Підготовка рукопису

Види статей

Журнал приймає на розгляд для публікації наступні види статей:

1) оригінальні і проблемні статті обсягом 10-13 сторінок A4

2) огляд літератури – 10-15 сторінок A4

3) випадок із практики – 3-4 сторінки A4

4) інноваційні пропозиції, рецензії – 3-4 сторінки A4

5) статті з історії офтальмології – 5-6 сторінок А4

 

6) короткі повідомлення – 1,5-2 сторінки A4

 

Загальні рекомендації

Текст рукопису статті друкується шрифтом 14 Times New Roman з 1,5 інтервалом на аркуші формату А4 (ширина полів: верхнє, ліве, нижнє – 2 см, праве – 1 см) з загальною кількістю рядків на сторінці не більше 30. 

Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовою.

Повна електронна версія статті (включаючи текст, таблиці, ілюстрації) разом із супровідними документами в електронному вигляді повинна бути надана в редакцію журналу через веб-сайт журналу – (указать адрес).

Електронний варіант тексту рукопису необхідно надати в файлі текстового редактору Word у форматі *.doc або *.docx. Не рекомендується переносити слова в текстовому редакторі.

Таблиці, діаграми і графіки в редакторі Word необхідно створювати тільки способами цього редактора.

 

Графічні об'єкти (фотографії і малюнки) слід подавати окремими графічними файлами у вигляді файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi.

 

Сопроводительные документы

При подаче рукописи в журнал авторы должны предоставить несколько сопроводительных документов:

1.  Официальное направление учреждения (учреждений), где была выполнена работа, с экспертным заключением о возможности публикации ее результатов в открытой печати.

2. «Заявление об авторстве»  Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

3. «Раскрытие финансовых и нефинансовых отношений и деятельности, а также конфликтов интересов» Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

 

Розділи статті


В тексте статей с описанием результатов оригинального исследования обычно выделяют разделы Введение (Обоснование), Методы, Результаты, Обсуждение. Такая структура (т.н. IMRAD) — не случайный публикационный формат, а отражение процесса научного исследования.

В этих разделах статей можно выделить подзаголовки, чтобы лучше организовать их содержание.

Другие виды статей, такие как мета-анализ, можно представлять в иных форматах.

Описания клинических случаев, описательные обзоры и редакционные статьи могут иметь менее структурированные или неструктурированные форматы.

Ниже приведены общие требования к написанию рукописей.

A) ТИТУЛЬНА СТОРІНКА


На титульному аркуші рукопису наводиться загальна інформація про статтю і її авторів: 

- назва статті, ПІБ авторів, місце їх роботи, посада, науковий ступінь, електронна адреса; 

- заява про відмову від відповідальності, аявність конфлікту інтересів, джерела підтримки, 

- інформація про кількість таблиць і малюнків.

Назва статті. Назва повинна відображати суть статті.

Дані про автора (авторів). Наводяться прізвище та ініціали кожного автора із зазначенням посади та наукового ступеня і установи, в якому виконувалася дана робота. Також слід вказати номери ORCID авторів (Open Researcher and Contributor Identification – відкритий ідентифікатор дослідників).

Автор листування. Наводяться ім'я, поштова адреса, номер телефону і електронна пошта автора, відповідального за ведення переписки та зв'язок з іншими авторами з питань, що стосуються переробки, виправлення і остаточного схвалення рукопису. Автор, який відповідає за листування, повинен чітко вказати, чи можна публікувати його електронну адресу (за замовчуванням електронна адреса публікується).

Вираз подяки. В цьому пункті повинні бути відзначені особи, які внесли вклад в написання статті, але не відповідають всім чотирьом критеріям авторства і, таким чином, не можуть бути вказані як автори.

Відмови від відповідальності. Прикладом відмови від відповідальності є заява учасника, що висловлені в представленій статті думки є його власними, а неофіційними позиціями установи або фонду.

Джерела підтримки. До них відносяться гранти, надання обладнання, медикаментів і/або іншої підтримки, що сприяли проведенню викладеної в статті роботи або написанню самої статті.

Кількість малюнків і таблиць. Будь ласка, вкажіть кількість малюнків і таблиць, які наявні в статті. 

 

Декларація про конфлікт інтересів. На титульній сторінці наводиться інформація про наявність або відсутність конфлікту інтересів відповідно до заповненої супровідної форми «Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів» (див. нижче). 

 

B) РЕЗЮМЕ І КЛЮЧОВІ СЛОВА (окрема сторінка)

Резюме. До статті додається резюме українською, російською та англійською мовами обсягом до 200 слів. 

