Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 23-27.

УДК 617.735-006.487-089:615.28.032] :001.895

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202242327


Високодозова інтравітреальна хіміотерапія в лікуванні ретинобластоми високого ризику

Н. Ф. Боброва, д-р мед. наук; Т. А. Сорочинська, канд. мед. наук; С. А. Троніна, канд. мед. наук; Т. В. Романова, канд. мед. наук; О. Ю. Братішко, молод. наук. співр.

ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Боброва Н. Ф. Високодозова інтравітреальна хіміотерапія в лікуванні ретинобластоми високого ризику / Н. Ф. Боброва, Т. А. Сорочинська, С. А. Троніна, Т. В. Романова, О. Ю. Братішко // Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 23-27.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202242327


Актуальність. Найбільш перспективним напрямком поліхіміотерапії (ПХТ) ретинобластоми (РБ) є локальне інтравітреальне введення цитостатиків – інтравітреальна хіміотерапія (ІВХТ), яка у поєднанні з системною поліхіміотерапією дозволяє забезпечити максимальний вплив на пухлину. 

Мета – удосконалити методику первинної поєднаної ПХТ шляхом підвищення дози та скорочення інтервалу ІВХТ цитостатиком мелфалан у випадках ретинобластоми високого ризику.

Матеріал та методи. Згідно з удосконаленою методикою інтравітреальну ін'єкцію цитостатика мелфалан здійснювали у дозі 20 або 30 мкг в 0,1 мл в залежності від розмірів пухлини та типу вітреальних клонів при скороченні термінів ІВ ін’єкцій до 10-11 діб. Запропонований спосіб лікування був застосований у 7 хворих у віці від 2 до 60 місяців (в середньому 42 ± 4,1 місяців) на 8 очах з високоризиковими пухлинами великого розміру – в стадії T3 на 7 очах, в стадії T2 на 1 оці.

Результати. Запропонований спосіб лікування високоризикових РБ Т3 стадії +/- з вітреальними клонами, який передбачає локальну хіміотерапію в підвищеній дозі 20 мкг або 30 мкг в 0,1 мл кожні 10-14 днів на фоні розробленого способу поєднаної ПХТ з проведенням системної ПХТ – хеморедуктації кожні 3 тижні, дозволяє забезпечити регресивні зміни ретинобластоми – зменшення розмірів, ущільнення та кальцинацію пухлини, розсмоктування, кальцинацію та некротичні зміни вітреальних клонів у випадках, коли стандартна доза інтравітреальної хіміотерапії 10 мкг в 0,1 мл не є достатньою. 

Основними показаннями для збільшення дози ІВ мелфалана є:

- 20 мкг – пухлини великого розміру Т2-Т3 стадії з порушенням цілостності капсули пухлини, вітреальні клони класу «пил» або «хмари», макулярна або юкстапапілярна локалізація вогнищ РБ;

- 30 мкг – пухлини великого розміру Т3 стадії з розривом капсули і виходом фрагментов пухлини в скловидне тіло, вітреальні клони класу «сфери», відсутність зору і перспектив для його відновлення, в якості альтернативи енуклеації при відмові батьків від неї.

Ключові слова: ретинобластома, інтравітреальна хіміотерапія, поєднана хіміотерапія, діти

 

Література

1.Боброва Н.Ф. Спосіб комбінованого лікування ретинобластоми/ Н.Ф.Боброва, Т.А.Сорочинская // ПУ 55690 2010 Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2010. – № 24. – C. 15-34

2.Боброва Н.Ф. Комбинированная (интравитреальная и внутривенная) полихимиотреапия в системе органосохранного лечения ретинобластомы / Н.Ф. Боброва, Т.А. Сорочинская // Офтальмол. журн. – 2011. – № 2. – С. 38-44.

3.Боброва Н.Ф. Локальная химиотерапия ретинобластом / Н.Ф.Боброва, Т.А.Сорочинская // Сб.науч. трудов, научно-практическая конференция офт. с международным участием «Восток-Запад», Уфа. –2011. – С. 374-376.

