Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 41-48.

УДК 617.7:616.7:615.851.13-311.212(079.5)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202134148


Психосемантичний аналіз уявлень медиків офтальмологічного профілю про творчі здібності

Н. В. Родіна 1, д-р психол. наук, професор; Б. В. Бірон, канд. психол. наук; В. О. Суслова 1, канд. психол. наук; А. В. Кернас 2, канд. психол. наук; О. С.Гриценко 1,  аспірант

1 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Одеса (Україна)

2 Одеський національний Морський університет; Одеса (Україна)

E-mail: nvrodinaod@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Родіна Н. В. Психосемантичний аналіз уявлень медиків офтальмологічного профілю про творчі здібності / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон, В. О. Суслова, А. В. Кернас, О. С. Гриценко // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 41-48. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202134148


Вступ. У статті акцентовано увагу на понятті «творчі здібності» в контексті його розуміння медиками офтальмологічного профілю. Зазначено, що невід’ємним складником професійної та загальної культури лікаря є творчий потенціал, наявність якого в людини в епоху інформатизації та домінування штучного інтелекту в повсякденній медичній практиці набуває нового сенсу та перспектив.

Мета роботи. Дослідити уявлення медиків офтальмологічного профілю про творчі здібності шляхом проведення психосемантичного аналізу та розглянути ці уявлення як джерела задоволеності працею медика. 

Матеріали і методи. Вибірку дослідження склали медичні працівники офтальмологічного профілю. Проведено дослідження 211 медичних працівників. Враховуючи коефіцієнт реагування 85,8%, остаточна вибірка склала 181 медичних працівника, з яких 99 особи – представники молодшого та середнього медичного персоналу, а 82 – вищого медичного персоналу (лікарі-офтальмологи). Дослідження проводилось за допомогою опитувальника керівних принципів для життя Ф. Г’юза та Р. Пауел (Guiding Principles for Life) в адаптації Н.С. Семенюк, Шкали задоволеності працею (англ. Job Satisfaction Scale – JSS) В. Дж. Кім, Дж. К. Леонг, Й. К. Лі в адаптації Н.С. Семенюк та методу колірних виборів М. Люшера, на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова». 

Результати. Зазначено, що серед керівних принципів для життя творчість займає другорядне місце. У лікарів такі життєві орієнтації як творчість, щирість та матеріальне благополуччя, пов’язані між собою, що свідчить про те, що досягнення матеріального добробуту пов'язується із такою чеснотою, як щирість і шлях до такого добробуту потребує творчого ставлення. Показано, що орієнтація на творчість є більш важливою для лікарів офтальмологічного профілю, а у лікарів чоловічої статі вона пов’язана із несвідомою задоволеністю умовами праці в закладах охорони здоров'я.

Ключові слова: психосемантичний аналіз, сприйняття, творчі здібності, задоволеність працею, офтальмологи

 

Література

1.Варди Х. Сравнительный анализ методик оценки тревожности у спортсменов/ Х. Варди, Е.А. Стаценко, И.А. Чарыкова, Д.Н. Цвирко, И.М. Лятина, А.А. Чумакова, А.С. Кулагин // Спортивная медицина: наука и практика. – 2018. – № 8(1). – С. 63-69. 

2.Горпініч Т.І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США. / Т.І. Горпініч. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Педагогіка, 2015. – №3. – С.131–138. 

3.Ждан В.М, Medicus nihil aliud est, quam animi consolatio: комунікативна компетентність лікаря як один з основних критеріїв його професіоналізму. / В.М. Ждан, В.М. Дворник, І.І. Старченко, О.М. Бєляєва // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – С.3–13.

4.Семенюк Н.С. Психологічні особливості життєвих орієнтацій (на прикладі медичних працівників офтальмологічного профілю) : дис ... кандидата психологічних наук : 19.00.01 / Н.С. Семенюк. – Одеса, 2018.

5.Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов – модификация восьмицветового теста Люшера. Практическое руководство. – Санкт-Петербург: Речь; 2006. – 128 с.

6.Танько Є.В. Досвід організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів Великобританії/ Є.В Танько // Педагогіка та психологія. – 2013. – Т.44. – С. 157-166. 

