Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 25-29.

УДК  617.723/.35-005:616.547.26-778.317-092.9

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202062529


Ультраструктурні зміни клітин хоріоретинального комплексу очей щурів у віддалені строки після ін’єкції суміші 40% етанолу і 100% метанолу 

Н. І. Молчанюк 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;    Одеса (Україна)

E-mail: elmicroscop@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Молчанюк Н. І. Ультраструктурні зміни клітин хоріоретинального комплексу очей щурі вувіддалені строки після інєкції суміші 40% етанолуі 100% метанолу / Н. І. Молчанюк // Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 25-29. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202062529


Актуальність. Вживання низькоякісних алкогольних напоїв, до складу яких входить метанол, призводить до втрати зору і, в ряді випадків, до смерті. На даний час в літературі експериментальних і, особливо, морфологічних, відомостей стосовно впливу сурогатів алкоголю, які складаються із метанолу та етанолу, на органи та тканини експериментальних тварин, зокрема на орган зору, відсутні.

Мета. Вивчення ультраструктурних змін кооперації клітин хоріоретинального комплексу (ендотеліальні клітини хоріокапілярів – клітини пігментного епітелію сітківки – фоторецепторні клітини щурів у віддалені строки після внутрішньочеревної ін’єкції суміші спиртів (40% етанолу і 100% метанолу) у співвідношенні 3:1 при дозі метанолу 2,5 г/кг маси їх тіла.

Матеріал і методи. Робота виконана на 12 дорослих білих щурах лінії Вістар масою 250-300 г, підрозділених на 2 групи: I група (піддослідна) – одноразова внутрішньочеревна ін’єкція (ВІ) щурам суміші спиртів (40% етанолу і 100% метанолу) у співвідношені 3:1 з дозою метанолу – 2,5 г/кг маси їх тіла; II група (контрольна) – одноразова ВІ тваринам 100% метанолу в дозі 2,5 г/кг маси тіла. Вивчалась ультраструктура ендотеліальних клітин хоріокапілярів (ХК), клітини пігментного епітелію сітківки (ПЕС) та фоторецепторні клітини (ФК) через 1 і 3 місяці після ВІ щурам вищевказаних речовин. 

Результати. Через 1 місяць після ВІ суміші спиртів просвіт ХК та основна речовина мембрани Бруха осміофільні, що свідчить про підвищений вміст в них речовин ліпідної природи. В більшості ХК ендотеліальні клітини характеризуються явищем гідропічної дегенерації. В шарі ПЕС клітини мають поліморфні зміни: від клітин із глибокими дегенеративними змінами органел, місцями з повним спустошенням їх цитоплазми та пошкодженням плазмолем на базальній та апікальній поверхнях цих клітин, до клітин з ознаками компенсаційно-відновних процесів, спрямованих  на внутрішньоклітинні репаративні процеси. В шарі ФК спостерігаються ознаки між- та внутрішньоклітинного набряку і дегенерація мембранних структур. Через 3 місяці спостереження ознаки гідропічної дегенерації в досліджуваних структурах хоріоретинального комплексу дещо зменшуються, але все ще залишаються суттєвими. Довгострокова токсична дія метанолу (в незначній його дозі) призводить до глибоких патологічних змін в клітинах хоріоретинального комплексу, до зниження резервних можливостей клітин, і, як результат, відображається в уповільненні репаративних процесів в період від 1 до 3 місяців спостереження, цим, можливо, і пояснюється довготривалий тяжкий стан постраждалих після отруєння сурогатами, про що свідчать клінічні дані. 

Заключення. Одноразова ВІ щурам суміші спиртів (доза метанолу - 2,5 г/кг маси їх тіла) в період від 1 до 3-х місяців викликає в клітинах хоріоретинального комплексу як явища гідропічної дегенерації, так і явища репаративних процесів. 100% метанол (2,5 г/кг на маси тіла) зумовлює односпрямовані зміни в аналогічних структурах, що і суміш спиртів, але вони носять більш глибокий характер. Провідне місце в розвитку патологічних змін в структурах хоріоретинального комплексу після застосування суміші спиртів відводиться метанолу.

Ключові слова: хоріокапіляри, пігментний епітелій сітківки, фоторецепторні клітини, ультраструктура, дистрофічні зміни, етанол, метанол,

 

Література

1.Акимов П.А. Влияние острой алкогольной интоксикации на содержание гликогена в печени и скелетных мышцах / П.А. Акимов, А.Г. Орбиданс, Г.А. Терехин, Н.А. Терехина // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2010. – № 2. – С. 15-17. 

2.Забродский П.Ф. Влияние этанола на изменение иммунотоксичности метанола / П.Ф. Забродский, В.Г. Германчук // Эксперим. и клин. фармакол. – 2001. – Т.64, № 5. – С. 40-42. 

3.Забродский П.Ф. Иммунотоксикологическая характеристика метанола. