Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 37-43.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.735-007.281-089-06-07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201363743

Уровень некоторых цитокинов в структурах и жидкостях глаза у больных регматогенной отслойкой сетчатки с послеоперационными осложнениями

Г. В. Левицкая, н.с., канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМH Украины», отдел витреоретинальной и лазерной хирургии, г. Одесса

E-mail: kid_od@mail.ru

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, послеоперационные осложнения, фактор некроза опухоли а, фактор роста эндотелия сосудов, стекловидное тело, витре-альное содержимое.

Ключові слова: Регматогенне відшарування сітківки, післяопераційні ускладнення, фактор некрозу пухлини а, фактор росту ендотелію судин, склоподібне тіло, вітреальна рідина.

Вступ. Відома роль цитокінового дисбалансу в патогенезі макулярного набряку при судинних захворюваннях сітківки. Однак в літературі практично не описаний патогенез макулярного набряку, що розвивається після успішного лікування регматогенного відшарування сітківки (РВІС). Маловивче-ним залишається характер локальних цитокінових змін у даних пацієнтів з проліферативними післяопераційними ускладненнями, в т.ч. в макулярній області. Не вивчені зміни рівня цитокінів, що виникають в рідинах ока в результаті хірургічного впливу і їх роль у розвитку розглянутих післяопе-раційних ускладнень.

Мета дослідження виявити відмінності експресії фактора некрозу пухлини а (ФНП-а) і фактора росту ендотелію судин (ФРЕС) в склоподібному тілі і вітреальній рідині у хворих на регматогенне відшарування сітківки (РВС) з післяопераційними ускладненнями -макулярними порушеннями (за даними ОКТ) та рецидивом відшарування.

Матеріал і методи. У 79 хворих на РВС проведено офтальмологічне об-стеження (гострота зору, поле зору, біомікроскопія, офтальмоскопія, то-нометрія, ультразвукове обстеження та ОКТ) і визначено рівень ФНП-а і ФРЕС у вітреальній рідині та склоподібному тілі імуноферментним методом.

Результати. Виявлено, що у пацієнтів з післяопераційними ускладненнями рівень ФНП-а в склоподібному тілі та вітреальній рідині майже в 2 рази вище, ніж в осіб без ускладнень, а рівень ФРЕС на 66,2 і 42,9 %. ФНП-а в склоподібному тілі підвищений у пацієнтів з усіма видами ускладнень, особливо при рецидиві відшарування — в 2,9рази. У вітреальній рідині визначається найвищий рівень ФНП-а при епімакулярній мембрані, рецидиві відшарування та кістозному набряку макули. Вміст ФРЕС в склоподібному тілі також вищий при набряках макули і, особливо, при епімакулярній мембрані та рецидиві відшарування відносно даних у осіб без ускладнень. 

Висновки. Представлені дані підтверджують роль локального дисбалансу цитокінів ФНП-а і ФРЕС у розвитку післяопераційних ускладнень у хворих РВС, при чому ступінь вираженості цих змін відповідає клінічній картині захворювання і максимально підвищується у осіб з розвитком епімакулярної мембрани або рецидиву відшарування сітківки.

Литература

1.Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц: пер. с англ. — М.: Практика, 1998. — 459 с.

2.Зайцева Н. В. Применение ингибиторов ангиогенеза в лечении макулярного отека, обусловленного окклюзией вен сетчатки / Н. В. Зайцева, В. В. Бурий, А. Г. Щуко, В. В. Малышев // Матер. науково-практич. конф. офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання», присвяченої 80-річчю тканинної терапії за методом акад. В. П. Філатова. — Одеса, 24-25 травня 2012 р. — С.149- 150.

3.Зайцева Н. В. Роль внутриглазньгх цитокинов в патогенезе неоваскулярной патологии сетчатки / Н. В. Зайцева, И. В. Злобин, Е. Я. Шевела и др. // Матер. науково-практич. конф. офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання», присвяченої 80-річчю тканинної терапії за методом акад. В. П. Філатова. — Одеса, 23-24 травня 2013 р. — С. 127- 128.

