Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 25-30.

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-091.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202162530


Особливості ультраструктури епіретинальних мембран у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію після інтравітреальної ін'єкції різних доз афліберсепту 

Пономарчук Віра С., Молчанюк Н. І. канд. біол. наук; Уманець М. М., д-р мед. наук

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.  В.П. Філатова НАМН України»

Одеса (Україна)

E-mail:  v.zavodnaya@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: ПономарчукВіраС. Особливостіультраструктуриепіретинальнихмембранухворихнапроліферативнудіабетичнуретинопатіюпісляінтравітреальноїін'єкціїрізнихдозафліберсепту / ВіраС. Пономарчук, Н. І. Молчанюк, М. М. Уманець // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 25-30. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202162530


Актуальність. Проліферативна діабетична ретинопатія (ПДРП)  може  викликати  втрату зору внаслідок таких ускладнень, як крововилив у склоподібне тіло, тракційне відшарування сітківки, які потребують проведення оперативного втручання – вітректомії. Найчастіше джерелом кровотечі є новоутворені судини у складі фіброваскулярної епіретинальної мембрани (ЕРМ). На  сучасному етапі для профілактики інтра- та післяопераційних геморагічних  ускладнень у хворих на ПДРП широко  використовуються інгібітори фактору росту ендотелію судин. 

Мета – вивчити особливості ультрастуруктури новоутворених судин ЕРМ у хворих на ПДРП після інтравітреальної ін’єкції різних доз афліберсепту. 

Матеріал і методи. В дослідження увійшло 5 хворих (5 очей). Фрагменти епіретинальної мембрани (ЕРМ) з новоутвореними судинами  вилучені під час оперативного втручання від  5 пацієнтів: 1 – фрагмент нативної ЕРМ; 2 – фрагмент ЕРМ після інтравітреальої ін’єкції  1,0 мг афліберсепта, забір фрагменту проходив на 3 добу після ін’єкції; 3 – фрагмент ЕРМ після інтравітреальої ін’єкції  1,0 мг афліберсепта, забір фрагменту проходив на 5 добу після ін’єкції;  4 – фрагмент ЕРМ після  інтравітреальної ін’єкції 2,0 мг афліберсепта, забір фрагменту здійснювався на 3 добу після ін’єкції; 5 – фрагмент ЕРМ після інтравітреальної ін’єкції 2,0 мг афліберсепта, забір фрагменту ЕРМ відбувався на 5 добу після ін’єкції. 

Результат. За результатами нашого дослідження було виявлено, що афліберсепт позитивно впливає на облітерацію новоутворених судин та капілярів. З підвищенням дози препарату та із збільшенням строків його перебування в склоподібному тілі мікросудини ЕРМ спадаються в більшій мірі. В той же час на 3 добу після  інтравітреальної ін’єкції як 1,0 мг, так і 2,0 мг афліберсепту активно протікають  метаболічні процеси як в ендотеліальних клітинах новоутворених судин, так і в фібробластах, спрямованих на синтез колагену.

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, епіретинальна мембрана, афліберсепт

 

Література

1.Шкворченко Д.О. Ретинотомия и ретинэктомия в лечении пролиферативной диабетической ретинопатии осложненной передней пролиферативной витреоретинопатией / Шкворченко Д.О., Левина Л.В. // Всеросс. научно-практич. конф. офтальмологов. – Москва, 2006. – С.205-210.

2.Shibuya M. Vascular endothelial growth factor-dependent and -independent regulation of angiogenesis // BMB Rep. – 2008. – Vol. 4 (41). – P. 278–86.

3.Hendrick A. M. Diabetic Retinopathy / A. M. Hendrick , M. V. Gibson , A. Kulshreshtha  //  Prim Care. – 2015. – Vol. 42 (3). – Р. 451- 64.

4.Sawa H. Neovascularization from scleral wound as cause of vitreous rebleeding after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy / H. Sawa , T. Ikeda, Y. Matsumoto // J Ophthalmol. – 2000. – Vol. 44(2). – Р. 154-60.

5.Adamis A.P.The role of vascular endothelial growth factor in ocular health and disease. / Adamis A.P., Shima D.T. // Retina. – 2005. – Vol. 25(2). – P.111–118. 

6.Aleman I. Ziv-aflibercept versus bevacizumab administration prior to diabetic vitrectomy: a randomised and controlled trial / Aleman I., Castillo Velazquez J. // Br J Ophthalmol. – 2019. – Vol.103 (12). – P.1740-1746. 

