Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 68-74.

УДК  617.75 : 616.8 : 159.946.4] -053.5-072.85-085.851


Нейропсихологічна діагностика і корекція порушень читання у дітей з вадами зору

М. К. Кременчуцька, канд. психол. наук, доцент; О. Л. Кіпаренко, Рh докторантка; Л. Д. Чикур, канд. філол. наук, доцент; В. В. Пундєв1, канд. психол. наук, доцент; І. В. Добриніна, Рh докторантка

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Кременчуцька М. К. Нейропсихологічна діагностика і корекція порушень читання у дітей з вадами зору / М. К. Кременчуцька, О. Л. Кіпаренко, Л. Д. Чикур, В. В. Пундєв, І. В. Добриніна // Офтальмол. журн. — 2022. — № 4. — С. 68-74. 

 

Вступ. Кожен рік кількість дітей з порушеннями навичок читання збільшується. У статті акцентовано увагу на нейропсихологічному підході до дослідження порушень оволодіння навичкою читання у дітей з вадами зору.

Мета роботи. Дослідити вплив нейропсихологічних показників на порушення читання у дітей з вадами зору.

Матеріали і методи. Вибірку дослідження склали 72 дитини віком від 8 до 12 років, з яких 36 дітей мали різні вади зору. В дослідженні використано батарею нейропсихологічних тестів О.Р. Лурії (дитяча версія Ж.М. Глозман). Статистичний аналіз проводився за допомогою IBM SPSS Statistics 23. 

Результати. Аналіз нейропсихологічних проб виявив достовірні відмінності (p<0,050) між експериментальною та контрольною групами. Нейропсихологічний  симптомокомплекс (кластер) для  дітей з вадами зору містить певні маркери, що відповідають за регуляцію та контроль: незапам’ятовування послідовності елементів, незапам’ятовування смислових елементів тексту, несформованість холістичного читання, низький темп читання,  неможливість скласти програму розв’язання задачі, труднощі у знаходженні узагальненого поняття, конкретно-ситуативне узагальнення.

Висновки. Встановлено, що на порушення  читання у дітей з вадами зору впливає рівень сформованості нейропсихологічних показників, а саме регуляторні механізми, як у руховій так й у інтелектуальній сферах. Розуміння нейропсихологічних механізмів порушень читання у дітей з вадами зору має вирішальне значення для диференціальної нейропсихологічної діагностики та подальшого правильно збудованого корекційного маршруту роботи нейропсихолога.

Ключові слова: порушення читання, дислексія, нейропсихологічна діагностика, нейропсихологічна корекція, діти з вадами зору, труднощі регуляції та контролю

 

Література

1.Caqueo-Urízar A., Mena-Chamorro P., Atencio-Quevedo D., Flores J., Urzúa A. Self-esteem in adolescents with learning difficulties: A study from the perspective of the students, parents, and teachers // Psychology in the Schools. –  2021. –  Vol. 58 (10). –  P. 2031-2040. 

2.Медведовська Н. В. Результати вивчення впливу офтальмологічної патології на якість життя дітей // Офтальмол. журн. –  2021. –  № 6. –  С. 48-51. 

3.Coelho VA., Marchante M., Jimerson SR. Promoting a Positive Middle School Transition: A Randomized-Controlled Treatment Study Examining Self-Conceptand Self-Esteem. J // Youth Adolescence. –  2017. –  Vol, 46 (3). –  P. 558–569. 

4.Atowa UC., Hansraj R., Wajuihian SO. Visual problems: a review of prevalence studies on visual impairment in school-age children // International Journal of Ophthalmology. –  2019. –  Vol, 12(6). –  P. 1037-1043. 

5.Кіпаренко О.Л. Сенсорна інтеграція як метод корекції розладів у дітей // Проблеми сучасної психології. Кам'янець-Подільського національного універсітету імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С.Костюка- Камянець-Подільський. –  2020. –  № 49. –  С. 152-176. 

6.Nielsen AN, Brand F, LaCour A. Exploration of Sensory Processing Difficulties among Children Attending Primary School in Denmark // Hindawi Occupational Terapy International. –  2021. –  Article ID 8893345. 

7.Falkenberg H.K., Langaas T., Svarverud E. Vision status of children aged 7–15 years referred from school vision screening in Norway during 2003–2013: a retrospective study // BMC Ophthalmol. –  2019. –  Vol.19 (1). –  P. 180. 

8.Foreman J., Salim A.T., Praveen A., Fonseka D. et al. Association between digital smart device use and myopia: a systematic review and meta-analysis // The Lancet Digital Health. –  2021. –  Vol. 3(12). –  P. 806-818. 

9.Hulme C., Snowling M. J. Reading disorders and dyslexia // Curr Opin Pediatr. –  2016. –  Vol. 28(6) –  P. 731–735. 

10.Brem S., Maurer U., Kronbichler M., Schurz M. et al. Visual word form processing deficits driven by severity of reading impairments in children with developmental dyslexia // SciRep 10. –  2020. –  Articlenumber: 18728. 

11.González-Valenzuela M., Martín-Ruiz I. Neuropsychological Perspective on Dyslexia // Learning Disabilities - Neurobiology, Assessment, Clinical Featuresand Treatments. Intech Open. –  2021. 

12.Glozman, J.M., Nemeth D. G. The contributions of Luria and Reitanto developmental neuropsychology and to the understanding of neuropsychologically compromisedc hildren. In D.G. Nemeth& J. Glozman (Eds.) Evaluation and Treatment of Neuropsychologically Compromised Children. London: Academic Press. –  2020. –  P. 1–26. 

13.Цибульська. Т.Є. Прогнозування ризику прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку / Т. Є. Цибульська, Н. Г. Завгородня, О. Є. Пашкова // Офтальмол. журн. –  2018. –  № 1. –  С. 7-12. 

14.Кобильченко В. Зорове сприймання та його порушення в дитячому віці // Особлива дитина: навчання і виховання. –  2020. –  № 4(93). –  С. 46-59. 

15.Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в детском возрасте. –  М.: Смысл, 2018. –  180 с.

16.Kiparenko OL. Neuropsychological determinants of dyslexia in schoolchildren // Scientific Journal of Polonia University. – 2021. –  Vol. 46 (3). –  P. 235-240. 

17.Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. –  СПб., 2019. –  767 с.

18.Nielsen F. Hierarchical Clustering. In Ed. Introduction to HPC with MPI for Data Science. Springer –  2016. –  P. 195–211. 

19.Maimon O., Rokach L. Clustering methods. In Ed. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. Springer –  2006. –  P. 321–352. doi:10.1007/0-387-25465-X_15.

20.Kiparenko O., Kremenchutska M. Assessment of the impact of motor development on adaptation to learning // Insight: the psychological dimensions of society. –  2021. –  № 6. –  P. 95-109. 

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Внесок кожного автора в роботу: Кременчуцька М.К. – розробка концепції, проектування, збір даних, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Кіпаренко О.Л. – розробка концепції, проектування, аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис/ рецензування; Чикур Л.Д. – збір даних і проведення досліджень, підготовка рукопису/напис/ рецензування, переклад; Пундєв В.В. –аналіз і інтерпретація даних, підготовка рукопису/напис; Добриніна І.В. – підготовка рукопису/напис/ рецензування. Усі автори проаналізували результати та погодили кінцевий варіант рукопису.

Конфлікт інтересів: Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно матеріалів даного рукопису. 

Джерела підтримки: відсутні.

 

Надійшла 11.07.2022