopathy. Diabetes Res Clin Pract. 2012, 95(1):110-8. 

13.Xu WH, Zhuang Y, Han X, Yuan ZL. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and diabetic retinopathy risk: a meta-analysis of the Chinese population. J Int Med Res. 2020;48(1):300060518816834.  

14.Luo S, Wang F, Shi C, Wu Z. A Meta-Analysis of Association between Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene (MTHFR) 677C/T Polymorphism and Diabetic Retinopathy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016; 13(8):806. 

15.Raza ST, Abbas S, Ahmed F, Fatima J, Zaidi ZH, Mahdi F. Association of MTHFR and PPARγ2 gene polymorphisms in relation to type 2 diabetes mellitus cases among north Indian population. Gene. 2012, 15;511(2):375-9.  

16.Zhong JH, Rodríguez AC, Yang NN, Li LQ. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism and risk of type 2 diabetes mellitus. PLoS One. 2013 Sep 4;8(9):e74521.  

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Натрус Лариса Валентинівна - lnatrus777@gmail.com

Внесок авторів. Всі автори відповідають критеріям авторства, засвідчують, що кожен автор брав значну участь у написанні роботи, включаючи участь в опрацюванні концепції, проектуванні, аналізу, написання та ревізії статті, та кожен автор відповідає за її зміст. 

Декларація про конфлікт інтересів. Всі автори не мають жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на предмет чи матеріал, описаний та обговорений в даному рукописі.

Джерела підтримки. Зовнішні джерела фінансування відсутні.

Учасники дослідження. Всі учасники дали інформовану згоду на участь в дослідженні. Дослідження проведені з дотриманням вимог Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1977 р.), відповідного положення ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.) та Наказу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.  

Надійшла 07.07.2022