Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 37-41.

УДК 617.7-007.681-092.9-085.225.2

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202223741


Гіпотензивна ефективність нової ліпосомальної композиції латанопросту при різних способах введення при експериментальній очній гіпертензії

І. М. Михейцева 1, д-р біол. наук; Г. С. Григор’єва 2, д-р хім. наук; Н. В. Пасєчнікова 1, д-р мед. наук, професор, член-кор. НАМН України; С. Г. Коломійчук 1, наук. співроб.; Т. І. Сіроштаненко 1, мол. наук. співроб.; Н. Ф. Конахович 2 , канд. хім. наук

 

1 ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

2 ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Київ (Україна)

E-mail:  filatovbiochem@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: Михейцева І. М. Гіпотензивна ефективність нової ліпосомальної композиції латанопросту при різних способах введення при експериментальній очній гіпертензії / І. М. Михейцева, Г. С. Григор’єва, Н. В. Пасєчнікова, С. Г. Коломійчук, Т. І. Сіроштаненко, Н. Ф. Конахович // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 37-41.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202223741


Актуальність. Сучасними антиглаукоматозними засобами першого вибору є аналоги простагландинів, зокрема латанопрост (ЛП). Як і для інших препаратів їм властива відносна нетривалість антигіпертензивного ефекту через низьку проникливість ЛП з крапельних форм крізь епітелій рогівки, що обумовлює постійну необхідність щоденних інстиляцій протягом тривалого часу. Тому подальша розробка засобів для підвищення ефективності лікування очної гіпертензії (ОГ) та оптимізації «комплаєнса» внаслідок пролонгації дії ЛП набуває значної медико-соціальної актуальності за нашого часу. 

Мета – встановити динаміку рівню внутрішньоочного тиску (ВОТ) та тривалість гіпотензивної дії оригінальної ліпосомальної форми ЛП за експериментальної ОГ при інстиляційному та ін’єкційному локальному введенні.

Матеріал та методи. Експерименти проведено на статевозрілих кролях породи «Шиншила» віком 1 рік із масою тіла 2,5 – 3 кг. Кролі були розділені на групи: I група – тварини, у яких моделювали офтальмогіпертензію та лікували інстиляціями ліпосомальної форми ЛП (n=7); II група – тварини, у яких моделювали ОГ та лікували субкон'юнктивальним введенням ліпосомальної форми ЛП (n=7); III група – тварини, у яких моделювали ОГ без медикаментозного впливу (n=7). Для моделювання ОГ в передню камеру очей тварин з інтервалом 10 діб робили дві ін'єкції по 0,1 мл 0,3 % карбомеру в ізотонічному розчині. Субкон'юнктивальне введення ліпосомальної форми ЛП здійснювали одною ін'єкцією 0,1 мл засобу безпосередньо після формування моделі ОГ. Лікування тварин за допомогою інстиляцій ліпосомальної форми ЛП проводили щодня ввечері, по одній краплі в обидва ока. Термін спостереження становив 10 тижнів. Моніторинг ВОТ здійснівали на ключових етапах експерименту для кожної групи тварин. 

Результати. Проведено вивчення фармакологічної ефективності та тривалості дії оригінальної ліпосомальної форми ЛП на моделі ОГ у кролів при різних способах введення препарату. При моделюванні ОГ встановлено стійке підвищення ВОТ на 51-65 % вище вихідних значень (р<0,001). На тлі постійних інстиляцій ВОТ був знижений у середньому на 30,5 % (р<0,001). При субкон’юнктивальній ін’єкції засобу рівень ВОТ знижався, у середньому, на 36,7 % (р<0,001) і тримався на протязі 10 тижнів.

Висновки. Отримані в експерименті на моделі ОГ результати засвідчують достовірну гіпотензивну дію тривалих інстиляцій та одноразової субкон’юнктивальної ін’єкції ліпосомальної композиції ЛП з акцентом на виразно пролонгований до 10 тижнів ефект одноразового субкон’юнктивального застосування препарату.

Ключові слова: ліпосомальна композиція латанопроста, експериментальна очна гіпертензія, внутрішньоочний тиск

 

Література

1.Завгородняя Н. Г. Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему / Н. Г. Завгородняя, Н. В. Пасечникова. – Запорожье : Орбита-ЮГ, 2010. – 192 с.

2.Marquis R.E., Whitson J.T. Management of glaucoma: focus on pharmacological therapy // Drugs Aging. – 2005. – Vol.22(1). – P.1-21. 

3.Алексеев В.Н. Сравнительная оценка эффективности применения простагландинов в комбинированной терапии первичной глаукомы / В.Н. Алексеев, М.А. Левко, Аль-Гифари Муса // Глаукома. – 2009. – № 1. – С. 44-48.

