Авторам

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В «ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОМУ ЖУРНАЛІ»

(При складанні цих вимог були враховані «Рекомендації по проведенню, опису, редагуванню і публікації результатів наукової роботи в медичних журналах» (2019), розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних і біомедичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE).

Детально 

 

Авторство


Всі автори повинні внести істотний внесок в дослідження. Автором має право бути особа, яка відповідає наступним критеріям:

1) вносить істотний внесок в розробку концепції, планування наукової роботи або одержання результатів, їх аналіз або інтерпретацію;

2) приймає безпосередню участь в складанні чернетки рукопису або його критичному перегляді з внесенням цінного інтелектуального змісту;

3) приймає участь у остаточному затвердженні версії рукопису для публікації;

4) погоджується прийняти на себе відповідальність за всі аспекти роботи з гарантією того, що всі питання, пов'язані з точністю і сумлінністю будь-якої частини роботи, можуть бути належним чином досліджені і врегульовані.

Всі автори повинні відповідати всім чотирьом вищезазначеним критеріям авторства. Також всі особи, які відповідають всім цим 4 критеріям, повинні бути зазначені як автори. 

Особи, які брали участь в написанні статті, але не задовольняють критеріям авторства – тобто відповідають менше, ніж 4 з вищевказаних критеріїв авторства – не можуть бути вказані як автори, але повинні бути перераховані в розділі «Вираз подяки».

Особи, які брали участь у виконанні наукової роботи, несуть відповідальність за ідентифікацію всіх колег, які відповідають критеріям авторства, і в ідеальному випадку повинні визначитися в цьому питанні ще на етапі планування роботи, вносячи в разі необхідності зміни до списку авторів в ході роботи.

Автори несуть колективну відповідальність за те, що всі особи, названі в якості авторів, відповідають всім чотирьом критеріям. Журнал, до якого подається робота, відповідальності за авторство не несе.

Якщо у авторів виникає потреба у виключенні або додаванні автора після подання або публікації рукопису, в редколегію журналу направляється пояснення та заява про угоду щодо внесення змін, підписана у всіх заявлених авторів і автора, який повинен бути виключений або доданий.

Автор, відповідальний за листування – це людина, яка бере на себе основну відповідальність за спілкування з редакцією журналу під час подачі рукопису, його експертної оцінки та процесу публікації. Для своєчасної відповіді на редакційні питання відповідальний за листування повинен бути доступний для контакту протягом усього процесу подачі та рецензування рукопису.

Кожен автор повинен підписати форму «Авторська відповідальність», яка подається до редакції разом з рукописом.  Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

 

Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів

Суспільна довіра до наукового процесу та достовірність опублікованих статей частково залежать від прозорості конфлікту інтересів на етапах планування та проведення дослідження, а також написання, рецензування, редагування та публікації статті.

Конфлікт інтересів виникає у випадках, коли професійні судження щодо основного з інтересів (наприклад, благополуччя пацієнтів або достовірності наукового дослідження) можуть підпадати під вплив другорядного інтересу (наприклад, фінансової вигоди). 

Прикладами конфлікту інтересів можуть бути фінансові взаємовідносини (наприклад, робота за наймом, консультування, акціонерна власність або опціони, гонорари, патенти або оплачувані експертні оцінки), особисті відносини і суперництво, конкуренція в академічному середовищі і інтелектуальні переконання.

Авторам необхідно уникати складання угод зі спонсорами – як комерційними, так і некомерційними, які обмежують авторам доступ до всіх даних дослідження, їх аналізу та інтерпретації, а також перешкоджають підготовці і публікації рукопису з незалежним вибором часу і місця публікації.

Автори повинні враховувати і розкривати свої відносини з іншими зацікавленими особами в процесі публікації статті. При подачі будь-якого рукопису автори несуть відповідальність за розкриття всіх відносин і дій, які могли б вплинути на їх роботу.

Кожен автор повинен підписати форму розкриття інформації про потенційний конфлікт інтересів і надати її разом з рукописом. 

Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

 

Захист учасників досліджень

Гельсінкська декларація. Всі дослідники повинні стежити за тим, щоб планування та звітність по дослідженням за участю людини відповідали Гельсінкській декларації прав людини (перегляд 2013).

Автори повинні мати дозвіл на проведення дослідження від незалежного місцевого, регіонального або національного органу (наприклад, комітету з етики, інституційної ради з розгляду наукових досліджень).

Якщо є підстави вважати, що при проведенні дослідження могли бути порушені норми Гельсінської декларації, автори повинні надати відповідне роз'яснення і привести свідчення того, що спірні аспекти роботи були однозначно схвалені місцевим комітетом з етики.

Схвалення відповідального комітету не виключає можливості редакторам висловити свою думку про доцільність проведення дослідження.

Згода пацієнта і конфіденційність. Пацієнти мають право на захист інформації особистого характеру, яка не може бути розкрита без інформованої згоди. 

Персональна інформація (імена, ініціали або номера історій хвороби) не публікується ні в тексті статті, ні у вигляді фотографій або родоводів, за винятком коли вона необхідна для наукових цілей, і пацієнт (батьки або опікуни) надає письмову інформовану згоду на таку публікацію. При отриманні інформованої згоди щодо публікації персональної інформації пацієнта, йому необхідно показати рукопис, який планується до публікації. Автори повинні повідомити пацієнта щодо доступності його персональних даних в Інтернеті або в друкованих виданнях після публікації рукопису. Письмова згода пацієнта має зберігатися у авторів. Дані щодо наявності інформованої згоди автори повинні вказати в своєму рукописі.


Експерименти на тваринах.При викладенні в статті результатів експериментів на тваринах необхідно вказати, чи відповідали утримання і використання лабораторних тварин прийнятим в установі правилами, рекомендаціям національної ради з проведення досліджень на тваринах, національним законам.
Додаткову інформацію з етики досліджень на тваринах можна отримати  з Керівництва з питань етики і благополуччя тварин, розробленого Межнародною асоціацією редакторів ветеринарних журналів
 

Клінічні випробування.  УРукопис, в якому викладено результати роботи з клінічних випробувань, приймається до публікації за наявності офіційної реєстрації представленої роботи в реєстрі клінічних досліджень до початку участі в ній пацієнтів. Реєстраційний номер клінічного дослідження повинен бути вказаний в документі.

 

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ

Види статей

Журнал приймає на розгляд для публікації наступні види статей:

1) оригінальні і проблемні статті обсягом 10-13 сторінок A4

2) огляд літератури – 10-15 сторінок A4

3) випадок із практики – 3-4 сторінки A4

4) інноваційні пропозиції, рецензії – 3-4 сторінки A4

5) статті з історії офтальмології – 5-6 сторінок А4

 

6) короткі повідомлення – 1,5-2 сторінки A4

 

Загальні рекомендації

Текст рукопису статті друкується шрифтом 14 Times New Roman з 1,5 інтервалом на аркуші формату А4 (ширина полів: верхнє, ліве, нижнє – 2 см, праве – 1 см) з загальною кількістю рядків на сторінці не більше 30. 

Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовою.

Повна електронна версія статті (включаючи текст, таблиці, ілюстрації) разом із супровідними документами в електронному вигляді повинна бути надана в редакцію журналу через веб-сайт журналу – (указать адрес).

Електронний варіант тексту рукопису необхідно надати в файлі текстового редактору Word у форматі *.doc або *.docx. Не рекомендується переносити слова в текстовому редакторі.

Таблиці, діаграми і графіки в редакторі Word необхідно створювати тільки способами цього редактора.

 

Графічні об'єкти (фотографії і малюнки) слід подавати окремими графічними файлами у вигляді файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi.

 

Сопроводительные документы

При подаче рукописи в журнал авторы должны предоставить несколько сопроводительных документов:

1.  Официальное направление учреждения (учреждений), где была выполнена работа, с экспертным заключением о возможности публикации ее результатов в открытой печати.

