Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 30-36.

УДК 617.735-02:616.379-008.64]-089-048.77

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20223036

 

Ефективність модифікованого поетапного методу хірургічного лікування хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію

Пономарчук Віра С., Король А. Р., Уманець М. М.

 ГУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Пономарчук Вера С.Эффективность модифицированного поэтапного метода хирургического лечения больных пролиферативной диабетической ретинопатией / Вера С.Пономарчук, А.Р. Король, Н.Н. Уманец // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 30-36.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20223036


Актуальність. Анти-ФРЕС препарати успішно використовуються для зниження частоти інтра- та післяопераційних ускладнень у пацієнтів з ПДРП.

Мета. Оцінити ефективність модифікованого поетапного методу хірургічного лікування хворих на ПДРП, що полягає у інтравітреальному введенні 1 мг афліберсепту з наступною ВЕ.

Матеріал та методи. 75 хворих (75 очей). Пацієнти були розподілені на 3 групи. 1 група контролю - пацієнтам проводилася тільки ВЕ, 2 група до ВЕ проводилася інтравітреальна ін'єкція 1,0 мг афліберсепту, 3 група до ВЕ проводилася інтравітреальна ін'єкція 2,0 мг афліберсепту.

Результати. Середні значення гостроти зору виявилися достовірно вищими у групах 2 і 3 порівняно з групою контролю як через 2, так і через 6 місяців (р1-2=0,0001; р1-3=0,0001 на кожний термін спостереження). Транзиторний гемофтальм у ранньому післяопераційному періоді у контрольній групі хворих відзначався значно частіше, ніж у групах 2 та 3 (р1-2=0,0003, р1-3=0,0004). Через 2 місяці після лікування транзиторний гемофтальм також достовірно частіше спостерігався серед хворих групи контролю (р1-2=0,09, р1-3=0,017). Через 6 місяців після ВЕ рубеоз райдужної оболонки розвинувся на 5 (16,1%) очах контрольної групи. У групах 2 та 3 рубеоз не розвинувся в жодному випадку (р = 0,02).

Висновки. Модифікований поетапний метод хірургічного лікування дозволяє досягти підвищення гостроти зору через 2 та 6 місяців після операції, знизити частоту розвитку транзиторних гемофтальмів у післяопераційному періоді, а також знизити ризик розвитку рубеозу райдужної оболонки у віддаленому періоді.

Ключові слова: проліферативна  діабетична ретинопатія, інтравітреальне введення афліберсепту, вітректомія

 

Литература

1.Zheng Y. The worldwide epidemic of diabetic retinopathy / Zheng Y., He M., Congdon N. // Indian J Ophthalmol. – 2012. – Vol. 60(5). – P. 428-31.

2.Helbig H. Surgery for diabetic retinopathy / Helbig H. // Ophthalmologica. –2007. – Vol.221(2). – P.103-11.

3.Sousa D.C. Analysis of the Cochrane Review: Anti-vascular Endothelial Growth Factor for Prevention of Postoperative Vitreous Cavity Hemorrhage after Vitrectomy for Proliferative Diabetic Retinopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;8:CD008214/ Sousa D.C., Leal I., Costa J. et al // Acta Med Port. – 2017. – Vol. 31; 30(7-8). – P.513-516.

4.Al-Khersan H. Pars Plana Vitrectomy Reoperations for Complications of Proliferative Diabetic Retinopathy / Al-Khersan H., Venincasa M.J., Kloosterboer A. et al. // Clin Ophthalmol. – 2020. – Vol.10 (14). – P.1559-1563.

5.Chen H.J. Effect of intravitreal ranibizumab pretreatment on vitrectomy in young patients with proliferative diabetic retinopathy/ Chen H.J., Wang C.G., Dou H.L. et al. // Ann Palliat Med. – 2020. – Vol. 9(1). – P.82-89.

6.Entezari M. Cryotherapy of sclerotomy sites for prevention of late post-vitrectomy diabetic hemorrhage: a randomized clinical trial / Entezari M., Ramezani A., Ahmadieh H. et al. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2010. – Vol. 248 (1). – P.13-9.

7.Yeh P. T. Cryotherapy of the anterior retina and sclerotomy sites in diabetic vitrectomy to prevent recurrent vitreous hemorrhage: an ultrasound biomicroscopy study / Yeh P.T., Yang C.M., Yang C.H. // Ophthalmology. – 2005. – Vol. 112(12). –  P.2095-102.

8.Yang CM. Intravitreal long-acting gas in the prevention of early postoperative vitreous hemorrhage in diabetic vitrectomy / Yang C.M., Yeh P.T., Yang C.H. // Ophthalmology. – 2007. – Vol. 114 (4). – P. 710-5.

9.Wang D.Y. Perioperative anti-vascular endothelial growth factor agents treatment in patients undergoing vitrectomy for complicated proliferative diabetic retinopathy: a network meta-analysis / Wang D.Y., Zhao X.Y., Zhang W.F. // Sci Rep. – 2020. – Vol.10(1). – P. 18880.

10.Pasyechnikova N.V. Intravitreal ranibizumab for the treatment of choroidal neovascularizations associated with pathologic myopia: a prospective study/  N.V. Pasyechnikova, V.O. Naumenko, A.R Korol, O. S. Zadorozhnyy [et al.] // Ophthalmologica. – 2015. – Vol. 233(1). – P.2-7. 