Резюме для оригінальних досліджень має містити такі підрозділи: назва статті; автори; заклад, де була виконана робота; вступ; мета; матеріал і методи; результати; висновки.

Резюме для статей, які представляють клінічні випадки, огляди літератури, інноваційні пропозиції, рецензії, короткі повідомлення, можуть мати вільний формат.

Резюме статті з результатами клінічних випробувань повинно включати реєстраційний номер клінічного випробування.

Резюме повинно точно відображати зміст статті з коротким обґрунтуванням актуальності, мети  дослідження, коротким описом матеріалу і методів дослідження, основних результатів (із зазначенням кількісних показників та їх статистичної значущості) і висновок. У висновку слід підкреслити нові і важливі аспекти отриманих результатів, а не просто повторити виклад отриманих результатів.

 

Ключові слова. Під кожним резюме розміщуються від 3 до 8 ключових слів або коротких фраз, які відображають основні проблеми, порушені в статті.

 

 

c) ВСТУП


 

У Вступі обґрунтовуються підстави для проведення дослідження (тобто, описується характер проблеми та її значення). Також формулюються передумови для проведення даного дослідження, мета роботи або гіпотеза, яка буде перевірена в процесі дослідження. При викладенні «Вступу» посилатися слід тільки на вже опубліковані роботи, безпосередньо пов'язані з даної проблемою, не використовуючи дані або висновки поточної роботи.

 

D) МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ


В розділі «Матеріал и методи» наводиться чітка та ясна інформація щодо того, як саме було проведено дослідження і чому. Методи дослідження слід описувати досить докладно – таким чином, щоб інші особи за наявності доступу до них могли б відтворити отримані результати. 

В розділ слід включати тільки ту інформацію, яка була доступна на момент планування або розробки протоколу дослідження. Вся інформація, отримана під час дослідження, наводиться в розділі «Результати». За наявності фінансової підтримки або інших зобов'язань, що сприяли проведенню дослідження, докладну інформацію про це необхідно викласти при описанні методів дослідження.

 

Також в розділі «Матеріал и методи» необхідно надати висновок комітету з біоетики (місцевого або національного) щодо проведеного дослідження. Якщо офіційного комітету з біоетики в установі немає, слід включити заяву про відповідність проведеного дослідження принципам Гельсінської декларації прав людини.

 

i. Відбір і опис учасників дослідження

Слід чітко описати відбір учасників дослідження (здорові особи або пацієнти, включаючи контрольні групи), вказуючи при цьому критерії включення і виключення. При описанні репрезентативних груп необхідно указувати вік, стать, етнічну належність учасників дослідження. За необхідності диференційно використовувати термін «стать» (при поданні інформації про біологічні чинники) і гендерні фактори (гендерну ідентичність, психосоціальні або культурні чинники) при описанні учасників дослідження. Якщо дослідження проведено з вибіркою окремих груп населення, наприклад, осіб тільки однієї статі, автори повинні пояснити таке обмеження, за винятком явних випадків (наприклад, раку простати). 

 

Автори повинні визначити, яким чином вони визначають расову або етнічну належність і виправдовують їхню соціальну значимість.

 

            ii. Технічна інформація

Використані в дослідженні методики, обладнання (з точною назвою приладу і фірми-виробника) і процедури необхідно описати настільки детально, наскільки це необхідно для можливості відтворення отриманих результатів іншими дослідниками.

Слід привести посилання на стандартні методики, включаючи методи статистичного аналізу. Методики, які були опубліковані раніше, але недостатньо добре відомі, необхідно коротко описати та навести відповідні посилання на них. Нові або суттєво модифіковані методи слід описати, пояснити причини їх використання та оцінити їх обмеження. 

Також повинні бути чітко вказані всі використані в роботі лікарські засоби та хімічні речовини, включаючи назви дженериків, їх дози і шляхи введення. 

 

Слід дати визначення відповідним науковим термінам і назви генів.

 

         iii. Статистичні методи

Статистичні методи повинні бути описані настільки детально, наскільки це потрібно для оцінки їх адекватності та для підтвердження отриманих результатів обізнаними читачами за умови їх доступу до відповідних даних. Слід надати кількісну оцінку даних з відповідними параметрами, що відображають помилку вимірювання або імовірний характер результатів (наприклад, довірчі інтервали). Статистичні методи дослідження слід по можливості описувати посиланнями на загальноприйняті джерела. 

Необхідно також дати визначення статистичними термінам, скороченням і більшості символів, вказати використані пакети і версії статистичних програм.

