Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 24-29.

УДК 617.764.1-008.811.4-06:616.379-008.64]-7

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202212429

 

Відносний рівень експресії маркеру активації нейтрофілів в периферичній крові пацієнтів з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу 

Т. М. Жмудь 1, канд. мед. наук, Л. М. Величко 2, д-р мед. наук; 

Г. І. Дрожжина 2, д-р мед. наук, професор; О. В. Богданова 2, канд. мед. наук

1 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Вінниця (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб і  тканинної  терапії ім.  В.П. Філатова НАМН України»;

Одеса (Україна)

E-mail:  gtatyana@email.ua

ЯК ЦИТУВАТИ: Жмудь Т. М. Відносний рівень експресії маркеру активації нейтрофілів в периферичній крові пацієнтів з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу / Т. М. Жмудь, Л. М. Величко, Г. І. Дрожжина, О. В. Богданова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 24-29.   http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202212429


Вступ. Серед хворих з цукровим діабетом одним із найбільш поширених і відразу відчутних патологічних станів переднього відділу очного яблука є хвороба «сухого ока» (ХСО). Згідно даних літератури і за результатами наших попередніх досліджень, прояви ХСО спостерігаються у 60-70% хворих з ЦД 2 типу. Враховуючи, що немалу роль в розвитку і прогресуванні як ЦД, так і хвороби сухого ока відіграє запалення, то було б доцільним вивчити саме роль нейтрофілів в цьому процесі. 

Мета: вивчити рівень експресії маркеру активації нейтрофілів (CD15) у хворих з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу.

Матеріал і методи. В дослідження було включено 46 пацієнтів (92 ока) з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу віком 54±8,0 років, чоловіків – 19 (40 %), жінок – 27 (60 %). Стаж діабету становив в середньому 8,8± 6,6 років. Цукровий діабет був компенсований. 

Всім пацієнтам були проведені загальноофтальмологічні та спеціальні дослідження – визначення загальної сльозопродукції проба (Ширмера І), часу розриву слізної плівки (проба Норна), тест з флюоресцеїном (оцінка по Оксфордській шкалі), оцінка ступеня важкості сухого ока згідно DEWS II, а також оцінка суб’єктивного дискомфорту (стандартні опитувальники OSDI). Визначався також в крові маркер активації нейтрофілів (CD15)  гістоімуноцитохімічним методом.

Результати. При аналізі результатів було встановлено, що рівень експресії маркера активації нейтрофілів (МАН) у 14 пацієнтів, які  мали пошкодження рогівки по типу кератопатії складав в середньому 46,7%, а у пацієнтів (32) з інтактною рогівкою – 28,5% (р=0,0001). При дослідженні  рівня експресії МАН з пробою Ширмера  і пробою Норна виявлений слабкий негативний кореляційний зв’язок (р<0,05). Коефіцієнт кореляції МАН з пробою Ширмера складає r= -0,32 (р=0,032) і з пробою Норна - r=-0,34 (р=0,019).

Ключові слова: хвороба сухого ока, цукровий діабет 2 тип, маркер активації нейтрофілів

 

Література

1.Zhmud Т.М., Malachkova N.V., Andrushkova O.O., Hrizhymalska К.Y. Meibomian gland dysfunction and dry eye disease symptoms in patients with type 2 diabetesmellitus // Reports of Morphology. – 2019. – Vol. 25, №4. – P.51-55. 

2.Han Zhao, Yan He, Yue-Rong Ren, Bai-Hua Chen. Corneal alteration and pathogenesis in diabetes mellitus // Int J Ophthalmol. – 2019. – Vol. 12(12). – P.1939-1950.

3.Threatt J., Williamson J.F., Huynh K., Davis R.M., Hermayer K. Ocular disease, knowledge and technology applications in patients with diabetes // Am J Med Sci. – 2013. – Vol. 345(4). – P.266–270. 

4.Markoulli M., Flanagan J., Tummanapalli S.S., Wu J., Willcox M. The impact of diabetes on corneal nerve morphology and ocular surface integrity // Ocul Surf. – 2018. – Vol.16(1). – P.45–57. 

5.Craig J.P., Nichols K.K., Akpek E.K., CafferyB. et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report // Ocul. Surf. – 2017. – Vol.15(3). – P.276–283.

6.Arafat S.N., Suelves A.M., Spurr-Michaud S., Chodosh J. et al, Neutrophil collagenase, gelatinase, and myeloperoxidase in tears of patients with Stevens-Johnson Syndrome and Ocular Cicatricial Pemphigoid // Ophthalmology. – 2014. – Vol.121(1). – P.79–87. 

7.Arafat S.N., Robert M-C., Abud T., Spurr-Michaud S. et al. Elevated neutrophil elastase in tears of ocular graft-versus-host disease patients // Am. J. Ophthalmol. – 2017. – Vol.176. – P.46–52. 

