Офтальмол. журн. — 2021. — № 2. — С. 10-15.

УДК 617.7-007.681-073.178:617.713-073 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202121015


Залежність величини цільового внутрішньоочного тиску від центральної товщини рогівки у пацієнтів зі стабілізованою та нестабілізованою глаукомою 

С. К. Дмитрієв, д-р мед. наук, професор; О. А. Перетягін, канд. мед. наук; Ю. М. Лазарь, канд. мед. наук; Ю. О. Татаріна, лікар-офтальмолог, мол. наук. співроб. 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Одеса (Україна)

E-mail: tatarina.j.a@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Дмитрієв С. К. Залежність величини цільового внутрішньоочного тиску від центральної товщини рогівки у пацієнтів зі стабілізованою та нестабілізованою глаукомою / С. К. Дмитрієв, О. А. Перетягін, Ю. М. Лазарь, Ю. О. Татаріна // Офтальмол. журн. — 2021. — № 2. — С. 10-15.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202121015


Вступ. На сьогоднішній день не існує встановленої прямої залежності між рівнями цільового тиску при конкретних товщинах рогівки з врахуванням показників різних тонометрів.

Мета. Встановити залежність величини показників цільового внутрішньоочного тиску від товщини рогівки на прикладі апланаційної тонометрії, динамічної контурної тонометрії та тонометрії за методом індукційного відскоку.

Матеріал та методи. Обстежено 52 пацієнта (52 ока) з катарактою на доопераційному етапі. Середній вік пацієнтів становив 71,2±7,7 років. До обстеження допускалися хворі на катаракту зі стабілізованою первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ) – 13 очей, хворі з катарактою, поєднаною з нестабілізованою ПВКГ – 20 очей, а також пацієнти контрольної групи з катарактою без глаукоми в анамнезі – 19 очей. Всім хворим проводилося комплексне офтальмологічне обстеження, апланаційна тонометрія по Маклакову, динамічна контурна тонометрія (ДКТ) «Pascal», вимірювання істинного внутрішньоочного тиску за допомогою тонометра Icare IC 200.

Результати. Встановлено, що показники найвищого ВОТ, при якому не відмічалося прогресування глаукоми, як по ДКТ Pascal так і за тонометрами Icare IC200 та Маклакова, були у групі хворих зі стабілізованою глаукомою при товщині рогівки 460-489 мкм, де М =479±7,2 мкм. За ДКТ середній тиск у цій групі склав 16,9±1,2 мм рт. ст., за Icare – 16,2±1,4 мм рт. ст., по Маклакову 20,0±0,8 мм рт. ст. В цій групі різниця середнього ВОТ, виміряного по Маклакову у пацієнтів з нестабілізованою глаукомою (23,8±2,0 мм рт. ст.) та без глаукоми (16,5±0,7 мм рт. ст.), є статистично значимою (р<0,05). При вимірюванні іншими методами статистично значимих результатів в даній групі виявлено не було (р>0,05). Найбільші показники ВОТ за досліджуваними тонометрами були у групі пацієнтів при умовній товщині рогівки 580 мкм - 600 мкм з нестабілізованою глаукомою, де М було 593±4,3 мкм. За даними ДКТ, цей тиск склав 28,1±15,0 мм рт.ст., за Icare - 33,2±21,1 мм рт.ст., за Маклаковим 25,3±7,5 мм рт. ст.

Заключення. У пацієнтів з більш тонкою рогівкою вимірювання тонометричного внутрішньоочного тиску по методу Маклакова є більш чутливим навідмінно від динамічної контурної тонометрії та тонометрії за методом індукційного відскоку. Чутливість досліджуваних методів вимірювання тиску, як істинного так і тонометричного знижується при підвищенні внутрішньоочного тиску та збільшенні товщини рогівки. Це слід враховувати при плануванні цільового тиску. При розподілі хворих в процентному співвідношенні зі стабілізованою, нестабілізованою глаукомою та без глаукоми у групах з різною товщиною рогівки, виявлено, що в І та ІІ групі з товщинами рогівки 460–489 та 490–519 мкм, найбільший процент хворих з нестабілізованою глаукомою становив 45,4% та 75%.

Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, цільовий внутрішньоочний тиск, товщина рогівки

 

Література

1.Robert N. Weinreb и Jeffrey Liebmann; научн. ред. Ю.С. Астахов. Медикаментозное лечение глаукомы. 7-й Консенсус Всемирной глаукомной ассоциации. – СПб., 2014. – 384 с.

2.Борискина Л.Н. Кампиметрический метод изучения толерантного внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме // Актуальные вопросы эксперимент. и клин. медицины. – Волгоград, 1981. – С. 146 – 147.