 

 

 

e)Результати

Результати повинні бути представлені в логічній послідовності у вигляді тексту, таблиць і малюнків. В першу чергу слід описувати найбільш важливі результати. Не слід повторювати всі дані з таблиць і малюнків в тексті, досить виділити або узагальнити найбільш важливі спостереження. Додаткові матеріали та детальну технічну інформацію можна розмістити в додатку або опублікувати окремо в електронній версії журналу.

Числову інформацію слід представляти не тільки у вигляді похідних (наприклад, відсотків), а також у вигляді абсолютних значень, на підставі яких були розраховані ці похідні. Також необхідно вказати їх статистичну значущість, якщо вона виявлена.

Кількість таблиць і малюнків повинна бути обмежена, вони повинні включати лише дані, необхідні для пояснення основної ідеї статті і оцінки результатів. Замість надмірно об'ємних таблиць слід використовувати графіки; при цьому дані в графіках і таблицях не повинні дублюватися.

Необхідно уникати нетехнічного використання технічних статистичних термінів, таких як «випадковий» (що передбачає наявність рандомізації), «нормальний», «значущий», «кореляція» і «вибірка».

 

 

 

f)  ОБГОВОРЕННЯ

Обговорення слід почати з короткого викладу основних результатів дослідження, роз'яснення можливих механізмів їх появи. Необхідно підкреслити нові і важливі аспекти проведеного дослідження і описати контекст отриманих даних у вигляді всієї сукупності відповідної доказової інформації. Також слід указати обмеження проведеного дослідження і описати  значення отриманих даних для майбутніх досліджень, а також для клінічної практики або розробки настанов в галузі охорони здоров'я.

У розділі «Обговорення» не слід повторно наводити докладні дані або іншу інформацію, представлені в інших частинах рукопису, наприклад, в розділах «Вступ» або «Результати». Висновки повинні відповідати меті дослідження; слід уникати недостатньо підтверджених фактами заяв і висновків. Зокрема, слід розрізняти клінічну і статистичну значущість, і уникати тверджень про економічну вигоду, якщо тільки рукопис не містить відповідні економічні дані та їх аналіз. Не варто заявляти про першорядну важливість дослідження або посилатися на роботу, яка ще не закінчена.

Формулювання нових гіпотез допускається, якщо вони обґрунтовані, але їх слід чітко позначити.       g) ЛІТЕРАТУРА 


Списки цитованої вітчизняної та іноземної літератури додаються на окремих аркушах.

Бібліографія повинна включати в основному роботи останніх 7-8 років, що мають безпосереднє відношення до даної теми. У список літератури не включаються неопубліковані роботи та підручники. При посиланнях на автореферати дисертацій та монографії також слід вказувати їх назву.

Бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках номерами відповідно до пристатейного списку.

Список джерел нумерується в алфавітному порядку і посилання в тексті подаються відповідно до нумерації в списку або список джерел нумерується послідовно відповідно до порядку їх згадування в тексті («в міру цитування»).

Назви журналів слід скорочувати відповідно до стилю, який використовується в системі MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)

З урахуванням вимог міжнародних систем цитування Web of Science і Scopus, англомовний блок статті повинен містити бібліографічні списки (References) в латиниці (романським алфавітом). У зв'язку з цим, список літератури в статті повинен бути представлений в двох варіантах: один на мові оригіналу, другий - в романському алфавіті.

 

Так як «Офтальмологічний журнал» є членом CrossRef, автори повинні також надати, по можливості, електронні посилання на оригінал статті або DOI (digital object identifacator) статті.

 
 

Правила оформлення бібліографічних списків в кожному блоці

Оформлення списку літератури мовою оригіналу

Бібліографічні посилання в списку літератури повинні бути оформлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Оформлення списку літератури на латиниці (References)

Другий список повністю повторює перший, але латиницею. Якщо в першому списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, що готується в романському алфавіті. Список в романському алфавіті повинен бути оформлений відповідно до бібліографічного стандарту, прийнятого Національної Медичної Бібліотекою США (US National Library of Medicine Style).

Cтруктура бібліографічного посилання на латиниці повинна бути наступною:

автор (и) (транслітерація); переклад назви книги або статті на англійську мову; назва джерела (транслітерація); вихідні дані в цифровому форматі; вказівка на мову статті.

Нижче наведені схеми оформлення бібліографічних посилань.

 

Для статей:

Author AA, Author BB, Author CC. Article Title. Title of Journal. Date of Publication; Volume(Issue): Location (Pagination). Language. 

Приклад:

Maltsev EV, Usov VYa, Kritsun NYu. The pterygium modeling. Oftalmol Zh. 2013;2:79- 82. In Ukrainian.

 

Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener HE, MacGregor GA. Links between dietary salt intake, renal salt handling, blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev. 2005 Apr;85(2):679-715.


