Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 91-93.

 

Полный текст Pdf 

УДK 617.736-001.4-003.215-031.4-085

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201369193

Лечение макулярного разрыва и субмакулярного кровоизлияния, наблюдающихся на одном том же глазу

В. С. Асланова, T. А.  Красновид

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»

Ключевые слова: субмакулярные кровоизлияния, макулярные разрывы малоинвазивный метод лечения

Ключові слова: субмакулярний крововилив, макулярний розрив, малоінвазивний метод лікування

Мета. Показати ефективність малоінвазивноїхірургії при субмакулярному крововиливі та макулярному розриві, які спостерігаються у хворого в одному і тому ж оці.

Матеріал і методи. Для лікування двох хворих з наявністю травматичного субмакулярного крововиливу та макулярного розриву в одному і тому ж оці, було застосовано запропонований авторами малоінвазивний метод лікування, який полягає в інтравітреальному введенні 0,6мл C3F8. Результати. В обох випадках спостерігалось закриття макулярного розриву та зміщення субмакулярного крововиливу в нижні відділи очного дна. При контрольному обстеженні через 4роки та 12 місяців в обох випадках зберігаються стабільні анатомо-функциональні результати з підвищенням гостроти зору до 0,14 в першому та до 1,0 в другому випадку відповідно. Дані підтверджені ОКТ

Висновок. Здійснене малоінвазивне втручання дало можливість досягти на одному і тому ж оці повного зміщения субмакулярного крововиливу з маку-лярної ділянки та закриття макулярного розриву. Ефективність здійсненого втручання підтверждена даними ОКТ.

Переваги такого малоінвазивного втручання в тому, що воно являється більш щадним, дозволяє уникнути інтраопераційних ускладнень, які можливі при інтравітреальних маніпуляціях під час проведения вітректомії, а також впливу тканевого активатору плазміногену у випадку його застосування. Проведения запропонованого втручання не потребує дорого-вартісного обладнання, а соціально-медична реабілітація наступає в більш короткі строки, що є важливою перевагою в економічному плані.

Литература

1.Асланова В. С, Красновид Т. А. Субмакулярные кро-воизлияния  (клиника, диагностика, лечение). — Одесса: Астропринт, 2010. — 176 с.

2.Красновид Т. А. О клинике и лечении посттравматических макулярных разрывов // Офтальмол. журн. — 2003. — № 3. — С.54- 59.

3.Логай I. М., Красновид Т. А., Родін С. С, Асланова В. С. Спосіб хірургічного лікування субмакулярних крововиливів. — Декл. Патент України 55160 А від 17.03. 2003.

4.Нероев В. В., Гундорова Р. А., Рябина М. В.,Андреев А. А Опыт лечения посттравматических макулярных разрывов // Росс, офтальмол. журн. - 2009. -№ 1.

5.Родин С. С, Асланова В. С, Красновид Т. А. Эффек-тивность пневматической дислокации субмакулярных кровоизлияний различной этиологии, без тканевого активатора плазминогена // Офтальмохирургия. -2008. - № 2. - С.14-19.

6.Bakri S. J., Sears J. E., Lewis H. Management of macular hole and submacular hemorrhage in the same eye // Grae-fes Arch Clin Exp Ophthalmol. - 2007, Apr; 245(4). - Р. 609-611.