3.Фокин В.П., Балалин С.В. Определение целевого внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой // Глаукома. – 2007. – №4. – С. 16-20. 

4.Фокин В.П., Балалин С.В. Исследование интолерантности зрительного нерва к компрессионной офтальмогипертензии по данным компьютерной надпороговой статической селективной периметрии у больных глаукомой, псевдоглаукомой и у лиц с глазной гипертензией // Глаукома. – 2008. – №2. – С. 3-8. 

5.Фокин В.П., Балалин С.В. Современные организационные и медицинские технологии в диагностике и лечении первичной глаукомы // Офтальмохирургия. – 2011. – №2. – С. 43-49. 

6.The Advanced Glaucoma Intervention Studi (AGIS): 7.The relationship between control of intraocular pressure and visual field deterioration. The AGIS Investigators// Am. J. Ophtalmol. – 2000. – Vol.4. – P. 429-440.

7.Егоров, Е. А. Национальное руководство по глаукоме : для практикующих врачей / под ред. Е. А. Егорова, Ю. С. Астахова, В. П. Еричева. – 3-е изд. , испр. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 456 с.  

8.Волков В.В. Глаукома открытоугольная. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информативное агентство», 2008. – 352 с. 

9.Нестеров А.П. Глаукома. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информативное агентство», 2008. – 257 с. 

10.Егоров Е.А. Васина М.В. Влияние толщины роговицы на уровень внутриглазного давления среди различных групп пациентов // Клиническая офтальмология. – 2006. – Т. 7, №1. – С. 16-19. 

11.Егоров Е.А., Васина М.В. Внутриглазное давление и толщина роговицы // Глаукома. – 2006. – №2. – С. 34-36.

12.Иомдина Е.Н., Киселева О.А., Моисеева И.Н., Штейн А.А., Бессмертный А.М. и др. Биомеханические критерии оценки риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы  // Клин. медицина. – 2016. – Т.8. – №4. – С. 59-63.

13.Иомдина Е.Н., Бауэр С.М., Котляр К.Е. Биомеханика глаза: теоретические аспекты и клинические приложения. – Под ред. В.В. Нероева. –М.: Реал Тайм, 2015. – 208 c.: ил.

14.Kohlhaas M., Boehm A.G., Spoerl E., Pursten A., Grein H.J., Pillunat L.E. Effect of central corneal thickness, corneal curvature, and axial length on applanation tonometry // Archives of ophthalmology. – 2006. – Vol.124. – P.471–476.

15.Алексеев В.В. Оценка влияния параметров роговой оболочки на результаты тонометрии в здоровой популяции // РМЖ «Клиническая Офтальмология». – 2008. – №4. – C. 128. 

16.Doyle A., Lachkar Y. Comparison of dynamic contour tonometry with Goldman applanation tonometry over a wide range of central corneal thickness // Journal of Glaucoma. – 2005. – Vol.14. – P.288–92.

17.Kaufmann C., Bachmann LM, Thiel MA. Comparison of dynamic contour tonometry with Goldmann applanation tonometry // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2004. – Vol. 45. – P.318–21.

18.Костова С., Ангелов Б., Петкова Н. Сравнительное исследование внутриглазного давления при первичной открытоугольной глаукоме, измеренного с помощью контурного динамического тонометра Pascal, аппланационного тонометра Goldmann и аппланационного тонометра Маклакова // РМЖ «Клиническая Офтальмология». – 2009. – №4. – C.123. 

19.Pakrou N., Gray T., Mills R., Landers J., Craig J. Clinical comparison if the Icare tonometer and Goldmann applanation tonometer // J. Glaucoma. – 2008. – Vol.17. – P.43 - 47.

20.Fernandes P., Diaz-Rey J.A., Gonzalez-Meijome J.M. et al. Comparison of ICare rebound tonometer with Goldmann applanation tonometer in a normal population // Ophthal Physiol Opt. – 2005. – Vol.25. – P.436–440.

21.Волкова Н.В., Юрьева Т.Н., Швец Л.В., Михалевич И.М. Корреляции и поправочные коэффициенты при различных видах тонометрии. Сообщение 1. // Национальный журнал глаукома. – 2015. – Vol.14(3). – P.11-18.

22.Васина М.В. Влияние центральной толщины роговицы на офтальмотонус и течение глаукомы. Дисс. ... канд. мед. наук. – Москва, 2010. – С.70.

23.Алексеев В.Н., Литвин И.Б. Влияние толщины роговицы на уровень внутриглазного давления и прогноз при первичной открытоугольной глаукоме // РМЖ «Клиническая офтальмология». – 2008. – №4. – С. 130. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 15.12.2020