Офтальмол. журн. — 2019. — № 2. — С. 44-49.

УДК  617.731-007.23-02.-001.-32

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201924449

 

Вивчення етіологічних чинників розвитку атрофії зорових нервів різного генезу  

В. А. Васюта 1, д-р мед. наук; Ю.Є. Педаченко 1, 2, д-р мед. наук, доцент

1 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

2  Національна медична  академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;  Київ (Україна) 

E-mail:  Vasyuta.v@ukr.net

Атрофія зорових нервів – поліетіологічне захворювання і є наслідком різних патологічних змін на всьому протязі зорового шляху. Важливе значення в етіології мають захворювання ЦНС, судинні порушення, захворювання сітківки та зорового нерву. 

Метою роботи було вивчення етіологічних факторів розвитку атрофії зорових нервів різного генезу. 

Матеріали та методи. Пацієнти були розподілені на 3 групи: 1) первинна низхідна атрофія (2046 випадків), 2) первинна висхідна (430), 3) вторинна (190). 

Результати. Серед нейрохірургічної патології, яка приводить до розвитку атрофії зорових нервів, превалюють пухлини супратенторіальної локалізації – 78,0 – 79,4%. Провідне місце серед причин розвитку висхідних форм атрофії зорових нервів посідає судинний фактор (27,6 – 28,5%). На другому місті – постзапальна атрофія (25,5–30,1%). Значимими медичними чинниками ризику визначено наявність у хворих гіпертонічної хвороби OR=2,46 (1,69-3,58), цукрового діабету ІІ типу OR=2,32 (1,22-4,41), атеросклерозу OR=2,11 (1,41-3,15).

Ключові слова: зоровий нерв, атрофія, етіологія

Література

1.Вітовська О.П. Атрофія зорових нервів: основні проблеми та шляхи профілактики / О.П. Вітовська, В.А. Васюта, В.М. Конах // Видавництво «Три К», м. Київ. – 2016. – 193 с.

2.Густов А.В., Сигрианский К.И., Столяров Ж.П. Практическая нейроофтальмология: В 2 т. – Н. Новгород: Изд-во Нижненовгородской государственной медицинской академии, 2000. – Т.1. – 264 стр. 

3.Морозов В. И. Заболевания зрительного пути. Клиника. Диагностика. Лечение / В. И. Морозов, А. А. Яковлев. – М. : Бином, 2010. – 650 с. 

4.Никифоров А. С. Офтальмоневрология / А. С. Никифоров, М. Р. Гусева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 647 с.

5.Chinta S., Wallang B.S., Sachdeva V., Gupta A. Etiology and clinical profile of childhood optic nerve atrophy at a tertiary eye care center in South India // Indian J Ophthalmol. – 2014. – Vol.62, №10. – Р. 1003-1007. 

Crossref    PubMed

6.Mbekeani J.N., Fattah M.A., Poulsen D.M., Hazzaa S.A Etiology of optic atrophy: a prospective observational study from Saudi Arabia //Ann Saudi Med. - 2017. - Vol.37, №3. – Р. 232-239. 

Crossref    PubMed 

7.Roodhooft J.M. Nonglaucomatous optic disk atrophy and excavation in the elderly // Bull Soc Belge Ophtalmol.- 2003. – Vol. 287. – P.45-49.

8.Tagoe N.N., Essuman V.A., Fordjuor G., Akpalu J. Neuro-Ophthalmic and Clinical Characteristics of Brain Tumours in a Tertiary Hospital in Ghana // Ghana Med J. – 2015. – Vol.49, №3. – Р. 181-186.

Crossref    PubMed


Поступила 20.03.2013