11.Chen E. Use of intravitreal bevacizumab as a preoperative adjunct for tractional retinal detachment repair in severe proliferative diabetic retinopathy / Chen E., Park C.H. // Retina. – 2006. – Vol. 26(6). – P. 699-700.

12.Yeoh J. Avastin as an adjunct to vitrectomy in the management of severe proliferative diabetic retinopathy: a prospective case series / Yeoh J., Williams C., Allen P. // Clin Exp Ophthalmol. – 2008. – Vol. 36(5). – P. 449-54.

13.Rizzo S. Injection of intravitreal bevacizumab (Avastin) as a preoperative adjunct before vitrectomy surgery in the treatment of severe proliferative diabetic retinopathy (PDR) / Rizzo S., Genovesi-Ebert F., Di Bartolo E. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2008. – Vol. 246(6). – P. 837-42.

14.El-Batarny A.M. Intravitreal bevacizumab as an adjunctive therapy before diabetic vitrectomy / El-Batarny A.M. // Clin Ophthalmol. – 2008. – Vol. 2(4). – P. 709-16.

15.Ahmadieh H. Intravitreal bevacizumab for prevention of early postvitrectomy hemorrhage in diabetic patients: a randomized clinical trial / Ahmadieh H., Shoeibi N., Entezari M. // Ophthalmology. – 2009. – Vol. 116(10). – P. 1943-8.

16.Yeh P.T. Bevacizumab pretreatment in vitrectomy with silicone oil for severe diabetic retinopathy // Yeh P.T., Yang C.M., Lin Y.C. // Retina. – 2009. – Vol. 29(6). – P. 768-74.

17.Пономарчук Віра С. Концентрація фактору росту ендотелію судин в склоподібному тілі і особливості вітректоміі у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією після інтравітреальної ін'єкції різних доз афліберсепта / Пономарчук Віра С., Уманець М. М., Величко Л.М. // Всеукр. науково-практич. конф. «Актуальні питання офтальмології», 22-23 вересня 2021 р. : матеріали. – Миколаїв, 2021.

18.Пономарчук Віра С. Рівень фактору росту ендотелію судин у скловидному тілі в залежності від вихідного загальноклінічного та офтальмологічного статусу хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / Пономарчук Віра С., Величко Л.М., Уманець М.М. // Офтальмол. журн. – 2021. – №4. – С.19-25.

19.Ferrara N. Role of vascular endothelial growth factor in physiologic and pathologic angiogenesis: therapeutic implications / Ferrara N. // Semin Oncol – 2002. – Vol. 29(6) (Suppl. 16). – P. 10-4.

20.Korol A. Comparison of Efficacy of Intravitreal Ranibizumab and Aflibercept in Eyes with Myopic Choroidal Neovascularization: 24-Month Follow-Up / A. Korol, T. Kustryn , O. Zadorozhnyy [et al.] // J Ocul Pharmacol Ther. – 2020. Vol. 36(2). – P.122-125.

21.Gupta A. Six-month visual outcome after pars plana vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy with or without a single preoperative injection of intravitreal bevacizumab / Gupta A, Bansal R, Gupta V. // Int Ophthalmol. – 2012. – Vol. 32(2). – P. 135-44.

22.Hu L. Evaluation of vitrectomy combined preoperative intravitreal ranibizumab and postoperative intravitreal triamcinolone acetonide for proliferative diabetic retinopathy / Hu L., Chen Q., Du Z. // Int Ophthalmol. – 2021. – Vol. 41(5). – P. 1635-42.

23.Lo W.R. Visual outcomes and incidence of recurrent vitreous hemorrhage after vitrectomy in diabetic eyes pretreated with bevacizumab (avastin) / Lo W.R., Kim S.J., Aaberg T.M. Sr. // Retina. – 2009. – Vol. 29(7). – P. 926-31.

24.Castillo Velazquez J. Bevacizumab before Diabetic Vitrectomy: A Clinical Trial Assessing 3 Dosing Amounts / Castillo Velazquez J., Aleman I., Rush S.W. // Ophthalmol Retina. – 2018. – Vol. 2(10). – Р. 1010-1020.

25.Zhao L.Q. A systematic review and meta-analysis of clinical outcomes of vitrectomy with or without intravitreal bevacizumab pretreatment for severe diabetic retinopathy / Zhao L.Q., Zhu H., Zhao P.Q. // J Ophthalmol. – 2011. –Vol. 95(9). – Р. 1216-22

26.Рубан А.М. Фактори ризику розвитку неоваскулярної глаукоми після міні-інвазивної вітретомії із проліферативною діабетичною ретинопатією / А. М. Рубан //  Медична інформатика та інженерія. – 2014. – № 3. – C.51-56.

 

Авторы выражают благодарность Е. И. Драгомирецкой за помощь в статистической обработке данных. 

Участие авторов: проведение интравитреальных инъекций, набор и анализ материала, обработка, написание текста – Вера С. Пономарчук; идея применения 1 мг афлиберсепта, редактирование текста - А. Р. Король; концепция и дизайн исследования, проведение хирургических вмешательств, редактирование – Н. Н. Уманец. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Наружные источники финансирования отсутствуют.  

 

Поступила 11.01.2022