Офтальмол. журн. — 2010. — № 4. — С. 42-45.

Полный текст Pdf 

УДК 617.764-007.272-089:615.849

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201044245

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСКАНАЛИКУЛЯРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ И НАРУЖНОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ ПО ДЮПЮИ-ДЮТАНУ И БУРЖЕ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ДАКРИОЦИСТИТОМ

Ю. А. Демин, д-р мед. наук, проф., И. С. Жукова, врач-офтальмолог*, М. Ю. Демина, студентка**

ХМАПО, кафедра офтальмологии, г. Харьков, Украина * Коммунальное учреждение «Сумская городская клиническая больница № 5», отделение микрохирургии глаза, г. Сумы, Украина ** ХНМУ, г Харьков, Украина

В роботі проведено порівняння ефективності застосування зовнішньої ДПР за Дюпюї-Дютаном і Бурже і ТЛЕД. Встановлено, що через 1 рік після операції ефективність ТЛЕД і зовнішньої ДПР статистично не відрізнялися. Повна прохідність сльозових шляхів в основній групі була в 91,43 % випадків, в контрольній в 81,25 %. Встановлено, що застосування ТЛЕДдіодним лазером з довжиною хвилі 1,06 мкм безпечно, знижує ступінь вираженостіреактивних змін в зоні операції в 1,5рази, терміни зникнення сльозотечі і сльозостояння в 1,5рази, виділень з носа і конюнктивальної порожнини в 2рази, підшкірної гематоми в 6,25 разів, набряка периокулярних м'яких тканин в 2,5 рази, менш травматичне і не викликає косметичних дефектів

Ключевые слова: дакриоцистит, лазер, дакриоцисториностомия

Ключові слова: дакріоцистит, лазер, дакріоцисториностомія

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Азнабаев М. Т. Эффективность лазерной дакриоци-сториностомии в лечении хронического гнойного дакриоцистита. / Азнабаев М. Т., Валиева Г. Н. // Тезисы

докладов, VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Федоровские чтения-2008» — М., — 2008. — С.208- 209.

2.Белоглазов В. Г. Опыт микрохирургических эндоназальных дакриоцисториностомий / Белоглазов В. Г., Абдурахманов Г. А., Атькова Е. Л. / VIII съезд офталь-мологов России, тезисы докладов, Москва 1-4 июня 2005г.; — С. 635- 636.

3.Черкунов Б. Ф. Болезни слезных органов / Черкунов Б. Ф. — Самара: ГП «Перспектива», 2001.- 159 с.

4.Азнабаев М. Т. Лазерная дакриоцисториностомия. / Азнабаев М. Т., Азнабаев Б. М., Фаттахов Б. Т., Клявлин Р. Р. — Уфа, Уфимський научно-исследовательский институт глазных болезней АН РБ, 2005. — С. 152.

5.Дьомін Ю. А., Жукова І. С. Трансканалікулярна лазерна дакріоцисториностомія в лікуванні хронічних дакріоциститів // І Всеукраїнська наукова конференція «Фармакотерапія в офтальмології». — Матеріали конференції — Харків, 20-21 березня 2007 року —С. 24-26.

6.Азнабаев Б. М. Результаты антеградной лазерной эндоскопической дакриоцисториностомии./ Азнаба-ев Б. М., Клявлин Р. Р. // Тезисы докладов, VII съезд офтальмологов России, — М., — 2000, — ч.2, — С. 189.

7.Ободов В. А. Современные методы диагностики и лечения заболеваний слезных органов / В. А. Ободов / Мат. 12 науч-практ. конференции офтальмологов.-Екатеринбург, 2004.- С. 97-101.

8.Пат. 22007 Україна, МПК А 61 Р 9/007. Спосіб лікування хронічного дакріоциститу / Дьомін Ю. А., Жукова І. С., Колпаков С. М., власник Харківська медична академія післядипломної освіти. — № и 2006 11780; заявл. 09.11.2006; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.

9.Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. / С. Гланц. — М.: Практика, 1998. — 459 с.