Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 24-31.

УДК 617.711: 611.018.1:616.379-008.64

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202112431


Цитологічні особливості бульбарної кон'юнктиви у хворих з цукровим діабетом ІІ типу

Т. М. Жмудь 1, канд. мед. наук; Г. І. Дрожжина 2, д-р мед. наук, проф.; А. В. Демчук 3, лікар-лаборант

1 Вінницкий національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Вінниця (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України; Одеса (Україна)

3 Комунальне некомерційне підприємство "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради"; Вінниця (Україна)

E-mail: gtatyana@email.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Жмудь Т. М. Цитологічні особливості бульбарної кон'юнктиви у хворих з цукровим діабетом ІІ типу / Т. М. Жмудь, Г. І. Дрожжина, А. В. Демчук // Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 24-31.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202112431


Вступ. Патологічні зміни поверхні ока при ЦД можуть виникати внаслідок різних причин: метаболічних порушень (гіперглікемія і дисліпідемія, що призводять до зміни хімічного складу сльози), мікроангіопатії перилімбальної судинної сітки, що призводять до порушення трофіки рогівки, ураження залоз, які продукують сльозну рідину, а також різноманітних порушень інервації.

Мета роботи: визначити цитологічні особливості епітелію бульбарної кон’юнктиви у хворих на цукровий діабет ІІ типу.

Матеріал і методи. Проаналізовано клінічні та цитологічні дані 34 пацієнтів з діагнозом цукрового діабету ІІ типу, наявністю клінічних симптомів ССО. Серед хворих було 18 (52,9%) чоловіків і 16 (47,1%) жінок у віці від 50 до 79 років. Хворі були поділені на дві групи: 1 група – 17 пацієнтів зі стажем діабету менше 5 років, 2 група – 17 пацієнтів, які хворіли цукровим діабетом ІІ типу більше 5 років. Всім хворим було проведено визначення загальної сльозопродукції за тестом Ширмера 1, та часу розриву сльозної плівки за тестом Норна, імпресійне цитологічне дослідження бульбарної кон’юнктиви. Зміни епітелію бульбарної кон’юнктиви оцінювали за допомогою класифікації Нельсона.

Результати. Співставлення клінічних та цитологічних даних обстежених пацієнтів дає можливість думати, що важкість, тривалість, характер перебігу цукрового діабету впливає на розвиток компенсаторно - пристосувальних механізмів в епітелії бульбарної кон’юнктиви, які виражаються в утворенні більш щільного епітеліального покриття за рахунок явищ плоскоклітинної метаплазії, кератинізації.

Всновки. Імпресійно-цитологічне дослідження епітелію бульбарної кон’юнктиви у хворих з цукровим діабетом ІІ типу визначило зміни, які проявились в більшості випадків (94,1%) плоскоклітинною метаплазією ІІ-ІІІ ступеня за класифікацією Нельсона, причому у 80 % хворих з метаплазією ІІІ ступеня – з тривалістю цукрового діабету ІІ типу більше 5 років.

У хворих, в яких стаж ЦД ІІ типу був більше 5 років, більш виражені зміни епітелію бульбарної кон’юнктиви, які за Нельсоном відповідали ІІІ ступеню спостерігались в 4 рази частіше, ніж у тих хворих, в яких тривалість діабету була меншою 5 років.

Ключові слова: імпресійна цитологія кон’юнктиви, бульбарна кон’юнктива, цукровий діабет ІІ типу

 

Література

1.Calonge M., Diebold Y., Saez V. et al. Impression cytology of the ocular surface: a review // Exp Eye. Res. – 2004. – Vol.78. – P.457-72.

2.Singh R., Joseph A., Umapathy T. et al. Impression cytology of the ocular surface // Br J Ophthalmol. – 2005. – Vol.89. – P.1655-9.

3.Mehmet Citirik, Nilufer Berker, Hulya Haksever et al. Conjunctival impression cytology in nonproliferative and proliferative diabetic retinopathy // Int J Ophthalmol. – 2014. – Vol. 7(2). – P. 321–325. 

4.Dartt D. A. Regulation of mucin and fluid secretion by conjunctival epithelial cells // Prog Retin Eye Res. – 2002. – Vol. 21. – P.555–76.

5.Gipson I.K. The ocular surface: the challenge to enable and protect vision: the Friedenwald lecture // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2007. – Vol. 48(4390). – P.4391–8. 

6.Shivalingappa K. Swamynathana, Alan Wells. Conjunctival goblet cells: Ocular surface functions, disorders that affect them, and the potential for their regeneration // The Ocular Surface. – 2020. – Vol. 18, Issue 1. – P. 19-26. 

7.Goebbels M. Tear secretion and tear film function in insulin dependent diabetics // British Journal of Ophthalmology. – 2000. – Vol. 84(1). – P.19–21.

