Авторство

(При складанні цих вимог були враховані «Рекомендації по проведенню, опису, редагуванню і публікації результатів наукової роботи в медичних журналах» (2019), розроблені Міжнародним комітетом редакторів медичних і біомедичних журналів (International Committee of Medical Journal Editors – ICMJE).

 

Авторство

Всі автори повинні внести істотний внесок в дослідження. Автором має право бути особа, яка відповідає наступним критеріям:

1. вносить істотний внесок в розробку концепції, планування наукової роботи або одержання результатів, їх аналіз або інтерпретацію;

2. приймає безпосередню участь в складанні чернетки рукопису або його критичному перегляді з внесенням цінного інтелектуального змісту;

3. приймає участь у остаточному затвердженні версії рукопису для публікації; 

4. погоджується прийняти на себе відповідальність за всі аспекти роботи з гарантією того, що всі питання, пов'язані з точністю і сумлінністю будь-якої частини роботи, можуть бути належним чином досліджені і врегульовані.

Всі автори повинні відповідати всім чотирьом вищезазначеним критеріям авторства. Також всі особи, які відповідають всім цим 4 критеріям, повинні бути зазначені як автори. 

Особи, які брали участь в написанні статті, але не задовольняють критеріям авторства – тобто відповідають менше, ніж 4 з вищевказаних критеріїв авторства – не можуть бути вказані як автори, але повинні бути перераховані в розділі «Вираз подяки».

Особи, які брали участь у виконанні наукової роботи, несуть відповідальність за ідентифікацію всіх колег, які відповідають критеріям авторства, і в ідеальному випадку повинні визначитися в цьому питанні ще на етапі планування роботи, вносячи в разі необхідності зміни до списку авторів в ході роботи.

Автори несуть колективну відповідальність за те, що всі особи, названі в якості авторів, відповідають всім чотирьом критеріям. Журнал, до якого подається робота, відповідальності за авторство не несе.

Якщо у авторів виникає потреба у виключенні або додаванні автора після подання або публікації рукопису, в редколегію журналу направляється пояснення та заява про угоду щодо внесення змін, підписана у всіх заявлених авторів і автора, який повинен бути виключений або доданий.

 

Автор-кореспондент

Автор, відповідальний за листування – це людина, яка бере на себе основну відповідальність за спілкування з редакцією журналу під час подачі рукопису, його експертної оцінки та процесу публікації. Для своєчасної відповіді на редакційні питання відповідальний за листування повинен бути доступний для контакту протягом усього процесу подачі та рецензування рукопису.

Відповідальність за підтвердження того, що кожен співавтор відповідає вимогам до авторства, лежить на авторі, відповідальному за листування до подання рукопису (автор-кореспондент).

 

Заява про авторство

Автор-кореспондент повинен вказати всіх авторів рукопису та внесок кожного автора у формі «Заява про авторство». Цю форму необхідно завантажити під час подання початкового рукопису. Особи, які брали участь у написанні статті, але не відповідають критеріям авторства, зазначаються у розділі «Вираження подяки». Список внесків буде опублікований разом з рукописом, якщо його буде прийнято.

Завантажити форму  українською мовою   

 

Надсилаючи форму форми «Заява про авторство», автор-кореспондент підтверджує, що:

• кожен автор ознайомився із заявою про авторську відповідальність та авторський внесок;

• всі автори, включені до списку авторів, відповідають критеріям авторства;

• кожен автор брав значну участь у написанні роботи, включаючи участь у розробці концепції, проектуванні, аналізі, написанні та редагуванні статті, і кожен автор відповідає за її зміст;

• всі автори схвалили остаточний варіант рукопису;

• поданий або подібний матеріал не був і не буде поданий до публікації або вже опублікований в будь-яких інших публікаціях тією ж мовою одночасно з поданням рукопису до «Офтальмологічного журналу» доти, доки він не буде опублікований в «Офтальмологічному журналі».

 

Внесок кожного автора в написанні статті

Відповідно до форми «Заява про авторство» автор-кореспондент  надає зведену інформацію про авторів та їх внесок у роботу до титульного листа:

Приклад 1: Автор А.А.: рецензування та редагування. Автор Б.Б.: Концептуалізація; написання – проектування; формальний аналіз; написання – рецензування та редагування. Автор В.В.: програмне забезпечення; рецензування та редагування. Автор Г.Г.: методологія; написання – рецензування та редагування. Автор Д.Д.: концептуалізація; написання – підготовка початкового проекту; написання – рецензування та редагування.

Усі автори проаналізували результати та схвалили остаточний варіант рукопису.


Для моно автора використовуйте таке формулювання:

Приклад 2: Автор підтверджує одноосібну відповідальність за таке: концепцію та дизайн дослідження, збирання даних, аналіз та інтерпретацію результатів, підготовку рукопису.

 

Внесок авторів у опубліковану роботу (можливі варіанти з розясненням):

 

Концептуалізація

Ідеї; формулювання або розвиток всеосяжних цілей та завдань дослідження.

Курація даних

управлінська діяльність з анотування (створення метаданих), очищення даних та збереження даних дослідження (включаючи програмний код, якщо він необхідний для інтерпретації самих даних) для первинного використання та подальшого повторного застосування.

Формальний аналіз

застосування статистичних, математичних, обчислювальних чи інших формальних методів для аналізу чи синтезу даних дослідження.

Отримання фінансування

Придбання фінансової підтримки для проекту, який спричинив дану публікацію.

Дослідження

Проведення процесу дослідження та вивчення, зокрема, проведення експериментів або збирання даних/фактів.

Методологія

Розробка чи проектування методології; створення моделей.

Адміністрація проекту

Відповідальність за управління та координацію планування та проведення дослідницької діяльності.

Ресурси

Надання матеріалів дослідження, реагентів, матеріалів, пацієнтів, зразків лабораторних, тварин, приладів, обчислювальних ресурсів або інших засобів аналізу.

Програмне забезпечення

Програмування, розроблення програмного забезпечення; проектування комп'ютерних програм; реалізація комп'ютерного коду та підтримуючих алгоритмів; Тестування існуючих компонентів коду.

Нагляд

Нагляд та відповідальність за планування та виконання дослідницької діяльності, включаючи наставництво, зовнішнє по відношенню до основної групи.

Валідація

Перевірка як у рамках діяльності, так і окремо загальної відтворюваності/відтворюваності результатів/експериментів та інших результатів дослідження.

Візуалізація

Підготовка, створення та/або представлення опублікованої роботи, зокрема візуалізація/презентація даних.

Написання – початковий проект

Підготовка, створення та/або представлення опублікованої роботи, зокрема написання первісного проекту (включно з перекладом по суті).

Написання - рецензування та редагування

Підготовка, створення та/або подання опублікованої роботи особами з оригінальної дослідницької групи, зокрема, критичний огляд, коментарі чи перегляд - включаючи стадії до або після публікації.