2. «Заявление об авторстве»  Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

3. «Раскрытие финансовых и нефинансовых отношений и деятельности, а также конфликтов интересов» Скачать форму на украинском языке  Скачать форму на русском языке

 

Розділи статті


В тексте статей с описанием результатов оригинального исследования обычно выделяют разделы Введение (Обоснование), Методы, Результаты, Обсуждение. Такая структура (т.н. IMRAD) — не случайный публикационный формат, а отражение процесса научного исследования.

В этих разделах статей можно выделить подзаголовки, чтобы лучше организовать их содержание.

Другие виды статей, такие как мета-анализ, можно представлять в иных форматах.

Описания клинических случаев, описательные обзоры и редакционные статьи могут иметь менее структурированные или неструктурированные форматы.

Ниже приведены общие требования к написанию рукописей.

A) ТИТУЛЬНА СТОРІНКА


На титульному аркуші рукопису наводиться загальна інформація про статтю і її авторів: 

- назва статті, ПІБ авторів, місце їх роботи, посада, науковий ступінь, електронна адреса; 

- заява про відмову від відповідальності, аявність конфлікту інтересів, джерела підтримки, 

- інформація про кількість таблиць і малюнків.

Назва статті. Назва повинна відображати суть статті.

Дані про автора (авторів). Наводяться прізвище та ініціали кожного автора із зазначенням посади та наукового ступеня і установи, в якому виконувалася дана робота. Також слід вказати номери ORCID авторів (Open Researcher and Contributor Identification – відкритий ідентифікатор дослідників).

Автор листування. Наводяться ім'я, поштова адреса, номер телефону і електронна пошта автора, відповідального за ведення переписки та зв'язок з іншими авторами з питань, що стосуються переробки, виправлення і остаточного схвалення рукопису. Автор, який відповідає за листування, повинен чітко вказати, чи можна публікувати його електронну адресу (за замовчуванням електронна адреса публікується).

Вираз подяки. В цьому пункті повинні бути відзначені особи, які внесли вклад в написання статті, але не відповідають всім чотирьом критеріям авторства і, таким чином, не можуть бути вказані як автори.

Відмови від відповідальності. Прикладом відмови від відповідальності є заява учасника, що висловлені в представленій статті думки є його власними, а неофіційними позиціями установи або фонду.

Джерела підтримки. До них відносяться гранти, надання обладнання, медикаментів і/або іншої підтримки, що сприяли проведенню викладеної в статті роботи або написанню самої статті.

Кількість малюнків і таблиць. Будь ласка, вкажіть кількість малюнків і таблиць, які наявні в статті. 

 

Декларація про конфлікт інтересів. На титульній сторінці наводиться інформація про наявність або відсутність конфлікту інтересів відповідно до заповненої супровідної форми «Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів» (див. нижче). 

 

B) РЕЗЮМЕ І КЛЮЧОВІ СЛОВА (окрема сторінка)

Резюме. До статті додається резюме українською, російською та англійською мовами обсягом до 200 слів. 

Резюме для оригінальних досліджень має містити такі підрозділи: назва статті; автори; заклад, де була виконана робота; вступ; мета; матеріал і методи; результати; висновки.

Резюме для статей, які представляють клінічні випадки, огляди літератури, інноваційні пропозиції, рецензії, короткі повідомлення, можуть мати вільний формат.

Резюме статті з результатами клінічних випробувань повинно включати реєстраційний номер клінічного випробування.

Резюме повинно точно відображати зміст статті з коротким обґрунтуванням актуальності, мети  дослідження, коротким описом матеріалу і методів дослідження, основних результатів (із зазначенням кількісних показників та їх статистичної значущості) і висновок. У висновку слід підкреслити нові і важливі аспекти отриманих результатів, а не просто повторити виклад отриманих результатів.

 

Ключові слова. Під кожним резюме розміщуються від 3 до 8 ключових слів або коротких фраз, які відображають основні проблеми, порушені в статті.

 

c) ВСТУП


 

У Вступі обґрунтовуються підстави для проведення дослідження (тобто, описується характер проблеми та її значення). Також формулюються передумови для проведення даного дослідження, мета роботи або гіпотеза, яка буде перевірена в процесі дослідження. При викладенні «Вступу» посилатися слід тільки на вже опубліковані роботи, безпосередньо пов'язані з даної проблемою, не використовуючи дані або висновки поточної роботи.

 

D) МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ


В розділі «Матеріал и методи» наводиться чітка та ясна інформація щодо того, як саме було проведено дослідження і чому. Методи дослідження слід описувати досить докладно – таким чином, щоб інші особи за наявності доступу до них могли б відтворити отримані результати. 

В розділ слід включати тільки ту інформацію, яка була доступна на момент планування або розробки протоколу дослідження. Вся інформація, отримана під час дослідження, наводиться в розділі «Результати». За наявності фінансової підтримки або інших зобов'язань, що сприяли проведенню дослідження, докладну інформацію про це необхідно викласти при описанні методів дослідження.

 

Також в розділі «Матеріал и методи» необхідно надати висновок комітету з біоетики (місцевого або національного) щодо проведеного дослідження. Якщо офіційного комітету з біоетики в установі немає, слід включити заяву про відповідність проведеного дослідження принципам Гельсінської декларації прав людини.

 

i. Відбір і опис учасників дослідження

Слід чітко описати відбір учасників дослідження (здорові особи або пацієнти, включаючи контрольні групи), вказуючи при цьому критерії включення і виключення. При описанні репрезентативних груп необхідно указувати вік, стать, етнічну належність учасників дослідження. За необхідності диференційно використовувати термін «стать» (при поданні інформації про біологічні чинники) і гендерні фактори (гендерну ідентичність, психосоціальні або культурні чинники) при описанні учасників дослідження. Якщо дослідження проведено з вибіркою окремих груп населення, наприклад, осіб тільки однієї статі, автори повинні пояснити таке обмеження, за винятком явних випадків (наприклад, раку простати). 

 

Автори повинні визначити, яким чином вони визначають расову або етнічну належність і виправдовують їхню соціальну значимість.

 

            ii. Технічна інформація

Використані в дослідженні методики, обладнання (з точною назвою приладу і фірми-виробника) і процедури необхідно описати настільки детально, наскільки це необхідно для можливості відтворення отриманих результатів іншими дослідниками.

Слід привести посилання на стандартні методики, включаючи методи статистичного аналізу. Методики, які були опубліковані раніше, але недостатньо добре відомі, необхідно коротко описати та навести відповідні посилання на них. Нові або суттєво модифіковані методи слід описати, пояснити причини їх використання та оцінити їх обмеження. 

Також повинні бути чітко вказані всі використані в роботі лікарські засоби та хімічні речовини, включаючи назви дженериків, їх дози і шляхи введення. 

 

Слід дати визначення відповідним науковим термінам і назви генів.

 

         iii. Статистичні методи

Статистичні методи повинні бути описані настільки детально, наскільки це потрібно для оцінки їх адекватності та для підтвердження отриманих результатів обізнаними читачами за умови їх доступу до відповідних даних. Слід надати кількісну оцінку даних з відповідними параметрами, що відображають помилку вимірювання або імовірний характер результатів (наприклад, довірчі інтервали). Статистичні методи дослідження слід по можливості описувати посиланнями на загальноприйняті джерела. 

Необхідно також дати визначення статистичними термінам, скороченням і більшості символів, вказати використані пакети і версії статистичних програм.

 

 

e)Результати

Результати повинні бути представлені в логічній послідовності у вигляді тексту, таблиць і малюнків. В першу чергу слід описувати найбільш важливі результати. Не слід повторювати всі дані з таблиць і малюнків в тексті, досить виділити або узагальнити найбільш важливі спостереження. Додаткові матеріали та детальну технічну інформацію можна розмістити в додатку або опублікувати окремо в електронній версії журналу.

