Офтальмол. журн. — 2019. — № 5. — С. 37-41.

УДК  617.76-001.4-089:844:612.017.4

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201953741

 

Стан факторів гуморального імунітету в периферичній крові у хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу

О. Д. Бондарчук 1, 2, В. В. Кіщук 1, О. Ф. Мельников 3, М. Д. Тимченко 3, Н. Д. Дідик 2

1 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; Вінниця (Україна)

2 Обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова;  Вінниця (Україна)

2 Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН;  Київ (Україна)

E-mail: eskulap20009@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Бондарчук О. Д., Кіщук В. В., Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Дідик Н. Д. Стан факторів гуморального імунітету в периферичній крові у хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу // Офтальмол. журн. – 2019. – №5. – С. 37-41. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201953741

 

Мета. Виявити вплив біокомпозиту на стан імунної системи хворих з травмами лобної кістки (ТЛК) через 9 і більше місяців після хірургічного лікування з застосуванням композиційного матеріалу.

Матеріал і методи. Обстежено 20 хворих з травмою лобної кістки (ТЛК) у віддаленому періоді (9 і більше місяців після хірургічного лікування). Крім того, було обстежено 10 пацієнтів, які представляли контрольну групу аналогічного віку. Виділено дві групи пацієнтів після ТЛК : з хорошим перебігом і хворих з проблемним перебігом післяопераційного періоду. В крові визначали вміст імуноглобулінів класів М,G,A,E, інтерлейкінів 1 і 10, трансформуючого фактора росту-β, ЦІК, γ-інтерферону, аглютинуючих антитіл до антигенів алогенної сполучної тканини. Статистика – непараметричний односторонній критерій U- Вілкоксона, критерій t - Ст’юдента.

Результати. Серед хворих з травмами лобної кістки у віддаленому періоді виявлено дві групи хворих з різними варіантами перебігу після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційних матеріалів. В групі з проблемним перебігом відмічена стимуляція про- і протизапальних цитокінів, відсутність змін в рівні імуноглобулінів і ЦІК порівняно з контролем і групою з благоприємним перебігом післяопераційного віддаленого періоду. Разом з тим в групі з проблемною регенерацією виявлено зниження ростового фактора TGF-1β, γ-інтерферону, які можна розглядати як патогенетично значущі фактори, що беруть участь в процесах регенерації. Гуморальної аутоімунної реакції на антигени сполучної тканини не виявлено.

Висновки. В віддаленому періоді після травми лобної кістки виявлено два варіанта перебігу захворювання. При проблемному характері регенерації підвищується рівень про- і протизапальних цитокінів, знижується вміст в крові трансформуючого фактора росту-β і, особливо, γ-інтерферону. Аутоімунних реакцій гуморального походження у всіх групах хворих з ТЛК не виявлено. Припускається участь стресових механізмів зниження імунітету.

Ключові слова:  травма, імуноглобуліни, цитокіни, ростовий фактор, імунні комплекси, гуморальні аутоімунні реакції

Література

1.Горбунов В. И. Иммунология травматической болезни головного мозга / В. И. Горбунов, Л. В. Лихтерман, И. В. Ганнушкина. – Л. : Ульяновск, 1996. – 528 с.

2.Гублер Е. В. Информатика в патологии , клинической медицине и педиатрии / Е. В. Гублер. – Л. : Медицина, 1990. – 176 с.

3.Демьянов А. В. Диагностическая ценность исследований уровня цитокинов в клинической практике / А. В. Демьянов, А. Ю. Котов, А. Г. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2003. – № 3. – С. 20–28.

4.Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дранник. – Киев: Полиграф плюс, 2010. – 552 с.

5.Зміни гуморального системного імунітету, як об’єктивний критерій процесу реабілітації хворих на фронто-базальну травму / В. В. Кіщук, О. Д. Бондарчук, І. В. Дмитренко [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 5с. – С. 45.

6.Кебот А. Экспериментальная иммунохимия / А. Кебот, М. Майєр. – М. : Мир. .(пер. с анг.), 1968. – 683 с.

7.Кіщук В. В. Використання біокомпозитів „Синтекість” для ліквідації кістковихдефектів ЛОР-органів / В. В. Кіщук, О. Д. Бондарчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2007. – № 5с. – С. 43–44.

8.Ковальчук Л. В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. / Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская, Р. Я. Мешкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 640 с.

9.Лисяний Н. И. Особенности развития аутоиммунных реакций при повторной ЧМТ / Н. И. Лисяний, Е. Г. Педаченко, Н. В. Каджая // Імунологія та алергологія. – 2006. – № 3. – С. 53–56.

10.Насонов Е. Л. Методические аспекты определения циркулирующих иммунных комплексов с использованием полиэтиленгликоля / Е. Л. Наносов // Тер.архив. – 1987. – № 4. – С. 38–45.

11.Ринітал в раціональній фармакотерапії сезонного алергічного риніту / О. Ф. Мельников, Д. І. Заболотний, Т. В. Маляренко, О. Д. Прилуцька. – Київ. : ТОВ «Вістка», 2015. – 167с.

12.Яковенко В. Д. Эксперимантально-клиническое обоснование аллергодиагностики хронического тонзиллита : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : 14.00.04/ Киевский НИИ отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко / В. Д. Яковенко . – Киев, 1985. – 26 с.

13.Matricon J. Immunopathogenesis of inflammatory bowel disease / J. Matricon, N. Barnish, D. Ardid // Self.Nonself. – 2010. – Vol. 1. – № 4. – P. 299–309.

Crossref    PubMed

14.The association of leukocytes with secondary brain injury / J. Zhuang, S. Shacktoro, J. D. Schmoker [et al.] // Trauma. – 1993. – Vol. 35. – P. 415–422.

Crossref    PubMed  

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 16.07.2019