7.Терехина А.Ю. Многомерное шкалирование в психологии. /А.Ю. Терехина // Психологический журнал. – 1983. – № 4(1). – С.76-88 

8.Ткаченко Л.М. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей обдарованої молоді в університетах США : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / / Л.М Ткаченко. – Черкаси, 2012. – 22 c.

9.Цехмістер Я.В. Створення опитувальних стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю / Я.В. Цехмістер, І.В. Данилюк, Н.В. Родіна, Б.В. Бірон, Н.С. Семенюк // Офтальмол. журнал. – 2019. – №1. –С.39-45.

10.Щербатых Ю.В. Насколько метод цветовых выборов Люшера измеряет вегетативный компонент тревоги. / Ю.В. Щербатых // Прикладные информационные аспекты медицины. – 2002. – № 5(1-2). – С.117-122. 

11.Althouse R.H. A Semantic differential investigation of sexually symbolic concepts: Freud and Jung. / R.H. Althouse // Journal of Projective Techniques and Personality Assessment. – 1970. – Vol. 34(6). – P. 507-512. 

12.Borg I. Modern Multidimensional Scaling Theory and Applications. / I. Borg, P.J.F. Groenen. New York, NY: Springer; 2005. 636p.

13.Duffy R.D. Physician job satisfaction across six major specialties. / R.D. Duffy, G.V. Richard // Journal of Vocational Behavior. – 2006. – Vol.68(3). – P. 548-559. 

14.Fodor J. In Critical Condition. / J. Fodor. – Cambridge, MA: MIT Press; 2000. – 229 p.

15.Haggett P. Locational Analysis in Human Geography / P. Haggett, A.D. Cliff, A. Frey. – London: Edward Arnold; 1977. – 605 p.

16.Higginbotham E.J. The new patent law may accelerate innovation in ophthalmology. / E.J. Higginbotham, A. Upadhyay, L. Egbuonu-Davis // JAMA ophthalmology. – 2014. – Vol.132(2). – P. 137-138. 

17.Hughes Р. Community Values / Р. Hughes, R. Powell. /Australian Communities Survey. 1998. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ncls.org.au/default.aspx?sitemapid=3025 

18.Kim W.G. Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain restaurant / W.G. Kim, J.K. Leong, Y.K. Lee // Hospitality Management. – 2005. – Vol. 24. – P. 171-193.

19.Larson E.B. The future of general internal medicine. /Larson EB. Fihn S.D., Kirk L.M., Levinson W., Loge R.V., Reynolds E., Williams M. // Journal of general internal medicine. – 2004. – Vol.19(1). – P. 69-77.

20.Luscher M. The four color person. / M. Luscher New York, NY: Simon & Schuster, 1983.

21.Ma X. An integrative review: Developing and measuring creativity in nursing / X. Ma, Y. Yang, X. Wang, Y. Zang // Nurse education today. – 2018. – Vol. 62. – P.1-8. 

22.Morse A.R. Telemedicine in ophthalmology: promise and pitfalls. / A.R. Morse // Ophthalmology. – 2014. – Vol.121(4). – P.809-811. 

23.Ness R.B. Commentary: Teaching Creativity and Innovative Thinking in Medicine and the Health Sciences / RB. Ness // Academic Medicine – 2011. – Vol.86 (10). – P.1201-1203 

24.Praeger D.L. Innovations and creativity in contemporary ophthalmology: preliminary experience with the phakic myopic intraocular lens / D.L. Praeger // Annals of ophthalmology. – 1988. – Vol.20(12). – P. 456-462. 

25.Quillen DA. Medical student education in ophthalmology: crisis and opportunity / D.A Quillen, RA Harper, BG Haik // Ophthalmology. – 2005. – Vol.112(11). – P. 1867-1868. 

26.Shahid R. Comparison of distance measures in spatial analytical modeling for health service planning / R. Shahid, S. Bertazzon, M.L. Knudtson, W.A. Ghali // BMC Health Services Research. – 2009. – Vol. 94(1). – P.1-14. 

27.Sparrow J.M. British academic ophthalmology in crisis. / J.M. Sparrow // The British journal of ophthalmol. – 2006. – Vol. 90(4). – P. 404–405. 

28.van der Kooij A.J. Prediction accuracy and stability of regression with optimal scaling transformations. / A.J. van der Kooij Doctoral Thesis Child & Family Studies and Data Theory (AGP-D), Department of Education and Child Studies, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University; 2007.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 01.04.2021