Прізвища авторів та назву журналу подаються латиницею в транслітерації, назва статті - в перекладі на англійську. Мова вказується тільки в тому випадку, якщо мова оригіналу не англійська.

On-line журнал:

Author AA, Author BB, Author CC. Article Title. Abbreviated journal name [Type of Medium (e.g. Internet)]. Date of Publication [cited Date of Citation]; Vol (issue number): Location. Available from: URL

Приклад:

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of non-inferiority trials. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4]; 145 (1): 62-9. Available from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf

Happell B. The influence of education on the career preferences of undergraduate nursing students. Aust Electron J Nurs Educ [Internet]. 2002 Apr [cited 2007 Jan 8]; 8 (1): [about 12 p.]. Available from: http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-1/refereed/happell_max.html

Для книг:

Author AA, Author BB, Author CC. Book title. Edition. Secondary Author (or translator). Place of Publication: Publisher; Date of Publication. Total number of pages.

Приклад:

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 768 p.

Vit VV. The structure of the human visual system. Odessa: Astroprint; 2010. 664 p.

Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва книги - переклад на англійську мову. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок - англійською, назва видавництва - в транслітерації. Мова вказується тільки в тому випадку, якщо мова оригіналу не англійська.

Для матеріалів конференцій:

Authors. Article Title. Conference Title; Date of Conference; Place of Publication: Publisher; Date of Publication. Location (Pagination).

Kanyukov VN, Stadnikov AA, Lomukhina EA. Morphological analysis of pterygium. Proceedings of International Scient. Conf., Dedicated to 100 ann. of acad. NAPuchkovskaya; 29- 30 May; Odessa; 2008. 363 p.

Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва роботи – в перекладі на англійську. Головне в описах конференцій – назва конференції. Необхідно привести англійський варіант назви конференції. Якщо немає англійського варіанту, то назва конференції транслітерується, а в дужках дається переклад на англійську мову.

Увага! У списку латиницею не слід використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 знаки поділу, таких, як // і -. Також в цьому списку необхідно вказувати всіх авторів літературного джерела.

Дотримання цих правил забезпечить коректне відображення цитованих джерел в більшості реферативних наукометричних баз даних.

 

 

Корисні посилання:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

National Library of Medicine References Guide


Правила транслітерації:

http://translit.kh.ua/ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

 

ТАБЛИЦІ 

Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Заголовки граф повинні точно відповідати їх змісту. Всі цифри повинні бути ретельно вивірені, відповідати цифрам у тексті і обов'язково повинні бути оброблені статистично. Всі роз'яснення слід розміщувати в примітках під таблицею, а не в її назві. Слід вказати, які статистичні методи використовувалися для визначення варіабельності даних, наприклад стандартне відхилення (SD) або помилка середнього (m). Таблиці в редакторі Word можна створювати тільки способами цього редактора. Розміщувати таблиці можна як в тексті статті, так і на окремих сторінках.

ІЛЮСТРАЦІЇ 

Фотографії та малюнки повинні бути професійно виконаним, якісними, контрастними і чіткими. Всі букви, цифри і символи повинні бути чіткими і мати достатні розміри, які дозволяли б розпізнавати деталі ілюстрацій при їх зменшенні при публікації. Назви і детальні пояснення повинні міститися в підписах до малюнків, а не на самих малюнках.

Малюнки та фотографії повинні бути послідовно пронумеровані відповідно до порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті.  Якщо використовуються фотографії людей, то ці люди або не повинні бути впізнаними, або до таких фото повинен бути доданий письмовий дозвіл на їх публікацію.

Підписи до рисунків слід друкувати на окремій сторінці з нумерацією арабськими цифрами, відповідної до номерів малюнків. Якщо для позначення частин малюнка використовуються символи, стрілки, цифри або букви, їх слід навести в підписі до малюнку з чітким поясненням  кожного. У підписах до мікрофотографій необхідно вказати ступінь збільшення і спосіб забарвлення.

Фотографії, рисунки і графіки, які не були виконані засобами  програми Word, слід подавати у вигляді графічних файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi. 

Увага! При підготовці кольорових ілюстрацій авторам необхідно приймати до уваги те, що паперова версія «Офтальмологічного журналу» друкується у чорно-білому варіанті, тому паралельно з кольоровими ілюстраціями слід подавати їх адаптовані авторські чорно-білі варіанти.   

Одиниці виміру. Всі одиниці повинні відповідати системі СІ.

Скорочення і символи. Скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих скорочень хімічних і математичних величин, мір, термінів. Повний термін, замість якого вводиться скорочення (абревіатура), повинен передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання). Не слід застосовувати скорочення в назві статті.