8.Петраевский А. В., Тришкин К. С. Клинико-цитологическая диагностика синдрома «сухого глаза» // Вестник ВолгГМУ. – 2012. – Выпуск 4 (44). – С. 52-54.

9.Gillan W. D. H. Conjunctival impression cytology: a review // S. Afr. Optom. – 2008. – Vol. 67, № 3. – P. 136-141.

10.Егорова Г.Б., Федоров А.А., Митичкина Т.С., Шамсудинова А.Р. Изменение эпителиальной выстилки конъюнктивы при непереносимости контактных линз по данным импрессионной цитологии // РМЖ «Клин. офтальмология». – 2014. – №1. – С.17-19

11.Егорова Г.Б., Федоров А.А., Митичкина Т.С. Возможности метода импрессионной цитологии в диагностике и оценке эффективности медикаментозной коррекции синдрома «сухого глаза» при ношении контактных линз // Вестник офтальмол. – 2012. – Т. 128(1). – С.33–35.

12.Filippello M, Cascone G, Zagami A, Scimone G. Impression cytology in Down syndrome // Br J Ophthalmol. – 1997. – Vol.81(8). – P.683–685.

13.Johannes M. D., Claudette M. D., Ilona M. D. et al. Is There a Correlation Between the Severity of Diabetic Retinopathy and Keratoconjunctivitis Sicca? // Cornea. – 2000. – № 19 (4). – P. 487 – 491.

14.Masoud R.M., Maryam R., Mohammad A. A. Prevalence of dry eye syndrome and diabetic retinopathy in type 2 diabetic patients // BMC Ophthalmol. – 2008. – 8:10.

15.Doughty MJ. Goblet cells of the normal human bulbar conjunctiva and their assessment by impression cytology sampling // The Ocular Surface. – 2012. – Vol.10(3). – P.149- 169.

16.Nelson J.D. Dry eye. // Brit. J. Ophthalmol. – 1997. – Vol.81, №6. – P. 426.

17.Han S. B., Yang H. K., Hyon J. Y. Influence of diabetes mellitus on anterior segment of the eye // Clin Interv Aging. – 2019. – Vol.14. – P. 53–63. 

18.Seifart U., Strempel I. The dry eye and diabetes mellitus // Europe PMC. – 1994. – Vol.91 (2). – P. 235-239. 

19.Winebrake J.P., Drinkwater O. J., Brissette A.R. et al. The TFOS Dry Eye Workshop II: Key Updates // EyeNet Magazine. – November 2017. – P.63-65.

20.Robert L. McKown, Ningning W., Ronald W. R. et al. Lacritin and other new proteins of the lacrimal functional unit // The Ocular Surface. – 2009. – № 88 (5). – P. 848 – 858. 

21.Milton O. D., PaulDe L. D. Self-reported dry eyes and diabetic history // Optometry. – 2006. – № 77 (11). – P. 554-558. 

22.Figueroa-Ortiza LC, Rodrнguezb EJ, Garcнa-Benc A. Study of tear function and the conjunctival surface in diabetic patients // Arch SOC Esp Oftalmol. – 2011. – Vol.86(4). – P.107-12.

23.Григорьева H.Н., Пейч М.Е, Шадричев Ф.Е. Эффуктивность трегалозы в лечении синдрома «сухого глаза» у больных сахарным диабетом // Oфтальмол. ведомости. – 2016. – Том 9, №2. – С.19-26.

24.Павловський М.И., Вит В.В., Дрожжина Г.И. Цитологические особенности эпителия коьюнктивы при синдроме «сухого глаза» у пациентов с субклинической и манифестной формами гипотериоза // Офтальмология. Восточная Европа. – 2018. – Т.8, №3. – С. 361-368.

25.Zhmud, T. M., Drozhzhina, G. I. Meibomian gland dysfunction accompanied by palpebral demodicosis in patients with type 2 diabetes mellitus // Journal of Ophthalmology. – 2019. – № 6(491). – Р.23-28. 

26.Zhmud Т.М., Malachkova N.V., Andrushkova O.O. et al. Meibomian gland dysfunction and dry eye disease symptoms in patients with type 2 diabetes mellitus // Reports of Morphology. – Vol. 25, №4. – P. 51-55.

27.Xinyuan Zhang, Lin Zhao, Shijing Deng Dry et al. Eye Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus: Prevalence, Etiology, and Clinical Characteristics // Journal of Ophthalmology. – 2016. – Vol. 2016. Article ID 8201053.

28.Бездітко П. А., Заволока О. В., Лисенко М. Г. Особливості рогівкових змін у хворих на діабетичну периферичну нейропатію // Офтальмол. журн. – 2009. – №3. – С. 12-14. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 30.06.2020