4.Боброва Н.Ф. Эффективность сочетанной полихимиотерапии ретинобластомы / Н.Ф. Боброва, Т.А. Сорочинская // Мат. Всеукраїнськ. наук.-практ. конф. «Актуальні питання офтальмології». – Одеса, Івано-Франківськ, 2019. – С. 9–11.

5.Боброва Н. Ф. Ультраструктурные изменения сетчатки кролика при однократном интравитреальном введении различных доз мелфалана / Н. Ф.Боброва, Т. А.Сорочинская, Н.И.Молчанюк, А. Ю. Братишко // Офтальмол. журн. – 2020. – № 4. – С. 50-55.

6.Боброва Н.Ф., Сорочинська Т.А., Троніна С.А., Братішко О.Ю. Спосіб лікування високоризикових та рецидивуючих ретинобластом; № 101618 Опубл. 04.01.2021, бюл. № 19.

7.Bobrova N. Current retinoblastoma management with intravitreal chemotherapy application / N. Bobrova, T. Sorochinskaya // Abstract Book Joint Congress of SOE/AAO. – 2011. – Geneva, Switzerland. – P.146-147

8.Bobrova N.F. Intravitreal Chemotherapy – the first line of Retinoblastoma salvage eye treatment. / N.F. Bobrova, T.A.Sorochinskaya, I.M. Levytskyy // Book of Abstracts 39th Annual Meeting of European Society, Germany. – 2013. – P. 82.

9.Bobrova N.F. Different melphalan dozes intravitreal influence on rabbit’s retina /N.F. Bobrova, T.A. Sorochynska, I.M. Levytskyy // Abstract Book of Meeting Ophthalmic oncology group. – Moscow, Russia. – 2015.- P.51

10.Ghassemi F. Intravitreal melphalan for refractory or recurrent vitreous seeding from retinoblastoma. / Ghassemi F, Shields C. // Arch Ophthalmol. – 2012. – V. 130. – P. 1268-1271. 

11.Ghassemi F. Risk definition and management strategies in retinoblastoma: current perspectives / F. Ghassemi, A. Khodabande // Clinical Ophthalmology. – 2015. –V.9. – P. 985–994.

12.Munier F.L. Intravitreal chemotherapy for vitreous seeding in retinoblastoma: Recent advances and perspectives / F.L. Munier, M.C. Gaillard, A. Balmer, M. Beck-Popovic // Saudi Journal of Ophthalmology. – 2013. – V. 27. – P. 147–150.

13.Seregard S. Intravitreal chemotherapy for recurrent retinoblastoma in an only eye / S. Seregard, B. Kock, E. Trampe // Br J Ophthalmol. – 1995. – V. 79. – P. 194–195.

14.Shields C.L. Intravitreal melphalan for persistent or recurrent retinoblastoma vitreous seeds: preliminary results. / C.L. Shields, F.P. Manjandavida, S. Arepalli et al. // JAMA Ophthalmol. – 2014. – V. 132. – № 3 . – P. 319–325.

15.Suzuki S. Vitreous injection therapy of melphalan for retinoblastoma (abstract). / S Suzuki, A Kaneko // 15th Biennial Meeting. International Society of Ocular Oncology. – Buenos Aires, Argentina –2011. – November 14-17

16.Suzuki S. Intravitreal injection of melphalan for intraocular retinoblastoma/ S Suzuki, Y Aihara, M Fujiwara, S Sano, A Kaneko // Jpn J Ophthalmol. Epub 2015. – Mar.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор листування: Троніна Світлана Альфредівна - filatov.detskoe7@gmail.com

Відмова від відповідальності: висловлені у поданій статті думки всіх авторів є їх власними

Джерело підтримки: відсутнє.

Декларація про конфлікт інтересів: автори заявляють про відсутність жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даній рукописі.    

 

Надійшла 20.05.2022