Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 47-55.

УДК 617.753+617.751.6:617.726:617.751

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202154755


Вплив оптико-рефлекторного методу тренувань акомодації на показники меридіональної гостроти зору у пацієнтів з астигматизмом і амбліопією

Коломієць В. О., Качан О. В.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМНУ», Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Коломиец В. А. Влияние оптико-рефлекторного метода тренировок аккомодации на показатели меридиональной остроты зрения у пациентов с астигматизмом и амблиопией / В. А. Коломиец, О. В. Качан //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 47-55.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202154755


Вивчалася ефективність тренувань акомодації як методу лікування меридіональної амбліопії (МА) у дітей з астигматизмом. МА проявляється селективними порушеннями гостроти зору (ГЗ) при розрізненні контурів предметів певної орієнтації і є причиною порушень в механізмах інтегральної обробки зорового стимулу, розвитку когнітивних здібностей у дітей і зорової працездатності.

Мета роботи. Дослідити вплив оптико-рефлекторного методу тренувань акомодації на показники меридіональної нониусної гостроти зору при лікуванні дітей з амбліопією та астигматизмом.

Матеріал і методи. Обстежено 27 дітей у віці від 5 до 12 років з прямим простим і складним гіперметропчним астигматизмом і рефракційною амбліопією. Сферичний і циліндричний компоненти рефракції коливалися від +0,5 до +4,5 Дптр. ГЗ визначалася за таблицею Сивцева. Тренування акомодації проводилася шляхом дефокусировки зображення оптичними лінзами змінної оптичної сили. Поверх корекції встановлювали сферу +0,5 дптр, з якою оптотіпи «затуманюються». Після того, як оптотіпи ставали чіткими, сферу + 0,5 міняли на сферу - 0,5 дптр. Цей цикл повторювався зі сферою ± 0,75 дптр, а потім зі сферою ± 1,0 дптр. Далі силу скла поступово збільшували до величини, яка може бути компенсована напругою акомодації. Меридіональна ноніусна гострота зору (МНГЗ) визначалася за спеціальною комп'ютерною програмою. Пред'являлися лінійні об'єкти, величина мінімального зміщення однієї лінії по відношенню до іншої, визначала рівень МНГЗ.

Результати. Для оцінки ефективності лікування МА у хворих з астигматизмом запропоновано новий алгоритм, в якому асиметрії рефракції і МНГЗ розглядаються як векторні величини. Показано, що групи з однаковим видом астигматизму і амбліопією, не є однорідними. У таких групах виділені три кластери, що відрізняються особливостями варіацій МНГЗ щодо рефракційних. В одному кластері МНГЗ у вертикальному і горизонтальному меридіанах була однакова, у другому – МНГЗ в горизонтальному меридіані вище ніж у вертикальному, а в третьому – вище у вертикальному ніж у горизонтальному. Різноспрямовані векторні асиметрії МНГЗ, які можна розглядати як МА, визначені не тільки на парних, але і на провідних очах (відповідно у 37% і 50%.). У загальній групі у 56,6% досліджуваних показники МНГЗ були однаковими. Після лікування кількість очей з однаковою МНГЗ в ортогональних меридіанах сітківок збільшилася на 15,1% і склала 71,1%. Позитивний ефект  був отриманий за рахунок усунення асиметрії МНГЗ у частини хворих в кластерах з різним напрямком асиметрій МНГЗ. Одночасно, на 11,35% збільшилася кількість очей в категорії пацієнтів з ГЗ яка дорівнювала 0,75-0,8 по оптотіпам складної форми.

Висновок. Оцінку ефективності лікування МА слід проводити в однорідних кластерах з однаковим напрямком меридіональних асиметрій ГЗ. Попередні дані про ефективність лікування амбліопії методом тренувань акомодації, дозволяє розглядати його і як метод лікування меридіональної амбліопії. У стандарт оцінки зорових функцій у хворих з астигматизмом і амбліопією необхідно ввести методики визначення меридіональної ГЗ.

Ключові слова: астигматизм,   гострота зору, меридіональна амбліопія, індивідуальні варіації меридіональної гостроти зору, лікування амбліопії

 

Литература 

1.Dobson V. Amblyopia in astigmatic preschool children / V. Dobson, J. M. Miller, E. M. Harvey, K. M. Mohan et al. // Vision Research. – 2003. – Vol. 43. – P.1081–1090. 

2.Gwiazda J. Meridional amblyopia does result from astigmatism in early childhood [Text] / J. Gwiazda, J. Bauer, F. Thorn, R. Held // Clin. Vis Sci. – 1986. – Vol. 1. – Р.145–152. 

3.Hubel D. H. Eye, brain, and vision / D. H. Hubel. – New York: Scientific American Library, 1988. – 239 р. 

4.Freeman R. D. A neural effect of partial visual deprivation in humans / R. D. Freeman, D. E. Mitchell, M. Millodot // Science. – 1972. – Vol. 175, Issue 4028. – Р. 1384–386. 

5.Mitchell D. E. Meridional amblyopia: evidence for modification of the human visual system by early visual experience / D. E. Mitchell, R. D. Freeman, M. Millodot et al. // Vision Research. – 1973. – Vol. 13, Isuue 3. – P.535–558. 

