Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 68-72.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.735-002-02:616.379-008.64-092.9-085-07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201366872

Влияние рекомбинантного эритропоэтина на структурные изменения сетчатой оболочки, концентрацию гемоглобина и количество эритроцитов в периферической крови крыс на модели стрептозотоцинового диабета

Н. В. Пасечникова, член-корр. НАМН Украины, В. А. Науменко, д-р мед. наук, В. В. Вит, проф., Т. С. Пилькевич, аспирант

 ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМИ Украины», Одесса, Украина

Ключевые слова: стрептозотоциновый диабет, рекомбинантный эритропоэтин, диабетическая ретинопатия.

Ключові слова: стрептозотоциновий діабет, рекомбінантний еритропоетин, діабетична ретинопатія.

Актуальність. Останнім часом ведуться дослідження про роль еритропое-тину в розвитку та прогресуванні діабетичної ретинопатії. Метою цього дослідження є визначення впливу рекомбінантного ЕПО у тварин з стрептозотоциновим діабетом на структурні особливості сітківки, а також концентрацію гемоглобіну та кількість еритроцитів у пе-риферичній крові.

Матеріал і методи. Експеримент проведений на 30 щурах породи Вістар. Цукровий діабет моделювали за допомогою одноразового внутрішньочеревного введення стрептозотоцину в дозі 65 мг на 1 кг ваги. Всі щури розпо-ділялися на три групи, по десять щурів ( 20 очей ) у кожній групі. І группа — інтактні тварини, ІІгруппа —тварини з модельованим діабетом, ІІІ группа — тварини з модельованим діабетом, що отримували рЕПО. Введення рЕПО починалося на 10 добу в дозі 60 ОД на 1 кг маси тіла три рази на тиждень протягом двох тижнів.

Результати. У інтактних щурів, в периферичній крові та в скловидному тілі визначається еритропоетин. Введення тваринам ІІІ групи рЕПО призводить до достовірного підвищення концентрації ЕПО в периферичній крові та скловидному тілі, збільшенню кількості еритроцитів у периферичній крові та концентрації гемоглобіну. У тварин ІІ групи відзначається розвиток набряку сітківки, вакуольна дегенерація гангліозних клітин сітківки, ознаки деструктивних змін стінок частини капілярів сітківки , а введення тваринам ІІІ групи рЕПО істотно знижує ймовірність ціх змін.

Литература

1.Чумаева Е. А. Офтальмологические последствия са-харного диабета: социально-гигиенические и клинические аспекты / Е. А. Чумаева //Вестник офтальмологии. — 2003. — № 5. — С. 43- 44.

2.Балаболкин М. И. Диабетология / М. И. Балабол-кин М. И. //— М.: Медицина, 2000. — 672 с.

3.Старенька И. Лікування цукрового діабету: реальність і перспективи/ И. Старенька // Здоров'я України. —

2004. — № 3. — С. 24.

4.Нестеров А. П. Диабетическая ретинопатия / А. П. Не-стеров// Русский международный журнал. — 2000. — № 1. — С. 3-8.

5.Ловля Г. Д. Частота і фактори ризику діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 1 типу / Г. Д. Ловля, О. Д. Рудковська, Н. М. Голубовська, В. І. Паньків // Тезисы симпозиума. — Одесса, 2001. — С. 173- 174.

6.Мошетова Л. К. Этиологическая многофакторность диабетической ангиопатии / Л. К. Мошетова, Э. П. Касаткина, Г. Ш. Сабурова, Э. А. Очирова, А. В. Бородай, А. М. Пластинина // Офтальмохирур-

гия. — 2000. — № 4. — С. 72-75.

7.Семенов А. Д. Слепота у больных диабетом: медицинские и социальные аспекты проблемы / А. Д., Семенов, В. М. Малов, С. Л. Бранчевский // Офтальмохи-рургия. — 1998. — № 4. — С. 33- 37.

8.Тронько Н. Д. По материалам 42-го конгресса Евро-пейской ассоциации по изучению сахарного диабета / Н. Д. Тронько, В. Л. Орленко // Здоров'я України. — 2006. — № 21. — С. 210-241.

9.Нестеров А. П. Диабетическая ретинопатия / А. П. Не-стеров // Русский международный журнал. — 2000. — № 1. — С. 3-8.

10.Колесник Ю. М. Модифікація резистентності до діа-бетогених факторів під впливом хронічного стресу та адаптації до періодичної гіпоксії / Ю. М Колесник, М. О. Орловский, М. А. Калініченко, Т. А. Грекова // Запорож. мед. журн. — 2005. — № 3. — С.21-26.

11.Katsura Y. Erythropoietin Is Highly Elevated in Vitreous Fluid of Patients With Proliferative Diabetic Retinopathy / Y Katsura, T. Okano, K. Matsuno [et al.] // Diabetes Care. — 2005. — Vol. 28, № 9. — Р. 2252- 2254.

12.Wang Z. Y. Erythropoietin therapy for early diabetic reti-nopathy through its protective effects on retinal pericytes / Z. Y Wang, K. K. Zhao, P. Q. Zhao // Med. Hypotheses. — 2011. — Vol. 76, № 2. — Р. 266- 268.

13.Buemi M. Erythropoietin and the brain: from neurode-velopment to neuroprotection / M. Buemi, E. Caval-laro, F. Floccari, et al. // Clinical. Science. — 2002. — Vol. 103. — P.275- 282.