Числову інформацію слід представляти не тільки у вигляді похідних (наприклад, відсотків), а також у вигляді абсолютних значень, на підставі яких були розраховані ці похідні. Також необхідно вказати їх статистичну значущість, якщо вона виявлена.

Кількість таблиць і малюнків повинна бути обмежена, вони повинні включати лише дані, необхідні для пояснення основної ідеї статті і оцінки результатів. Замість надмірно об'ємних таблиць слід використовувати графіки; при цьому дані в графіках і таблицях не повинні дублюватися.

Необхідно уникати нетехнічного використання технічних статистичних термінів, таких як «випадковий» (що передбачає наявність рандомізації), «нормальний», «значущий», «кореляція» і «вибірка».

 

 

f)  ОБГОВОРЕННЯ

Обговорення слід почати з короткого викладу основних результатів дослідження, роз'яснення можливих механізмів їх появи. Необхідно підкреслити нові і важливі аспекти проведеного дослідження і описати контекст отриманих даних у вигляді всієї сукупності відповідної доказової інформації. Також слід указати обмеження проведеного дослідження і описати  значення отриманих даних для майбутніх досліджень, а також для клінічної практики або розробки настанов в галузі охорони здоров'я.

У розділі «Обговорення» не слід повторно наводити докладні дані або іншу інформацію, представлені в інших частинах рукопису, наприклад, в розділах «Вступ» або «Результати». Висновки повинні відповідати меті дослідження; слід уникати недостатньо підтверджених фактами заяв і висновків. Зокрема, слід розрізняти клінічну і статистичну значущість, і уникати тверджень про економічну вигоду, якщо тільки рукопис не містить відповідні економічні дані та їх аналіз. Не варто заявляти про першорядну важливість дослідження або посилатися на роботу, яка ще не закінчена.

Формулювання нових гіпотез допускається, якщо вони обґрунтовані, але їх слід чітко позначити.       g) ЛІТЕРАТУРА 


Списки цитованої вітчизняної та іноземної літератури додаються на окремих аркушах.

Бібліографія повинна включати в основному роботи останніх 7-8 років, що мають безпосереднє відношення до даної теми. У список літератури не включаються неопубліковані роботи та підручники. При посиланнях на автореферати дисертацій та монографії також слід вказувати їх назву.

Бібліографічні посилання в тексті статті подаються у квадратних дужках номерами відповідно до пристатейного списку.

Список джерел нумерується в алфавітному порядку і посилання в тексті подаються відповідно до нумерації в списку або список джерел нумерується послідовно відповідно до порядку їх згадування в тексті («в міру цитування»).

Назви журналів слід скорочувати відповідно до стилю, який використовується в системі MEDLINE (www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals)

З урахуванням вимог міжнародних систем цитування Web of Science і Scopus, англомовний блок статті повинен містити бібліографічні списки (References) в латиниці (романським алфавітом). У зв'язку з цим, список літератури в статті повинен бути представлений в двох варіантах: один на мові оригіналу, другий - в романському алфавіті.

 

Так як «Офтальмологічний журнал» є членом CrossRef, автори повинні також надати, по можливості, електронні посилання на оригінал статті або DOI (digital object identifacator) статті.

 
 

Правила оформлення бібліографічних списків в кожному блоці

Оформлення списку літератури мовою оригіналу

Бібліографічні посилання в списку літератури повинні бути оформлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Оформлення списку літератури на латиниці (References)

Другий список повністю повторює перший, але латиницею. Якщо в першому списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, що готується в романському алфавіті. Список в романському алфавіті повинен бути оформлений відповідно до бібліографічного стандарту, прийнятого Національної Медичної Бібліотекою США (US National Library of Medicine Style).

Cтруктура бібліографічного посилання на латиниці повинна бути наступною:

автор (и) (транслітерація); переклад назви книги або статті на англійську мову; назва джерела (транслітерація); вихідні дані в цифровому форматі; вказівка на мову статті.