7.Castillo Velazquez J. Bevacizumab before Diabetic Vitrectomy: A Clinical Trial Assessing 3 Dosing Amounts / Castillo Velazquez J., Aleman I., Rush S.W. // Ophthalmol Retina. – 2018. – Vol. 2(10). – P.P. 1010-1020.

8.Antoszyk A. N.,  Glassman A. R.,  Beaulieu W.T,  Jampol L. M. et al. Effect of Intravitreous Aflibercept vs Vitrectomy With Panretinal Photocoagulation on Visual Acuity in Patients With Vitreous Hemorrhage From Proliferative Diabetic Retinopathy: A Randomized Clinical Trial // JAMA. – 2020. – Vol.15; 324(23). – P.2383-2395.

9.Abd Elhamid A.H. Intravitreal Aflibercept injection with panretinal photocoagulation versus early vitrectomy for diabetic vitreous hemorrhage : randomized clinical trial / Abd Elhamid A.H., Mohamed A.A.E.A., Khattab A.M. // BMC Ophthalmol. – 2020. – Vol. 6, № 20 (1). – P.130. 

10.Пономарчук Віра С. Морфологічні та офтальмоскопічні особливості епіретинальних мембран після інтравітреального введення різних доз афліберсепта у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / Віра С. Пономарчук, В. В. Віт, М. М. Уманець // Офтальмол. журн. – 2021. – №5. – С.3-9.

11.Ri-ichiro Kohno. Histopathology of neovascular tissue from eyes with proliferative diabetic retinopathy after intravitreal bevacizumab injection / Ri-ichiro Kohno, Yasuaki Hata, Yasutaka Mochizuki // Am J Ophthalmol. – 2010 Vol.150(2). – P.223-229.

12.Думброва Н.Е. Структурные изменения хориоидеи и сетчатки кроликов при интравитреальном введении селективных и неселективных ингибиторов факторов роста эндотелия сосудов / Думброва Н.Е., Король А.Р., Насинник И.О. и др.// Офтальмол. журн. – 2012. – №3. – C.68-72.

13.Vidinova C. The effect of bevacizumab on the ultrastructure of choroidal neovascular membranes in patients with age-related macular degeneration (AMD) / C. Vidinova , N. Vidinov // Klin Monbl Augenheilkd. – 2009. – Vol. 226(6). – P.491-5.

14.Vidinova C. Comparative ultrastructural analysis of the proliferative tissue in PDR patients with or without vitreous haemorrhage: from ultrastructural approach to clinical practice / C Vidinova N Vidinov // Klin Monbl Augenheilkd. – 2007. – Vol.224(3). – P.185-9.

15.Пономарчук Віра С. Рівень фактору росту ендотелію судин у скловидному тілі в залежності від вихідного загальноклінічного та офтальмологічного статусу хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / Пономарчук Віра С., Величко Л.М., Уманець М.М. // Офтальмол. журн. – 2021. – №4. – С.19-25.

16.Reуnoldes E. S. The use of lead citrate at higt pH an electronopaque stain in electron microscopy // I. of Cell Biol. – 1963. – V. 17. – P. 208-212.

17.Julien S. Immunohistochemical localisation of intravitreally injected bevacizumab at the posterior pole of the primate eye: implication for the treatment of retinal vein occlusion. / Julien S., Heiduschka P., Hofmeister S. // Br J Ophthalmol. – 2008. – Vol.92(10). – P. 1424 –1428. 

18.Heiduschka P. Penetration of bevacizumab through the retina after intravitreal injection in the monkey / Heiduschka P, Fietz H, Hofmeister S. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2007. – Vol.48(6). – P.2814 – 2823. 

19.Peters S. Ultrastructural findings in the primate eye after intravitreal injection of bevacizumab / Peters S., Heiduschka P., Julien S. // Am J Ophthalmol. – 2007. – Vol.143(6). – P. 995–1002.

Участь авторів: проведення інтравітреальних ін'єкцій, набір та аналіз матеріалу, обробка, написання тексту – Віра С. Пономарчук; проведення електронномікроскопічних досліджень – Н.І. Молчанюк; концепція та дизайн дослідження, проведення хірургічних втручань, редагування – М.М. Уманець. 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Зовнішні джерела фінансування відсутні.  

 

Поступила 02.11.2021