Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 28-32.

УДК 617.75:616.71 – 007.152 – 07

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202242832


Особливості зорових розладів у пацієнтів з первинно-діагностованою акромегалією

К. С. Єгорова 1, лікар-офтальмолог, канд. мед. наук; Л. В. Задояний 1, канд. мед. наук; М. О. Гук 1, лікар-нейрохірург, д-р мед. наук; О. Є. Скобська 1, д-р мед. наук, професор; М. Л. Соловей 1, 2, лікар-ендокринолог; О. Г. Черненко 1, лікар-патоморфолог, канд. мед. наук; Б. Б. Гуда 2, лікар-ендокринолог, д-р мед. наук

1 ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Київ (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Єгорова К. С. Особливості зорових розладів у пацієнтів з первинно-діагностованою акромегалією / К. С. Єгорова, Л. В. Задояний, М. О. Гук, О. Є. Скобська, М. Л. Соловей, О. Г. Черненко, Б. Б. Гуда // Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 28-32.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202242832


Актуальність. Акромегалія – складне нейроендокринне захворювання, пов'язане з гіперпродукцією гормону росту та інсуліноподібного фактора росту у осіб із завершеним фізіологічним ростом, що в 96-98% випадків обумовлено гормонально-активними аденомами гіпофіза (АГ), що секретують соматотропін (СТГ) або мають змішану (СТГ та пролактин) секрецію. Розрізняють 3 структурно-функціональні типи акромегалії, які різняться між собою за особливостями клінічного перебігу, напрямами поширення, агресивністю пухлини, експресією рецепторів соматостатину, потенційною чутливістю до лікування.

Мета. Проаналізувати особливості зорових розладів у пацієнтів з первинно-діагностованою акромегалією.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати обстеження 174 первинних хворих на акромегалією, які були оперовані з приводу АГ трансназальним ендоскопічним доступом у ДУ«Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в період з 2018 по 2021 роки, діагноз АГ був підтверджений комплексним морфологічним дослідженням.  Основну досліджувану групу склали 20 хворих (40 очей), які мали зорові розлади, що склало 11,5% наших хірургічних спостережень первинної акромегалії.  Проведено клініко-неврологічне, ендокринологічне, офтальмологічне та комплекс нейровізуалізуючих обстежень.

Результати. У 174 хворих на АГ, що продукують СТГ, порушення зорових функцій виявлено у 20 (11,5%) хворих: 17 (85%) випадків відносились до 3-го структурно-функціонального типу акромегалії за класифікацією Cuevas-Ramos з співавт., 3 (15%) – до 2-го типу. Супраселярне поширення АГ у бік опто-хіазмального комплексу та компресія перехрещених нервових волокон зорових нервів викликає розвиток симетричного хіазмального синдрому (55%) та первинну нисхідну компресійну атрофію зорових нервів у 70% хворих. В результаті лікування зменшилась кількість очей з важким та вкрай важким зниженням гостроти зору на 5% та 7,5% відповідно, зменшення дефектів поля зору спостерігалось на 12,5% очей. 

Висновок. Застосування  структурно-функціональної класифікації акромегалії (Cuevas-Ramos із співавт.) є корисним не тільки для оцінки перспектив комплексного лікування акромегалії, але і для прогнозування загроз виникнення зорових розладів.

Ключові слова: аденома гіпофіза, акромегалія, структурно-функціональна класифікація, компресійна оптична нейропатія, ендоскопічна трансназальна хірургія

 

Література

1.Kovacs K. Tumors of the pituitary gland. Atlas of Tumor Pathology / K. Kovacs, E. Horvath – Washington: Armed Forces Institute of Pathology, 1986. Series 2, vol. 21. 

2.A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Nature reviews / Melmed S., Bronstein M. D., Chanson P. [ et al.] // Endocrinology – 2018. – V. 14 (9). – P. 552–561. 

3.A Pituitary Society update to acromegaly management guidelines / Fleseriu M., Biller B., Freda P. [ et al.] // Pituitary – 2021. – V. 24(1). – P. 1–13. 

4.Multidisciplinary management of acromegaly: A consensus / Giustina A., Barkhoudarian G., Beckers A. [ et al.] // Reviews in endocrine & metabolic disorders. – 2020. – V. 24(4). – P. 667-678. 

5.Taweesomboonyat C. Prognostic Factors of Acromegalic Patients with Growth Hormone-Secreting Pituitary Adenoma After Transsphenoidal Surgery / C. Taweesomboonyat, T. Oearsakul // World Neurosurg. – 2021. – V.146. – P. e1360-e1366. 