Нижче наведені схеми оформлення бібліографічних посилань.

 

Для статей:

Author AA, Author BB, Author CC. Article Title. Title of Journal. Date of Publication; Volume(Issue): Location (Pagination). Language. 

Приклад:

Maltsev EV, Usov VYa, Kritsun NYu. The pterygium modeling. Oftalmol Zh. 2013;2:79- 82. In Ukrainian.

 

Meneton P, Jeunemaitre X, de Wardener HE, MacGregor GA. Links between dietary salt intake, renal salt handling, blood pressure, and cardiovascular diseases. Physiol Rev. 2005 Apr;85(2):679-715.


Прізвища авторів та назву журналу подаються латиницею в транслітерації, назва статті - в перекладі на англійську. Мова вказується тільки в тому випадку, якщо мова оригіналу не англійська.

On-line журнал:

Author AA, Author BB, Author CC. Article Title. Abbreviated journal name [Type of Medium (e.g. Internet)]. Date of Publication [cited Date of Citation]; Vol (issue number): Location. Available from: URL

Приклад:

Kaul S, Diamond GA. Good enough: a primer on the analysis and interpretation of non-inferiority trials. Ann Intern Med [Internet]. 2006 Jul 4 [cited 2007 Jan 4]; 145 (1): 62-9. Available from: http://www.annals.org/cgi/reprint/145/1/62.pdf

Happell B. The influence of education on the career preferences of undergraduate nursing students. Aust Electron J Nurs Educ [Internet]. 2002 Apr [cited 2007 Jan 8]; 8 (1): [about 12 p.]. Available from: http://www.scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-1/refereed/happell_max.html

Для книг:

Author AA, Author BB, Author CC. Book title. Edition. Secondary Author (or translator). Place of Publication: Publisher; Date of Publication. Total number of pages.

Приклад:

Eyre HJ, Lange DP, Morris LB. Informed decisions: the complete book of cancer diagnosis, treatment, and recovery. 2nd ed. Atlanta: American Cancer Society; 2002. 768 p.

Vit VV. The structure of the human visual system. Odessa: Astroprint; 2010. 664 p.

Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва книги - переклад на англійську мову. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок - англійською, назва видавництва - в транслітерації. Мова вказується тільки в тому випадку, якщо мова оригіналу не англійська.

Для матеріалів конференцій:

Authors. Article Title. Conference Title; Date of Conference; Place of Publication: Publisher; Date of Publication. Location (Pagination).

Kanyukov VN, Stadnikov AA, Lomukhina EA. Morphological analysis of pterygium. Proceedings of International Scient. Conf., Dedicated to 100 ann. of acad. NAPuchkovskaya; 29- 30 May; Odessa; 2008. 363 p.

Прізвища авторів подаються в транслітерації, назва роботи – в перекладі на англійську. Головне в описах конференцій – назва конференції. Необхідно привести англійський варіант назви конференції. Якщо немає англійського варіанту, то назва конференції транслітерується, а в дужках дається переклад на англійську мову.

Увага! У списку латиницею не слід використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 знаки поділу, таких, як // і -. Також в цьому списку необхідно вказувати всіх авторів літературного джерела.

Дотримання цих правил забезпечить коректне відображення цитованих джерел в більшості реферативних наукометричних баз даних.

 

 

Корисні посилання:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

National Library of Medicine References Guide


Правила транслітерації:

http://translit.kh.ua/ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF

http://www.slovnyk.ua/services/translit.php

 

ТАБЛИЦІ 

Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Заголовки граф повинні точно відповідати їх змісту. Всі цифри повинні бути ретельно вивірені, відповідати цифрам у тексті і обов'язково повинні бути оброблені статистично. Всі роз'яснення слід розміщувати в примітках під таблицею, а не в її назві. Слід вказати, які статистичні методи використовувалися для визначення варіабельності даних, наприклад стандартне відхилення (SD) або помилка середнього (m). Таблиці в редакторі Word можна створювати тільки способами цього редактора. Розміщувати таблиці можна як в тексті статті, так і на окремих сторінках.

