Офтальмол. журн. — 2015. — № 1. — С. 79-84.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.731–005.4–007.23–08:615.214.31+615.456]-036.8 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201517984

Эффективность применения цитофлавина и L-лизина эсцината в комплексном лечении передней ишемической нейропатии 

К. П. Павлюченко1, зав. каф., д.м.н., проф., Е. И. Ещенко2, к.м.н. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького1 

ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака НАМН Украины»2 

067 950 71 68

Вступ. Проблема лікування передньої ішемічної нейропатії є актуальною в сучасній офтальмології. 

Мета дослідження. Стаття присвячена вивченню ефективності комбінації препаратів цитофлавіна і L-лізина есцината в лікуванні хворих на передню ішемічну нейропатію. 

Матеріал та методи. Клінічні дослідження проводились над 20 хворими (20 очей) на передню ішемічну нейропатію, в комплексному лікуванні яких було застосовано комбінацію препаратів цитофлавіна і L-лізина есцината. Контрольну групу склали 20 пацієнтів (20 очей), які під час лікування не отримували вищезазначених препаратів. Ефективність лікування оцінювали за показниками гостроти зору, поля зору, оптичної когерентної томографії зорового нерва. Зорові функції вивчали після виписки, через 1 та 6 місяців після лікування. 

Результати. В основній групі після лікування зорові функції підвищились на 17 % білше, ніж в контрольній. Набряк зорового нерва зменшився у 95 % пацієнтів основної групи і у 75 % пацієнтів контрольної групи. Через 1 місяць після лікування статистично достовірних змін зорових функцій в обох групах не відбулось. Але усі функціональні показники були достовірно вище в основній групі. Набряк диску зорового нерва залишився у 65 % хворих основної та у 85 % хворих контрольної групи. Через 6 місяців після лікування в обох групах сталося погіршення зорових функцій порівняно з випискою (показники статистично недостовірні). Однак в основній групі зорові функції залишились на 23 % вище, ніж в контрольній групі. 

Висновки. Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на передню ішемічну нейропатію дозволили зробити висновок, що застосування в комплексній терапії інфузій цитофлавіна і L-лізина есцината дозволяє достовірно підвищити ефективність лікування цього захворювання. 

Ключевые слова: передняя ишемическая нейропатия, цитофлавин, L-лизин, эффективность. 

Ключові слова: передня ішемічна нейропатія, цитофлавін, L-лізин, ефективність.

Литература 
1.Аліфанова І. С. Епідеміологічні аспекти інвалідності внаслідок патології органа зору в Україні / І. С. Аліфанова, Я. О. Зосимова, Ю. Ю. Гладкий // Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування очних хвороб: міжнар. наук. конф., присв. 100-річчю з дня народження акад. Н. О. Пучковської. — Одеса, 2008. — С. 5. 
2.Вершініна М. Д. Ефективність лікування ексудативної форми вікової макулодістрофії із застосуванням цитофлавіну та L-лізину есцинату / М. Д. Вершініна, А. М. Николюк // Матер. науч.-практ. конф. офтальмологов с междунар. участием «Филатовские чтения», посвящ. 75-летию основания Института им. В. П. Филатова. — Одесса, 2011. — С.142–143. 
3.Вершініна М. Д. Ефективність застосування цитофлавіну та L-лізину есцинату в лікуванні хворих з гострими оклюзіями судин сітківки / М. Д. Вершініна, А. М. Николюк, І. М. Вітовський [и др.] // Матер. науч.- практ. конф. с междунар. участием «Филатовские чтения». — Одесса, 24–25 мая 2012. — С.143. 
4.Жабоедов Г. Д. Заболевания зрительного нерва / Г. Д. Жабоедов // Киев, 1992. — 216 с. 
5.Капечук В. В. Интенсивная терапия острой сосудистой оптиконейропатии / В. В. Капечук., В. В. Савко // Офтальмол. журн. — 2007. — № 4. — С.33–36. 
6.Кацнельсон Л. А. Сосудистые заболевания глаза / Л. А. Кацнельсон., Т. И. Форофонова., А. Я. Бунин // Москва, 1990. — 270 с. 
7.Кравчук Е. А. Роль свободно-радикального окисления в патогенезе заболеваний глаз / Е. А. Кравчук // Вестник офтальмол. — 2004. — № 5. — С. 48–51. 
8.Румянцева С. А. Энергокоррекция цитофлавином в остром периоде инсульта / С. А. Румянцева, О. Р. Кузнецов // Вестник интенсивной терапии. — 2005. — № 3. — С.23–26. 
9.Шевченко Л. А. К вопросу об эффективности препарата цитофлавин у лиц с прогрессирующим поражением головного мозга / Л. А. Шевченко, В. А. Евдокимов // Междунар. неврологический журн. — 2007. — № 3. — С. 29–34.