Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 27-30.

УДК 617.723–006.81.04:612.017.11 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201612730

Состояние естественной противоопухолевой резистентности организма больных увеальной меланомой малых размеров 

С. И. Полякова, д-р мед. наук, Л. Н. Величко, канд. мед. наук, А. В. Богданова, канд. биол. наук, И. В. Цуканова, мл. науч. сотр. 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: inna.sister@mail.ru

Вступ. Роль імунних механізмів у розвитку та прогресуванні пухлинного процесу в даний час не викликає жодних сумнівів. Важливим у цьому плані є вивчення стану імунної системи організму хворих на меланому хориоїдеї (МX) на початковій стадії захворювання, тобто МХ малих розмірів (до 3 мм проміненціі), що може надати позитивний ефект у реалізації лікувального патоморфозу при застосуванні різних методів лікування. 

Мета. Вивчити стан імунної системи організму у хворих МХ малих розмірів в порівнянні з контрольною групою здорових осіб. 

Матеріал і методи. Дослідження проведено у 35 хворих УМ малих розмірів, що лікувалися в ДУ «Інститут ГБ і ТТ ім. В. П. Філатова НАМН України »(основна група) і у 44 здорових осіб (контрольна група). Середній вік хворих в основній групі був (53,9 ± 12,1) років, в контрольній — (55,4 ± 11,5). В основній групі було 26 жінок (74,3 %) і 9 (25,7 %) чоловіків; в контрольній групі — 26 (59,1 %) і 18 (40,9 %) відповідно. 

В обох групах досліджувалися показники клітинної та гуморальної ланок імунітету за загальноприйнятими методиками. 

Результати. У хворих МХ малих розмірів більшість показників як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету до початку лікування були вищими, ніж у здорових осіб. Так у хворих МХ на початковій стадії процесу, у порівнянні зі здоровими особами, відзначається статистично значуще підвищення таких показників, як абсолютна кількість лейкоцитів (на 17,5 %, р = 0,005), абсолютна кількість Т-лімфоцитів — СD3 + (на 18,6  %, р = 0,04), абсолютна кількість цитотоксичних клітин — CD8 + (на 57,9 %, р = 0,002), співвідношення імунорегуляторного індексу CD4 + / CD8 + (на 82,9 %, р = 0,00002), імуноглобулінів А ( на 30,2 %, р = 0,003) і М (на 21,4 %, р = 0,0007). При цьому наголошується статистично значуще незначне (на 2,8 %, р = 0,04) зниження відносної кількості Т-лімфоцитів CD3 +. Це свідчить про те, що на початковій стадії розвитку УМ імунна система пацієнта знаходиться в активному стані. Підвищення абсолютної (на 46,3 %, р = 0,0004) і відносної (на 21,5 %, р = 0,007) фагоцитарної активності нейтрофілів також свідчить про зростання природної резистентності організму хворих УМ на початковій стадії захворювання. 

Висновок. Початкова стадія розвитку увеальної меланоми супроводжується активацією клітинної та гуморальної ланок специфічного імунітету і підвищеною протипухлинною резистентністю організму. 

Ключевые слова: меланома хориоидеи малых размеров, клеточный и гуморальный иммунитет, противоопухолевая резистентность организма 

Ключові слова: меланома хоріоідеї малих розмірів, клітинний і гуморальний імунітет, протипухлинна резистентність организма

 

 

Литература 

Безруков А. В. Отдаленные результаты лечения увеальных меланом А. В. Безруков // «Опухоли и опухолеподобные заболевания органа зрения» : материалы всесоюзной конференции, г. Таллин. — 1989. — С. 8–9. 

Булгакова Е. С. Лечение малых меланом хориоидеи методом транспупиллярной диод-лазерной термотерапии : автореф. Дисс. На соискание ученой степени канд. Мед. Наук : спец. 14.00.08 «Глазные болезни» / Е. С. Булгакова. — Москва. — 2005 — С. 124. 