8.Tibrewal S., Sarkar J., Jassim S.H., Gandhi S., Sonawane S. et al. Tear fluid extracellular DNA: diagnostic and therapeutic implications in dry eye disease // Invest. Ophthalmol. – Vis Sci. – 2013. – Vol. 54(13). – P.8051–8062. 

9.Stevenson W., Chauhan S.K., Dana R. Dry eye disease: An immune-mediated ocular surface disorder // Arch Ophthalmol. – 2012. – Vol. 130(1). – P.90–100. 

10.Perez V.L., Pflugfelder S.C., Zhang S., Shojaei A., Haque R. Lifitegrast, a novel integrin antagonist for treatment of dry eye disease // Ocul. Surf. – 2016. – Vol. 14(2). – P.207–215. 

11.Postnikoff C.K., Huisingh C., McGwin G., Nichols K.K. Leukocyte distribution in the open eye tears of normal and dry eye subjects // Curr Eye Res. – 2018. – Vol. 43(10). – P.1253–1259.

12.Sonawane S, Khanolkar V, Namavari A, Chaudhary S, Gandhi S, Tibrewal S, Jassim SH, Shaheen B, Hallak J, Horner JH, et al. Ocular surface extracellular DNA and nuclease activity imbalance: A new paradigm for inflammation in dry eye disease. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2012;53(13):8253–8263. 

13.Жмудь Т. М. Інтенсивність окисно-відновних процесів у рогівці за експериментального кон’юнктивіту та розвитку цукрового діабету // Офтальмологія. – 2015. – № 2 (02).  – С. 202-210.

14.Дрожжина Г.И., Жмудь Т.М. Экспериментальные предпосылки для коррекции уровня глутатиона в ткани слизистой оболочки и слезной жидкости при остром конъюнктивите в условиях гипергликемии // Офтальмол. журн. – 2014. – №6. – С. 66-71.

15.Жмудь Т. М. Изменение активности окислительных ферментов в роговице и слезе при кератите в условиях развития диабета [Електронний ресурс] / Т. М. Жмудь, Н. Ф. Леус, Г. И. Дрожжина // Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – Т.8, № 2. – С. 221-232.

16.Жмудь Т.М. Вивчення окисно-відновних потенціалів тіолової системи в рогівці при експериментальному кератиті на фоні розвитку діабету / І. М. Жмудь // Офтальмол. журн. – 2015. – № 6. – С. 46-49. 

17.Жмудь Т.М. Состояние тиоловой системы роговицы при  моделировании  острого конъюнктивита и стрептозотоцинового диабета //  Офтальмология. Восточная Европа. – 2015. – № 4 (27). – С. 42-48. 

18.Глузман Д.Ф., Скляренко А.М., Нагорная В.А., Крячок И.А. Диагностическая иммунология опухолей. – К.: Морион, 2003. – С. 140-142.

19.Галкин А. А., Демидова В. С. Нейтрофилы и синдром системного воспалительного ответа // Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костюченка. – 2015. – Т.2. – С. 25-31.

20.Wedmore C. V., Williams T. J. Control of vascular permeability by polymorphonuclear  leukocytes in inflammation // Nature. – 1981. – V. 289. –№ 5799. – P. 640-650.

21.Segel G., Halterman M., Lichtman M. The paradox of the neutrophil’s role in tissue injury // J. Leukoc. Biol. – 2011. – V. 89 (3). – Р. 359–372.

22.Panes J., Perry M., Granger D.N. Leukocyte-endothelial cell adhesion: avenues for therapeutic intervention // Br. J. Pharmacol. – 1999. – V. 126 (3). – Р. 537–550.

23.Cowburn A. S., Condiffe A. M., Farahi N. et al. Advances in neutrophil biology // Clinical implications Chest. – 2008. – V. 134 (3). – Р. 606–612.

24.Курильців Н. Б., Зборовська О. В., Величко Л. М., Богданова О. В. Роль CD маркерів у розвитку запалення увеального тракту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – №2. – С. 96–101. 

25.Winebrake J.P., Drinkwater O.J., Brissette A.R. et al. The TFOS Dry Eye Workshop II: Key Updates. Ophthalmic Pearls. CORNEA. 2017. 

26.The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye Work Shop (2007). – 2007. – Vol.5(2). – C.75-92. 

27.Потапов М.П., Гущина Л.М., Мороз Л.А. Фенотипическая и функциональная гетерогенность субпопуляций нейтрофилов в норме и при патологии // Иммунология. – 2019. – Т. 40. –  С.584-596.

 

Автори висловлюють вдячність за допомогу в статистичній обробці даних Драгомирецькій О. І.

Автори заявляють про відсутність жодного реального чи потенційного конфлікту інтересів (фінансові, персональні, професійні та інші інтереси), які б могли вплинути на думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даній рукописі.    

 

Поступила 06.10.2021