Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 63-72.

УДК 159.922.7-072.85-048.77

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202216372

 

Модифікація, стандартизація та адаптація анкети негативного дитячого досвіду (ACE)

О. І. Власова 1, зав. кафедри; Н. В. Родіна 2, д-р психол. наук, професор; Ю. О. Целікова 1, аспірантка; Л. К. Ворнікова 2, аспірантка; Ю. О. Тихоненко 2, аспірантка 

1 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Київ (Україна)

2 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Власова О. І. Модифікація, стандартизація та адаптація анкети негативного дитячого досвіду (ACE) / О. І. Власова, Н. В. Родіна, Ю. О. Целікова, Л. К. Ворнікова, Ю. О. Тихоненко // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 63-72.    http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202216372


Вступ. Медичні працівники, психологи та соціальні працівники в процесі професійної діяльності все частіше стикаються з проблемами впливу негативного дитячого досвіду на здоров’я хворого та відчуття ним психологічного благополуччя. У зв’язку з цим важливим є створення психодіагностичних інструментів, які призначені для виявлення травматичних подій отриманих у дитинстві та їхньої адаптації до соціально-культурних особливостей українського середовища. 

Мета роботи. Модифікація, стандартизація та адаптація Анкети негативного дитячого досвіду (АСЕ) української версії опитувальника, що вимірює травматичні події отримані у дитинстві.

Матеріал і методи. Вибірку дослідження склали 230 респондентів, віком від 18 до 70 років. Дослідження проводилось за допомогою модифифікованої версії опитувальника (англ.“Adverse Childhood Experience” (ACE) американських авторів В. Фелліччі, Р. Анда, Д. Норденберга, Д. Вильямсона, А. Спітза, В. Едварса, М. Коса, Дж. Маркса.

Результати. Опитувальник негативного дитячого досвіду створювався на основі модифікації Американської анкети Негативного дитячого досвіду (АСЕ) на Україномовній вибірці. Отриманий опитувальник є модифікованою та адаптованою версію англомовної анкети, в основу якої покладено теоретичні та практичні розробки дослідження. Здійснено та узгоджено переклад, модифікацію питань і апробацію опитувальника. Методика підлягала перевірці на надійність (метод розщеплення або автономних частин, альфа Кронбаха), виявлення внутрішньої структури та виокремлення шкал (факторний аналіз), шкали перевірені на внутрішню узгодженість. За допомогою факторного аналізу підтверджена конструктна валідність. Також опитувальник Негативного дитячого досвіду був стандартизований за допомогою обчислення процентильних рангів, нормалізації Z-балів та надання значень станайнів відповідних рівнів. В результаті отримано вдосконалену україномовну версію методики, в яку увійшло 22 запитання, що формують три основних та четверту додаткову шкалу. Отже, адаптована україномовна версія опитувальника Негативного дитячого досвіду (ОНДД) характеризується високою конструктною валідністю та надійністю.

Ключові слова: АСЕ, негативний дитячий досвід, опитувальник, стандартизація, модифікація, надійність, валідність

 

Література

1.Родіна Н.В. Бірон Б.В., Уханова А.І, Семенюк Н.С., Кернас А.В. Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю // Офтальмол. журн. – 2020. – № 2 (493). – С. 79-86 

2.Цехмістер Я.В., Данилюк І.В., Родіна Н.В., Бірон Б.В., Семенюк Н.С. Створення опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю // Офтальмол. журн. – 2019. – № 1 (486). – С. 39-45.

3.Bragard I., Dupuis G., Fleet R. Quality of work life, burnout, and stress in emergency department physicians: a qualitative review // Eur J Emerg Med. – 2015. V. 22 (4). – P. 227-234.

4.Regehr C., Glancy D., Pitts A., Leblanc V.R. Interventions to reduce the consequences of stress in physicians: a review and meta-analysis // Journal of Nervous and Mental Disease. – 2014. – V. 202 (5). – P. 353-359.

5.Ulrich, LR., Lemke, D., Erler, A. et al. Subjektive und objektive Arbeitsbelastung niedergelassener Augenärzte in Thüringen //  Ophthalmologe. – 2019. – Vol. 116. – P.  647–655.  https://doi.org/10.1007/s00347-018-0802-1 

6.Felitti V.J., Anda R.F., Nordenberg D., Williamson D.F. et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study // American Journal of Preventive Medicine. – 1998. – Vol.14(4). – P. 245–258. 

7.Наказава Д.Д. Осколки детских травм. – M. : Форс, 2019. –  336 с.

8.Zarse E.M., Neff, M.R., Yoder R., Hulvershorn L., Chambers J.E., Chambers R.A. The adverse childhood experiences questionnaire: Two decades of research on childhood trauma as a primary cause of adult mental illness, addiction, and medical diseases Cogent Medicine. – 2019. – V. 6 (1). https://doi.org/10.1080/2331205X.2019.1581447

9.Felitti V.J., Anda R.F. The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health, Well-being, Social Function, and Health Care / Effects of Early Life Trauma on Health and Disease: The Hidden Epidemic., ed. by R. Lanius, E. Vermetten, C. Pain. – New York: Cambridge University Press, 2010. – Р. 77. 

10.Felitti V.J., Anda R.F. The Lifelong Effects of Adverse Childhood Experiences / Chadwick’s Child Maltreatment: Sexual Abuse and Psychological Maltreatment. Vol. 2; ed. by D. L. Chadwick, A. P. Giardino, R. Alexander, et al.– [MO: St. Louis], STM Learning. – Р. 203–215.

11.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – С. 161-162.

12.Мілютіна К.Л. Модель емпіричного дослідження наслідків дитячого досвіду у дорослому житті // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. Запоріжжя: ЗНУ. – 2018. – № 2 (14). – С. 78-83. 

13.Власова О.І., Подшивалкіна В.І., Родіна Н.В., Мілютіна К.Л., Льовочкіна А.М. (2019). Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з вадами зору // Офтальмол. журн. – 2019. – № 5 (490). – С. 30-36.

14.Tselikova Yu.O. The importance of parental attitude in negative childhood experience. Socialization & Human Development: International Scientific Journal. Volume 2. №2 / Kyiv Taras Shevchenko National University, University of Szczecin (Poland), Ukrainian Association of Educational and Developmental Psychology (Ukraine) - Szczecin, Kyiv, 2021. – Р. 135-143.

15.Целікова Ю.О. Вплив негативного дитячого досвіду на формування комунікативної толерантності // Habitus (Габітус), Наук. журн. з соціології та психології, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2018. – Випуск 18, том 2. – С.125-129.

16.Целікова Ю.О. Ступінь прояву та види негативного дитячого досвіду серед дорослого населення України. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2019. – № 1 (15). – 156 с. 

17.Ворнікова Л.К. Деякі особливості індивідуально-психологічних особливостей жінок у період вікових змін // Scientific Collection «InterConf», (90): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research» (December 7-8, 2021). – Orléans, France: Epi, 2021. – https://doi.org/ 10.51582/interconf.7-8.12.2021.019

18.Hughes K., Bellis M.A., Hardcastle K.A., Sethi D. et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis // The Lavcet Public Health. – 2017. – Vol. 2 (8). – P. 356-366. 

Конфлікт інтересів: Автор засвідчує про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на її думку стосовно предмету чи матеріалів даного рукопису. 

Джерела підтримки: відсутні.

Поступила 10.01.2022