Ваничкин А. А. Ускоренная первичная оценка иммунологического статуса человека : [метод. Рекомендации] / А. А. Ваничкин, Н. Н. Бушуева, Т. В. Дегтяренко [и др.]. — Одесса. — 1990. — 23 с. 

Григорян С. С. Клиническая эффективность индукторов интерферона / С. С. Григорян, Ф. И. Ершов // Современные аспекты применения интерферонов. — Москва, 1990. — С. 24. 

Гусев Г. А. Применение иммуномодуляторов в комплексном лечении злокачественных опухолей органа зрения : Автореф. Дисс. На соискание ученой степени канд. Мед. Наук. : / Г. А. Гусев. — Москва. — 1991. — 25 с. 

Дегтяренко Т. В. Ускоренная первичная оценка иммунологического статуса человека: [метод. Рекомендации] / Т. В. Дегтяренко — Одесса, 1990. — 22 с. 

Зиангирова Г. Г. Опухоли сосудистого тракта глаза / Г. Г. Зиангирова, В. Р. Лихванцева. — Москва: Последнее слово. — 2003. — 456 с. 

Изучение метастазирования злокачественных опухолей при локальной УВЧ — гипертермии / Лопатин В. Ф., Деденков А. Н., Ватин О. Е., Ключ В. Е. // Применение гипертермии в онкологии. 1 всесоюзный симпозиум: Тез. Докл. — М., 1986. — С. 122–123. 

Либман Е. С. Отдаленные результаты лечения увеальных меланом. Сравнительная оценка энуклеации и органосохранных методов лечения / Е. С. Либман, А. Ф. Бровкина, А. В. Безруков // Офтальмол. журнал. — 1989. — №  6. — С. 336–338. 

Малецкий А. П. Особенности иммунного статуса больных увеальными меланомами в процессе проведения органосохранного лечения / А. П. Малецкий, В. В. Вит, А. А. Ваничкин // Офтальмол. Журн. — 1989. — № 6. — С. 341–345. 

Малецкий А. П. Прогностическая ценность клинико-иммунологических показателей при проведении органосохранной терапии у больных меланомой хориоидеи / А. П. Малецкий, Л. С. Терентьева, Т. В. Дегтяренко, В. К. Спирко // Офтальмол журн. — 2000. — №  4. — С. 30–34. 

Назаренко Г. И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / Г. И. Назаренко, А. А. Кишкун. — Москва : «Медицина», 2000. — С. 338–348. 

Состояние системы естественной противоопухолевой резистентности у больных увеальной меланомой при проведении органосохранного лечения / Л. Н. Величко, А. П. Малецкий, В. В. Вит, Л. С. Терентьева // Офтальмол. журн. — 1998. — №  2. — С. 131–138. 

Clinical parameters predictive of enlargement of melanocyte choroidal lesions // J. J. Augsburger, R. P. Schroeder, C. Territo [et al.] // Br. J. Ophthalmol. — 1989. — Vol. 73. — P. 911–917. 

Limbourg I. Transpupillary thermotherapy for treatment of choroidal melanomas / I. Limbourg, S. Legrain, P. De Potter // Bull. Soc. Beige. Ophthalmol. — 2002. — Vol. 285. — P. 55–64. 

Local tumor control and morbidity after one to three fractions of stereotactic external beam irradiation for uveal melanoma / M. Zehetmayer, K. Kitz, R. Menapace [et al.] // Radiother. Oncol. — 2002. — Vol. 55, N 2. — P. 135–144. 

Shields C. L. Transpupillary thermotherapy for choroidal melanoma / C. L. Shields, J. A. Shields // Curr. Opin. Ophthalmol. — 1999. — Vol. 10, N 3. — P. 197–203. 

Shields C. L. Clinical features of small choroidal melanoma / C. L. Shields, J. A. Shields // Curr. Opin. Ophthalmol. — 2002. — Vol. 13, N 3. — P. 135–141.