ІЛЮСТРАЦІЇ 

Фотографії та малюнки повинні бути професійно виконаним, якісними, контрастними і чіткими. Всі букви, цифри і символи повинні бути чіткими і мати достатні розміри, які дозволяли б розпізнавати деталі ілюстрацій при їх зменшенні при публікації. Назви і детальні пояснення повинні міститися в підписах до малюнків, а не на самих малюнках.

Малюнки та фотографії повинні бути послідовно пронумеровані відповідно до порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті.  Якщо використовуються фотографії людей, то ці люди або не повинні бути впізнаними, або до таких фото повинен бути доданий письмовий дозвіл на їх публікацію.

Підписи до рисунків слід друкувати на окремій сторінці з нумерацією арабськими цифрами, відповідної до номерів малюнків. Якщо для позначення частин малюнка використовуються символи, стрілки, цифри або букви, їх слід навести в підписі до малюнку з чітким поясненням  кожного. У підписах до мікрофотографій необхідно вказати ступінь збільшення і спосіб забарвлення.

Фотографії, рисунки і графіки, які не були виконані засобами  програми Word, слід подавати у вигляді графічних файлів форматів * .jpg, * .png, * .tif або * .pdf з розподілом 200-300 dpi. 

Увага! При підготовці кольорових ілюстрацій авторам необхідно приймати до уваги те, що паперова версія «Офтальмологічного журналу» друкується у чорно-білому варіанті, тому паралельно з кольоровими ілюстраціями слід подавати їх адаптовані авторські чорно-білі варіанти.   

Одиниці виміру. Всі одиниці повинні відповідати системі СІ.

Скорочення і символи. Скорочення слів не допускається, крім загальноприйнятих скорочень хімічних і математичних величин, мір, термінів. Повний термін, замість якого вводиться скорочення (абревіатура), повинен передувати першому застосуванню цього скорочення в тексті (якщо тільки це не стандартна одиниця вимірювання). Не слід застосовувати скорочення в назві статті.

 ПОДАННЯ РУКОПИСУ В ЖУРНАЛ

«Офтальмологічний журнал» приймає рукописи статей з допомогою спеціальної форми, що розміщена на сайті журналу.

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

При подачі рукопису до журналу автори повинні надати такі супровідні документи:

1. Офіційне направлення установи (установ), де була виконана робота, з експертним висновком про можливість публікації її результатів у відкритій пресі.

2. «Заява про авторство» 

 

3. «Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів».


Переконайтеся, що всі компоненти рукописи були включені:

СПИСОК ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ РУКОПИСУ ДО ПОДАННЯ

Офтальмологический журнал принимает рукописи с помощью специальной формы на сайте журнала.

При подаче статьи, вместе с рукописью автор должен предоставить несколько сопроводительных документов. Убедитесь, что все компоненты рукописи были включены:

СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ РУКОПИСИ

1.Офіціальние направлення установи (установ), де була виконана робота, з експертним висновком про можливість публікації її результатів у відкритій пресі.

2. Форма «Авторська відповідальність»

3. Форма «Розкриття фінансових і не фінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів»

4. Електронна версія рукопису (файл Microsoft Word), яка включає:

     1. Титульний лист, який містить:

                a) назву статті

                b) інформацію про авторів

                c) зазначення автора, відповідального за листування

                d) вираз подяки

                e) зазначення щодо відмови від відповідальності

                f) вказівку на джерела підтримки

                g) зазначення кількості таблиць і малюнків

                h) розкриття конфліктів інтересів

     2. Резюме до 200 слів і ключові слова

     3. Текст статті (Вступ, Методи, Результати, Обговорення)

     4. Спісок літератури

     5. Підписи до малюнків

     6. Таблиці (таблиці можна розміщувати в тексті статті)

     7. Малюнки (малюнки повинні бути оформлені відповідно до інструкцій).