Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 3-7.

УДК 617.735-073.5:616-053.32 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021637

 

Дослідження особливостей показників кератометрії у передчасно народжених дітей

І. А. Соболева 1, д-р мед. наук, професор; Ю. Ю. Борисенко 2, лікар офтальмолог 

1 Харківська медична академія післядипломної освіти

Харків (Україна)

2 Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Л. Гіршмана» Харківської міської ради

Харків (Україна)

E-mail:  aps142d@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Соболева І. А. Дослідження особливостей показників кератометрії у передчасно народжених дітей / І. А. Соболева, Ю. Ю. Борисенко // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 3-7. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2021637


Актуальність. Дослідження параметрів кератометрії, які використовуються для підбору контактної корекції у дітей, що перенесли лазеркоагуляцію аваскулярних ділянок сітківки (ЛК) з приводу розвитку порогової стадії ретинопатії недоношених (ПСРН), а таким чином і для покращення зорових функцій і якості життя, а також лікування ускладень аномалій рефракції має вагому актуальність в сучасній дитячій офтальмології.

Мета. Дослідження показників кератометрії у недоношених дітей, які перенесли лазеркоагуляцію аваскулярних ділянок сітківок з приводу розвитку порогової стадії ретинопатії недоношених (ПСРН) з метою вдосконалення процесу підвищення зорових функцій та лікування ускладнень аномалій рефракції у даної групи пацієнтів.

Матеріали. Нами були досліджені медичні записи 282 дітей (564 очей), що містили результати автоматичної кератометрії.

Результати. Заломлююча сила рогівки у дітей, яким була виконана ЛК (група №1), статистично значущо відрізнялась від такої у дітей, яким ЛК не проводилась (групи №2 та №3) – як за сильним, так і за слабким меридіаном (р=0,00007 та р=0,0001 відповідно для пари груп №1 і №2; р=0,000002 та р=0,000001 відповідно для пари груп №1 та №3), а саме: заломлююча сила рогівки у дітей, які перенесли ЛК, більша, ніж у дітей, у яких така процедура не була виконана. Статистично значуща різниця між заломлюючою силою крутого та плаского меридіана на рівні р=0,015 була виявлена лише при порівнянні груп дітей, які перенесли ЛК, та контрольної. Цей показник більший у дітей, які перенесли ЛК, в порівнянні з доношеними дітьми.

Висновки. Вказані особливості можуть бути корисними в процесі підбору контактних методів оптичної корекції аметропії у недоношених дітей, що перенесли лазеркоагуляцію.

Ключові слова: ретинопатія недоношених, кератометрія, контактна корекція

 

Література

1.Завгородняя Н. Г. Анатомія ока. Методи дослідження в офтальмології / Н. Г. Завгородняя, Л. Е. Саржевська, О. М. Івахненко. – Запоріжжя, 2017. – 76 с. 

2.Поліщук О. С. Вибір оптимального джерела освітлення для кератометра / О. С. Поліщук, В. В. Козяр // Zbiуr artykułуw naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracownikуw naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. – Warszawa, 2018. – 96 с.

3.Поліщук О. С. Кератометрія, як перший етап імплантації інтраокулярної лінзи / О. С. Поліщук, В. В. Козяр // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології в медицині» (IСM–2020) [Текст] : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – С. 208-210. 

4.Поліщук, О. С. Вибір оптимального варіанту діагностичних проекцій на око при кератометрії / Поліщук О. С., Козяр В. В. // Біомедична інженерія і технологія. – 2018. – № 1(1). – С. 86–91. 

5.Поліщук О.С. Офтальмологічна діагностика за допомогою кератометра: збірник / О. С. Поліщук. — Київ: ФБМІ НТУУ «КПІ», 2016 – 79 с.

6.Риков С. О., Шаргородська І. В., Барінов Ю. В., Денисюк Л. І. Порушення рефракції та акомодації. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах // Наказ МОЗ України №827 від 08.12.2015 року. – 209 с.

7.Риков С.О., Яременко Н. М., Комплексне обстеження ока та зору. Клінічна настанова, заснована на доказах. Київ: Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України; 2019 р. – 127 с. 

8.Сокуренко В. М. Око людини та офтальмологічні прилади: навч. посіб.  / В. М. Сокуренко, Г. С. Тимчик, І. Г. Чиж. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 264 с.

9.Connolly B.P. ,  Ng E.Y.J.,  McNamara J.,  Regillo C.D.  et al. A comparison of laser photocoagulation with cryotherapy for threshold retinopathy of prematurity at 10 years part 2 // Ophthalmology. – 2002. – Vol. 109 (5) – P.936-941. 

10.Fincham E, F. The proportion of ciliary muscular force required for accommodatio // J Physiol. – 1955. – Vol.128. – P.99-112. 

11.Koretz J. F. Physiological strategies for emmetropia / J. F. Koretz, A. Rogot, P. L. Kaufman  // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. – 1995. – Vol. 93. – P.105-118.

12.Mónika Ecsedy,  Illes Kovacs. Scheimpflug imaging for long-term evaluation of optical components in Hungarian children with a history of preterm birth // Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus. – 2014. – Vol. 51 (4). – P. 235-241.

13.Paul S. Baker, William Tasman. Myopia in Adults with Retinopathy of Prematurity // Am J Ophthalmol. – 2008. – Vol. 145 (6). – P.1090-1094. 

14.Repka M.X. Refraction and keratometry in premature infants // British Journal of Ophthalmol. – 2004. – Vol. 88. – P.853-854.

15.Snir M., Friling R., Weinberger D. et al. Refraction and keratometry in 40 week old premature (corrected age) and term infants // British Journal of Ophthalmol. – 2004. – Vol.88. – P.900-904.

16.Swarbrick H. A. Orthokeratology review and update // Clin Exp Optom. – 2006. – Vol. 89(3). – P.124-43. 

17.Yang C.S., Wang A.G., Shih Y.F. et al. Astigmatism and biometric optic components of diode laser-treated threshold retinopathy of prematurity at 9 years of age // Eye. – 2013. – Vol. 27. – P.374–381. 

 

Відмова від відповідальності: автори заявляють, що висловлені в наданій статті думки є іхніми особистими, а не офіційними позиціями закладів.

Джерела підтримки: немає.

Декларація про конфлікт зацікавленостей: автори не мають  реального чи потенційного конфлікту інтересів, які б могли повіяти на їх думку стосовно предмету чи матеріалів описаних та обговорених в даній рукописі. 

 

Поступила 28.06.2021