Офтальмол. журн. — 2016. — № 2. — С. 23-27.

УДК 617.731–002:616–005.4:612.13–085 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201622327

К вопросу о коррекции нарушения гемодинамики глаза при острой ишемической нейропатии зрительного нерва 

В. В. Савко, д-р мед. наук, В. В. Савко (младший), канд. мед. наук 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

Е-mail: valchuk2001@ukr.net

Вступ. В структурі інвалідності з приводу патології ока судинні захворювання зорового нерва займають друге місце і складають 19 %. Недостатня ефективність терапії гострої ішемічної нейропатіі зорового нерва обумовлює пошук лікарських засобів, які здатні покращити гемодинаміку ока при цьому захворюванні. 

Мета. Вивчити вплив сулодексида на гемодинаміку ока у хворих на гостру ішемічну нейропатію зорового нерва. 

Матеріал і методи. Клінічні дослідження проводили у 27 хворих (27 очей) на гостру ішемічну нейропатію зорового нерва, в комплексному лікуванні яких був застосований лікарський засіб — сулодексид у вигляді препарату Вессел Дує Ф по 2,0 мл внутрішньом’язово на протязі 15 діб (основна група). Контрольну групу склали 29 хворих (29 очей), які під час лікування не отримували цей препарат. Усім пацієнтам проведено ультразвукову доплерографію очної артерії на приладі «LOGIQ 3 Expert». 

Результати. Під впливом проведеного лікування доплерографічні показники покращилися тільки у хворих основної групи. Максимальна швидкість кровообігу по очній артерії підвищилася на 28 %, мінімальна — на 31 %, а індекс судинної резистентності знизився на 15 %. У хворих контрольної групи ці показники значно не змінювалися. 

Висновок. Включення препарату Вессел Дує Ф в комплексну терапію хворих на гостру ішемічну нейропатію коригує порушення реґіонарної гемодинаміки ока і покращує результати лікування. 

Ключевые слова: острая ишемическая нейропатия зрительного нерва, допплерография, глазничная артерия, препарат Вессел Дуэ Ф. 

Ключові слова: гостра ішемічна нейропатія зорового нерва, доплерографія, очна артерія, препарат Вессел Дує Ф.

 

Литература 

Безденежна О. О. Ефективність місцевої гіпотензивної терапії у комплексному лікуванні ішемічної нейропатії зорового нерва, як прояву первинно-хронічного очного ішемічного синдрому: автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.18 / О. О. Безденежна. — Одеса 2012. — 20 с. 

Бишеле Н. А. Вазоактивные препараты в лечении ишемических заболеваний сетчатки / Н. А. Бишеле, Т. О. Елисеева // Рус. мед. журн. — 2000. — № 1 — С.24–29. 

Елисеева Т. О. Методы лечения ишемических состояний зрительного нерва и сетчатки / Т. О. Елисеева, А. В. Свирин // Клин. офтальм. — 2002. — № 3. — С.106–111. 

Еременко А. И. Основные формы сосудистых оптических нейропатий (клиника, диагностика, лечение): автореф. дис. докт. мед. наук: спец. 14.00.08 / А. И. Еременко. — Одесса 1991. — 29 с. 

Завгородня Н. Г. Очний ішемічний синдром, сучасні принципи діагностики та лікування / Н. Г. Завгородня, Л. Е. Саржевська, О. О. Безденежна, О. А. Безугла, Т. С. Завгородня, О. А. Рудичева // Навчально-методичний посібник. — Закарпаття. — 2012. — С.248. 

Капечук В. В. Ефективність модифікованого способу корекції метаболічних порушень у хворих на ішемічну нейропатію зорового нерва: автореф. дис. докт. мед. наук: спец. 14.01.18 / В. В. Капечук. — Одеса, 2010. — 18 с. 

Каримов К. Эффект сулодексида при диабетической ретинопатии / К. Каримов, А. Шахмалиева// Азерб. мед. журн. — 2002. — № 1. — С.72–76. 

Киселева Т. Н. Дифференцированное консервативное лечение глазного ишемического синдрома / Т. Н. Киселева, Л. Н. Тарасова // Вестн. офтальм. — 2001. — № 5. — С.27–29. 

Коновалова Н. В. К вопросу профилактики острой ишемической нейропатии зрительного нерва / Н. В. Коновалова, Н. И. Нарицына, Т. М. Серебрина // Офтальмол. журн. — 2014. — № 1. — С.44–47. 

Крыжановская Т. В. Слепота и слабовидение в Украине. Актуальные задачи профилактики / Т. В. Крыжановская // 2 міжнар. наукова конф. офтальмологів Примор’я, 8–10 вересня 2004р.: тези доповідей — Одеса, 2004. — С.7–8. 

Мирошникова Л. М. Сосудистая оптическая нейропатия / Л. М. Мирошникова // В кн.: Терапевтическая офтальмология — М. «Медицина», 1985. — С.559. 

Павлюченко К. П. Роль антифосфолипидных антител при ишемических заболеваниях сетчатки и зрительного нерва / К. П. Павлюченко, Е. В. Мухина, Э. А. Майлян // Офтальм. журнал. — 2003. — № 6. — С.43–46. 

Риков С. О. Боротьба із сліпотою у світі: історія, сучасність, перспективи / С. О. Риков, В. В. Варивончик // Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідізуючою очною патологією. Науково-практ. конф. з міжнар. участю: тези доповідей. — Київ, 2006. — С.256–264. 

Скрипник Р. Л. Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті: автореф. дис. докт. мед. наук: спец. 14.01.18 / Р. Л. Скрипник. — Одеса, 2005. — 34 с. 

Тарасова Л. Н. Глазной ишемический синдром / Л. Н. Тарасова, Т. Н. Киселева, А. А. Фокин. — М.: Медицина, 2003. — 173 с. 

Chin H. Effect of sulodexide in diabetic patients with mild to moderate nonproliferative retinopathy / H. Chin, S. Kang, H. Kawak // AAO 2011 — Annual Meeting of the American Academy of Ophtalmology. — Abstract 498. — Р.221. 

Rubbi F. The effect of sulodexide on diabetic retinopathy / F. Rubbi, R. Caramazza, S. Boccia // Minerva Cardioangiol. — 2000. — 48 (suppl.1). — Р.81–82.