6.Ascertainment and natural history of treated acromegaly in Northern Ireland / Ritchie C.M., Atkinson A.B., Kennedy A.L. [ et al.] // Ulster Med J. – 1990. – V. 59(1). – P. 55–62.

7.Epidemiology of acromegaly: review of population studies / [Lavrentaki A., Paluzzi A., Wass J., Karavitaki N.] // Pituitary – 2017. – V. 20(1). – P. 4-9. 

8.High prevalence of pituitary adenomas: a cross-sectional study in the province of Liege, Belgium / Daly A., Rixhon M., Christelle A. [ et al.] // J. Clin Endocrinol Metab. – 2006. – V. 91(12). – P. 4769-4775. 

9.Holdaway I. M. A meta-analysis of the effect of lowering serum levels of GH and IGF-I on mortality in acromegaly / I. M. Holdaway, M. J. Bolland, G. D. Gamble // Eur. J. Endocrinol. – 2008. – V. 159(2). – P. 89-95. 

10.Клініко-гормональні особливості акромегалії у пацієнтів за даними українського нейроендокринологічного центру/ Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Гук М. А. [ та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2018. – Т. 65, №3. – С.67-74.

11.Trainer P. J. ACROSTUDY: an overview / P. J. Trainer // Hormone research – 2007. – V. 68(5). – P. 68–69. 

12.Abouaf L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma / L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76(3). – P. 210-219. 

13.Foroozan R. Chiasmal syndromes / R. Foroozan // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2003. – V. 14(6). – P. 325-331. 

14.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91(5). – P. 711-715. 

15.Evaluation of ophthalmic manifestations in patients with intracranial tumours / [Wadud S.A., Ahmed S., Choudhury N., Chowdhury D.] // Mymensingh Med. J. – 2014. – V. 23(2). – P. 268-271.

16.Sefi-Yurdakul N. Visual findings as primary manifestations in patients with intracranial tumors / N. Sefi-Yurdakul // Int. J. Ophthalmol. – 2015. – V. 8(4). – P. 800-803. 

17.Impact of tumor characteristics and pre- and postoperative hormone levels on hormonal remission following endoscopic transsphenoidal surgery in patients with acromegaly / Cardinal T., Rutkowski M.J., Micko A. [ et al.] // Neurosurg Focus. – 2020. – V. 48(6). – E10. 

18.A structural and functional acromegaly classification / Cuevas-Ramos D., Carmichael J.D., Cooper O., [ et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2015. – V. 100(1). – P. 122-131. 

19.Hennessey J. V. Clinical features and differential diagnosis of pituitary tumours with emphasis on acromegaly / J. V. Hennessey, I. M. Jackson // Baillieres Clin. Endocrinol. Metab. – 1995. – V.9(2). – P. 271-314. 

20.Goldmann perimetry in acromegaly: a survey of 307 cases from 1951 through 1996 / [Rivoal O., Brézin A.P., Feldman-Billard S., Luton J.P] // Ophthalmology. – 2000. – V. 107(5). – P. 991-997.

21.Lee A. G. Acromegaly and junctional visual field loss. / A. G. Lee // Ophthalmology – 2001. – V. 108(5). – P. 832–833. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор для переписки: Єгорова Катерина Сергіївна,  iegorova_katya@ukr.net

Внесок кожного автора в роботу: К.С. Єгорова: концептуалізація; написання – проектування; формальний аналіз; рецензування та редагування. Л.В. Задояний: написання – рецензування та редагування. М.О. Гук: методологія; відповідальність за планування; написання – рецензування та редагування. О.Є. Скобська: формальний аналіз; рецензування та редагування. М.Л. Соловей: програмне забезпечення; рецензування та редагування. О.Г. Черненко: написання – підготовка початкового проекту. Б.Б. Гуда: написання – рецензування та редагування. Усі автори проаналізували результати та схвалили остаточний варіант рукопису.

Декларація про конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даному рукописі.    

Джерела підтримки. Відсутні.

Відмова від відповідальності. Висловлені в представленій статті думки є власними, а неофіційними позиціями установи.

Ця робота проводилася за участю людей. Це дослідження було схвалено місцевим комітетом з біоетики. Усі пацієнти дали інформативну згоду на участь у дослідженні. Дослідження було проведено згідно з Гельсінською декларацією. До цього дослідження тварини не були включені

Абревіаатури: Абревіатури: аденома гіпофіза (АГ), соматотропін (СТГ), атрофія зорового нерва (АЗН), інсуліноподібний фактор росту (ІФР), магнітно-резонансна томографія (МРТ), аналог соматостатину (АС), mean defect (MD)

 

Надійшла 13.07.2022