6.Vit V. V. Structure of the visual system of man / V.V Vit. // Odesa: Astroprint, 664 p.

7.Polat U. Spatial interactions in amblyopia: Effects of stimulus parameters and amblyopia type. [Text] / U. Polat, Y. Bonneh, T. Ma-Naim, M. D. Belkin, // Sagi Vision Research. – 2005. – Vol.45. – P.1471-1479.

8.Lavrent’ev B. F. Instrumental treatment of amblyopia / B. F. Lavrent’ev, V.V. Rozhentsov // Ophthalmology. – 2016. – Vol.13(3). – P.144–150. (in Russian).

9.Botabekova T. K. Comparative analysis of the effectiveness of various methods of treating amblyopia / T.K Botabekova // Vestnik oftal'mologii. –2004. – Vol.120(5). – P.40-1. (in Russian).

10.Abrahamsson M., Sjöstrand J. Astigmatic axis and amblyopia in childhood / M. Abrahamsson, J. Sjöstrand // Acta Ophthalmol. Scand. – 2003. – Vol.81. – P.33–7.

11.Harvey E. M. Amblyopia in astigmatic children: patterns of deficits / E. M. Harvey, V. Dobson, J. M. Miller, C. E. Clifford-Donaldson // Vision Res. – 2007. – Vol. 47. – P. 315–326. 

12.Harvey E. M. Development and Treatment of Astigmatism-Related Amblyopia / E. M. Harvey // Optometry and Vision Science. – 2009. – Vol. 86 (6). – P. 634–639. 

13.Harvey E.M. Optical treatment of amblyopia in astigmatic children: The sensitive period for successful treatment. / E.M. Harvey, V, Dobson , C.E. Сlifford-Donaldson, J.M. Miller // Ophthalmology. – 2007. – Vol.114. – P.2293–301. 

14.Kampf U. Coherence induction via phase conjugate adaptive resononce coupling: Computer-generated sinusoidal grating patterns as a background stimulus in amblyopia treatment / U. Kampf, W. Mascolus [et al.] // J. Psychophysiology. – 2006. – Vol. 20, № 2. – P. 149.

15.Kampf U. Long-term application of computer-based pleoptics in home therapy: selected results of a prospective multicenter study / U. Kampf, A. Shamshinova [et al.] // Strabismus. – 2008. – Vol. 16. – P. 149-158.

16.Kempf W Comparative results of the application of moving and fixed sinusoidal framework in functional treatment of amblyopia /W. Kempf, S.I. Rychkova, E. Haim, F. Mukhamedyarov // Point of view. East-West. – 2016. – №3. – P.140-143 (in Russian).

17.Pradeep G. Improvement of visual acuity in residual meridional amblyopia by astigmatic axis video games / G. Pradeep Deshpande, C. Poonam Bhalchandra, R. Aniruddha Nalgirkar, and R. Sandeep Tathe // Indian J. Ophthalmol. – 2018. – Aug; 66(8). – P. 1156–1160. 

18.Аznaurjan I.E. LASIK in complex treatment of meridional form of refractive amblyopia in children with astigmatism / Аznaurjan, L.I. Gorlacheva // Refractive Surgery Updates. – Italy, Venice, June 2002. – P.112-113. 

19.Shamshinova A.M. Functional methods of investigations in ophthalmology / A.M.Shamshinova, V.V. Volkov. – M.: Medicine, 1999. – 416 p. [in Russian].

20.Kolomiyets V. Meridional vernier visual acuity in adults and with the hypermetropic astigmatism / V. Kolomiyets, M. Bandura., N. Kolomiyets // Ophthalmology. Eastern Europe. – 2015. – № 3 (26). – P. 27-34.

21.Kolomiyets V. Peculiarites of vernier monocular and binocular visual acuity in the retinal orthogonal meridians in patients with hypermetropic astigmatism / V. Kolomiyets, M. Bandura., N. Kolomiyets // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – № 6/4 (11). – С. 38-44. 

22.Boubaker Hafedh В.A. Significance of accommodation therapy in complex treatment of children with different kinds of hypermetropic amblyopia. - Manuscript. Thesis for a candidates degree by speciality 14.01.18 - eye diseases.-Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy, Academy of Medical Science of Ukraine, Odessa, 1998.

23.Flynn J.T. Amblyopia: its treatment today and its portent for the future // Binocul Vis Strabismus. – 2000. – Vol.15(2). – P.109.

24.Flynn J.T. Current trends in amblyopia therapy/ J.T. Flynn, J.C. Cassady // Ophthalmology. – 1978. – Vol.85. – P.428-50.

25.Стальнов В. С. Аккомодация глаз при дисбинокулярной амблиопии у детей и влияние на нее различных вариантов плеоптического лечения: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Красноярск, 2006. – 24 с. 

26.Сердюченко В.И., Гилко О.В. Эффективность тренировок аккомодационной функции у детей со смешанным астигматизмом // Труды междунар. симпозиума «Близорукость, нарушения рефракции, аккомодации, глазодвигательного аппарата». – Москва, 2001. – С. 236-237.

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, которые могли бы повлиять на их мнение относительно предмета или материалов, описанных и обсуждаемых в данной рукописи.. 

 

Поступила 15.07.21