Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 45-49.

УДК  617.713-001.37-085.276:577.112 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202234549


Вивчення дії протизапального інтерлейкіну IL-10 і кортикостероїду подовженої дії (флостерону) на перебіг опікового процесу в рогівці кроликів

С. А. Якименко, д-р мед. наук, професор; О. В. Джигалюк, канд. мед. наук, М. В. Гаврилюк, лікар-офтальмолог

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail:  dovgalenko1@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ:ЯкименкоС. А. Вивченнядіїпротизапальногоінтерлейкіну IL-10 ікортикостероїдуподовженоїдії (флостерону) наперебігопіковогопроцесуврогівці / С. А. Якименко, О. В. Джигалюк, М. В. Гаврилюк // Офтальмол. журн. — 2022. — № 3. — С. 45-49.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202234549


Вступ. Опіки очей є найважчим пошкодженням органу зору, а їх лікування продовжує залишатись складною і недостатньо вирішеною проблемою. 

Мета – вивчити динаміку і ступінь основних показників опікового процесу в рогівці при введенні в передню камеру ока протизапального інтерлейкіну ІЛ-10 і субкон'юнктивального введення кортикостероїду подовженої дії – флостерону. 

Матеріал і методи. Проведені експериментальні дослідження динаміки і ступеню запального процесу в рогівці при її опіку на 18 очах 18 кроликів породи шиншила, які були розділенні на 3 групи: тваринам першої основної групи в передню камеру ока вводився протизапальний інтерлейкін ІЛ-10; тваринам другої основної групи  субкон’юнктивально вводився флостерон; третя група – контрольна. 

Результати. Встановлено, що показники запального процесу в рогівці (ступінь набряку рогівки і запалення ока, розміри ерозії і васкуляризація рогівки,  інтенсивність і розміри більма) змінювалися в залежності від терміну після опіку, прямо корелювали між собою і були менш виражені в першій та другій групі в  порівнянні з контрольною групою кроликів. При цьому субкон’юнктивальне введення флостерону мало більш виражену дію, ніж введення в передню камеру протизапального інтрлейкіну ІЛ-10. 

Висновки. Отримані результати дозволяють рекомендувати кортикостероїд подовженої дії флостерон для боротьби з запальним процесом при опіках очей. Порівняно з введенням в передню камеру ока протизапального інтерлейкіну ІЛ-10  субкон’юнктивальне введення флостерону більш зручне, безпечне і більш доступне.

Ключові слова: опіки очей, рогівка, інтерлейкін IL-10, запальний процес, кортикостероїди (флостерон)

 

Література

1.Гладуш Т.І. Нові можливості електроелімінації у вивченні патогенезу опіків очей, їх діагностики і лікування Автореф. канд. дис. Одеса 2004 с.19.

2.Пасєчнікова Н. В. Аналіз стану офтальмологічної допомоги населенню України у 2006-2011 роках / Н. В. Пасєчнікова, С. О. Риков, О. П. Вітовська, Г. I. Степанюк, К. В. Мартопляс, В. В. Мирненко // Офтальмол. журнал. – 2012. – № 6. – С. 131-140.

3.Пучковская Н.О., Шульгина Н.С., Непомящая В.М. Участие аутосенсебилизации в развитии поздних осложнений после перенесенного ожога глаз. В кн.: Актуальные вопросы офтальмологии. – Киев, 1970. – С.150. 

4.Пучковская Н.О., Якименко С.А., Непомнящая В.М. Ожоги глаз. – М. : Медицина, 2001. – 256 с.

5.Ронкина Т. И. Морфологические и гистологические изменения в переднем отрезке глаза кролика после локального ожога роговицы щелочью. Результаты клинических и экспериментальных исследований // Сб. научных трудов. – Москва, 1973. – С. 181-183.

6.Серов В.В., Пауков В.С. Воспаление. – М.: Медицина, 1995. – 640 с.

7.Струков А.И. А. Общая патология человека [руководство для врачей]. Т. 2 / И. Струков, Д. С. Саропсов, В. В. Серов. – М. : Медицина, 1982. – С. 209-237.

8.Черикчи Л.Е. Физиотерапия в офтальмологи. – Киев : Здоров’я, 1979. – 143 с. 

9.Чуклин С.Н., Переяслов А.А. Интерлейкины. – Львов : Лига Аресс, 2005. – 481 с. 

10.Шульгина Н.С. Роль нарушения иммунобиологических систем в патогенезе ожогового процесса роговицы // Офтальм. журнал. – 1959. – №6. – С.323.

11.Якименко С.А., Коломийчук С.Г., Гладуш Т.И. Некоторые биохимические показатели в динамике ожогового процесса в глазу // Офтальмол. журнал. – 2002. – №3. – С. 5-10.

 

Відомості про авторів та розкриття інформації

Автор-кореспондент. Джигалюк О.В, email: dovgalenko1@ukr.net

Вклад кожного автора в роботу. Якименко С.А.:  проектування, участь в проведенні експерименту, аналіз отриманих результатів, редагування статті. Гаврилюк М.В.: проведення експерименту, первинний аналіз результатів, написання статті. Джигалюк О.В.: участь в проведенні експерименту, аналіз результатів досліджень, написання статті. Усі автори проаналізували результати та схвалили остаточний варіант рукопису.

Джерела підтримки. Автори декларують відсутність джерел фінансування.

Декларація про конфлікт інтересів. Автори не мають жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути  на зміст і висновки роботи.

 Надійшла 11.11.2020