4.Schwartz G. F. Hyperemia-associated costs of medication changes in glaucoma patients treated initially with prostaglandin analogs / G. F. Schwartz, J. Tan, S. Kotak // J. Ocul. Pharmacol. Ther. – 2009. – V. 25. – P. 555 – 561.

5.Andrés-Guerrero V. Comparison of the in vitro tolerance and in vivo efficacy of traditional timolol maleate eye drops versus new formulations with bioadhesive polymers / V. Andrés-Guerrero, M. Vicario-de-la-Torre, I. T. Molina-Martínez // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2011. – V. 52. – P. 3548 – 3556.

6.Ходжаев Н. С. Особенности иммуно-биохимических изменений у больных с ПОУГ на фоне монотерапии аналогом простагландина F2a Глаупростом / Н. С. Ходжаев, В. В. Черных, А. Н. Трунов // Клин. офтальмол. – 2013. – Т. 13 (2). – С. 1 – 4.

7.Latanoprost. – National  Library of  Med., National Centre of Biotech. – 2020-08-29.

8.Егоров Е.А. Офтальмология. Учебник для вузов / Е.А. Егоров. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. – 242 с.

9.Robin A.L. Adherence in glaucoma: objective measurements of once-daily and adjunctive medication use Am. / A.L. Robin, G.D. Novack, D.W. Covert, R.S. et al. // J. Ophthalmol. – 2007. –V. 144, №4. – Р. 533–540.

10.Stone J.L., Robin A.L. An objective evaluation of eye drop instillation in patients with glaucoma / J.L. Stone, A.L. Robin, G.D. Novack, D. W. Covert, G.D. Cagle // Arch. Ophthalmol. – 2009. – V. 127, №6. – Р. 732–736. 

11.Progress in drug and vaccine delivery : Abst. of annual conferences Liposome advances. – London-Athen, 1990-2018.

12.Ako-Adounvo A., Nagarval R., Oliveira L. Recent patent formulation and therapeutical implication // Recent Pat. Drug  Deliv. Formul. – 2014. – Vol. 8(3). – P. 193-191.

13.Григор’єва Г.С., Краснопольський Ю.М. Ліпосоми per se: фармакотерапевтичний статус // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2020. – Т.14 (4). – C.264-271.

14.Fathalla D., Fouad E., Soliman G. Latanoprost niosomes as a sustained realease ocular delivery for the management of glaucoma // Drug Develop. and Indust. Pharmacy. – 2020. – Vol. 46 (5). – P.806-813.

15.Патент України 124724 від 03.11.2021; Бюл. № 44. Спосіб отримання ліпосомальної композиції що містить латанопрост, та фармакологічно активна ліпосомальна композиція, отримана таким способом (автори Пилипенко О.Я., Григор’єва Г.С., Краснопольський Ю.М., Конахович Н.Ф., Михейцева І.М., Пасєчнікова Н.В., Прохоров В.В.).

16.Kim H. G. Experimental chronic ocular hypertension by anterior chamber injection of 0,3 % carbomer solution in the rat / H. G. Kim, J.W. Park // Clin. Exp. Ophthalmol. – 2013. – V. 41. – P. 404 - 412.

17.Wang Y. Y. Experimental study of carbomer glaucoma model in rabbits by injecting different location in anterior chamber / Y. Y. Wang // Ophthalmol. – 2009. – V. 45. – P. 91 - 95.

18.Diestelhorst M, Larsson LI, European-Canadian Latanoprost Fixed Combination Study G. A 12-week, randomized, double-masked, multicenter study of the fixed combination of latanoprost and timololin the evening versus the individual components // Ophthalmology. – 2006. – Vol. 113 (1). – P. 70–6.

19.US 2013/020216606 А1, Pub. Date 22.08. 2013. Venkatraman S., Natarajan J.V., Wong T., Yin Chaiang F.B. Liposomal formulation for ocular drug delivery.

20.Natarajan J.V., Ang M., Darvitan A. et al. Nanomedicine for glaucoma: liposomes provide sustained release latanoprost in the eye // Int. J. Nanomedicine. – 2012. – №7. – Р.123-131.

21.Natarajan JV, Chattopadhyay S, Ang M, Darwitan A, Foo S, Zhen M, et al. Sustained Release of an Anti-Glaucoma Drug: Demonstration of Efficacy of a Liposomal Formulation in the Rabbit Eye // PLoS ONE.  – 2011. – Vol. 6(9). – e24513. 

 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні. 

 

Надійшла 18.11.2021