Офтальмол. журн. — 2012. — № 6. — С. 68-71.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.77-006-036.1(083.41)(477)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201266871

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ (ЗЭО) КОЖИ ВЕК ПО ДАННЫМ ИНСТИТУТА ИМ. В. П. ФИЛАТОВА

И. А. Сафроненкова, канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМH Украины»

Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 2400 пацієнтів зі ЗЕП повік, які лікувалися в Інституті ім. В. П. Філатова за період з 1986по 2008рр. Встановлено звернення пацієнтів переважно в пізніх (Т2а 3) стадіях (54,7 %) і з переважанням виразкової форми (59,6 %) захворювання. У жителів сільської місцевості запущені (Т2а стадії) ЗЭО повік виявляються в 1,3 рази частіше, ніж у міського населення. Рецидиви після лікування за місцем проживання частіше виникають після хірургічного втручання (56,1 %).

Ключевые слова: злокачественные эпителиальные опухоли кожи век, клиника, характер поражения

Ключові слова: злоякісні епітеліальні пухлини шкіри повік, кліника, характер ураження

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Буйко А. С. Злокачественные эпителиальные опухоли кожи век: встречаемость, факторы риска, классификация, диагностика, методы лечения и их результативность / Буйко А. С. // Офтальмол. журн. — 2009. — № 1-2. — С.49- 59.

2.Важенин А. В. Избранные вопросы онкоофтальмоло-гии / А. В Важенин, И. Е. Панова. — М.: Издательство РАМН, 2006. — 156 с.

 3.Офтальмоонкология:   руководство   для   врачей   /[А. Ф. Бровкина, В. В. Вальский, Г А. Гусев и др.] ; под ред. А. Ф. Бровкиной — М.: Медицина, 2002. — 424 с.

4.Рак в Україні, 2009- 2010 / 3. П. Федоренко, А. К. Гай сенко, Л. О. Гулак [та ін.] // Бюлетень Національногоканцер-реєстру України. — 2011. — № 12. — С.116.

5.Rapid and Continuous Increases in Incradens Rates of Basal Cell Carcinoma in the Southeast Netherlands Since 1973/ de Vries E., Louwman M., Bastiaens M. [et all] // J. Invest.Dermatol. — 2004. — V.123. — P. 634- 638.

6.Incidence Estimate of Nonmelanoma Skin Cancer in theUnited States, 2006 / Rogers H. W., Weinstock M. A., Harris A. R. [et al] // Arch. Dermatol. — 2010. — V.146. —№ 3. — P. 283- 287.

7. Need for a New Skin Cancer Management Strategy / van der Geer S., Reijers H. A., van Tuijl H. F. J. M, [et al.] // - Arch. Dermatol. — 2010. — V.146. — № 3. — P.332- 336.

8. Stern R. S. Prevalence of a History of Skin Cancer in 2007 / Stern R. S. // Arch. Dermatol. — 2010. — V.146. —№ 3. — P.279- 282.