4.Карлийчук М. А. Морфометрические параметры сетчатки после лазерного лечения и интравитреально-го введения триамцинолона при макулярном отеке, связанном с неишемическим тромбозом центральной вены сетчатки / М. А. Карлийчук, С. В. Пинчук, О. Б. Барыська, А. А. Луйжиц // Матер. науково-практич. конф. офтальмологів з міжнародною участю «Філатовські читання», присвяченої 80-річчю тканинної терапії за методом акад. В. П. Філатова. — Одеса, 23-24 травня 2013 р. — С. 133- 134.

5.Левицкая Г. В. Возможности минимизации хирургии регматогенной отслойки сетчатки / Г. В. Левицкая // Сб. тезисов IX научно-практич. конф. с междунар. участием «Современные технологии лечения витрео-ретинальной патологии — 2011». — Москва, 10-11 марта 2011 г. — М.: ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза», 2011. — С. 123- 125.

6.Пасечникова Н. В. Связь между содержанием некоторых про- и противовоспалителных цитоки-нов в крови и влаге передней камеры у больных с диабетической ретинопатией / Н. В. Пасечникова, И. П. Метелицына, В. А. Науменко, В. Д. Беляев // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здраво-охранения. — 2010. — Т. 146. -Ч. 1. — С. 151-154.

7.Петруня А. М. Цитокиновый профиль слезы у больных диабетической ретинопатией / А. М. Петруня, А. В. Спектор // Офтальмол. журн. — 2008. — № 2. — С. 15-17.

8.Самойлов А. Н. Изучение показателей уровня VEGF-фактора у пациентов с диабетической ретинопатией в зависимости от проводимого лечения / А. Н. Самойлов, А. Н. Коробицин, А. Т. Латипов, И. Г. Мустафин // Сб. тезисов X научно-практич. конф. «Современные технологии лечения витреоретинальной патологии — 2012». — Москва, 22-23 марта 2012 г. — С. 154- 156.

9.Слепова О. С. Иммунологическое исследование влияния анти-VEGF терапии на исход витрэктомии при пролиферативной диабетической ретинопатии / О. С. Слепова // Матер. науково-практич. конф. офтальмологів з міжнар. участю «Філатовські читання», присвяченої 80-річчю тканинної терапії за методом акад. В. П. Філатова. — Одеса, 24-25 травня 2012 р. — С. 211-212.

10.Слепова О. С. Прогнозирование рецидивов отслойки сетчатки после операции по поводу регматоген-ной отслойки сетчатки / О. С. Слепова, Саид Разик, Г. Ю. Захарова // Офтальмология. — 2006. — Т.3. — № 1. — С. 16-19.

11.Смирнов Е. В. Клинико-патогенетическое обоснование комплексного лечения регматогенной отслойки сетчатки / Е. В. Смирнов, В. В. Черных, Д. В. Черных, А. Н. Трунов // Сб. тезисов X научно-практич. конф. «Современные технологии лечения витреорети-нальной патологии — 2012». — Москва, 22-23 марта 2012 г. — С. 162- 165.

12.Шевчук Н. Е. Содержание цитокинов в субретиналь-ной жидкости больных при регматогенной отслойке сетчатки / Н. Е. Шевчук, В. Б. Мальханов, О. В. Вавилова // Цитокины и воспаление. — 2006. — Т. 5. — № 2. — С. 57-59.

13.Schocket L. S. Ultrahigh-resolution optical coherence tomography in patients with decreased visual acuity after retinal detachment repair. - Schocket L. S., Witkin A. J., Fujimoto J. G. et al. Ophthalmology. -   2006. -V. 113. - P. 666- 672.

14. Funatsu H. Vitreous inflammatory factors and macular oedema / H. Funatsu, H. Noma, T. Mimura // Br. J. Oph-thalmol. — 2012. — V. 96. — P. 302