Офтальмол. журн. — 2018. — № 1. — С. 7-12.

УДК 617.753.2-053.5-036.7-001.18

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20181712

Прогнозування ризику прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку

Т. Є. Цибульська, канд. мед. наук; Н. Г. Завгородня, д-р мед. наук; О. Є. Пашкова, д-р мед. наук

Запорізький державний медичний університет; Медичний центр ТОВ «ВІЗУС»;

Запоріжжя (Україна)

E-mail: tamila.eye@gmail.com                

Актуальність. Виявлення критеріїв для можливості прогнозу прогресування міопії у дітей має практичне значення.

Мета дослідження – розробити прогностичну "матрицю" для комплексної оцінки ризику прогресування набутої міопії у дітей шкільного віку.

Матеріал та методи. Обстежено 144 дитини (288 очей) з міопією слабкого ступеня, з яких у 62 (124 ока) міопія прогресувала, у 82 дітей (164 ока) була стабільна. Математичний прогноз ризику прогресування міопії виконано із застосовуванням методу нормування інтенсивних показників Е. Н. Шигана, заснованого на імовірнісному методі Байеса.

Результати. Отримано мінімальні та максимальні значення прогностичного коефіцієнту (ПК) найбільш інформативних предикторів прогресування міопії та складено прогностичну таблицю. Анамнестичні дані: маніфестація міопії до 8 років (ПК=1,24/4,34), спадковість (ПК=1,18/2,67), функціональні показники: показник звичайного тонусу акомодації 0,5 дптр та більше (ПК=1,29/7,51), резерви абсолютної акомодації менше 1,5дптр (ПК=1,25/4,6), запас відносної акомодації менше 1,0 дптр (ПК=1,3/7,94); біометричні показники ока – діаметр рогівки понад 12 мм (ПК=1,31/9,31), аксіальна довжина ока понад 25,0 мм (ПК=1,31/9,82), глибина передньої камери більше 4 мм (ПК=1,28/6,22), корнеальний гістерезис менше 11,0 (ПК=1,21/3,29), радіус кривизни рогівки понад 8 мм (ПК=1,17/2,5), заломлююча сила рогівки менше 41,5 дптр (ПК=1,16/2,27), товщина шару перипапілярних нервових волокон менше 90 мкн (ПК=1,12/1,9), (р<0,05). З фенотипічних ознак дисплазії сполучної тканини (ДСТ): астенічна тілобудова (ПК=1,67/4,66), сколіоз, порушення постави (ПК=1,61/4,21), венозна сітка (ПК=1,78/5,97), пролапси клапанів, малі аномалії серця (ПК=1,6/4,03), аномалії прикусу, зубів (ПК=1,64/4,37), довгі пальці (ПК=1,63/4,3), плоскостопість (ПК=1,49/3,1), гіпермобільність суглобів (ПК=1,46/2,95), гіпереластичність шкіри (ПК=1,44/2,84), аномалії розвитку жовчного міхура (ПК=1,52/3,32), (р<0,05). Діапазон значень ризику прогресування міопії за комплексом суми мінімальних та максимальних прогностичних коефіцієнтів в таких межах значень: слабка (30,67-54,47), середня (54,48-78,27) та висока (78,28-102,08) вірогідність ризику прогресування міопії.

Висновки. Запропонована прогностична таблиця дозволяє виділяти групи ризику прогресування набутої міопії та розробити індивідуальні діагностично-лікувальні програми.

Ключові слова: міопія, прогноз, діти шкільного віку

Література

  1. Аветисов С. Э. Близорукость / С. Э. Аветисов. – М.: Медицина, 2002. – 288 с.
  2. Бойчук И. М. Оценка вероятности прогрессирования миопии по данным морфометрических и функциональных исследований у детей с приобретенной миопией / И. М. Бойчук, Т. Л. Горбатюк, Е. И. Драгомирецкая // Офтальм. журнал. – 2012. – № 5. – С. 35–37.
  3. Бушуева Н. Н. Современные аспекты патогенеза и лечения прогрессирующей миопии / Н. Н. Бушуева // Науково-практич.конф. дитячих офтальмологів України з міжнар.участю: тези та лекції (4–5 жовтня 2012, Севастополь). – К., 2012. – С. 282–291.
  4. Дисплазия соединительной ткани / под ред. Т. И. Кадуриной, В. Н. Горбуновой. – СПб.: ЭЛБИ, 2009. – 714 с.
  5. Дорофеева Г. Д. Недифференцированные синдромы дисплазии соединительной ткани и внутренняя патология / Г. Д. Дорофеева, А. В. Чурилина, А. Э. Дорофеев. – Донецк, 1998. – 144 с.
  6. Иомдина Е. Н. Биомеханические показатели корнеосклеральной оболочки глаза и состояние соединительнотканной системы у детей и подростков с различными формами прогрессирующей миопии / Е. Н. Иомдина, Е. П. Тарутта, Г. А. Маркосян и др. // Рос.педиатрич. офтальмология. – 2013. - № 1. – С. 18-23.
  7. Леженко Г. О. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей та підлітків (поширеність, особливості діагностики та лікування) / Г. О. Леженко, О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов, Є. В. Прохоров, О. Є. Пашкова, О. І. Подліанова. – Запоріжжя: Видавництво Запорізького державного мед. університету, 2006. – 134 с.
  8. Состояние и актуальные проблемы профилактики слепоты и слабовидения в Украине / Н. В. Пасечникова, С. А. Рыков, Л. Ю. Науменко, Т. В. Крыжановская // XII съезд офтальмологов Украины, 26-28 мая 2010 г.: материалы. – Одесса, 2010. – С. 303–304.
  9. Четыз Р. Р. Роль экстраокулярной патологии в патогенезе близорукости у детей и ее комплексное лечение: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.01.07 «Глазные болезни» / Р. Р. Четыз. – М., 2007. – 25 с.
  10. Шиган Е. Н. Методы прогнозирования и моделирования в социально-гигиенических исследованиях / Е. Н. Шиган. – М.: Медицина, 1986. – 155 с.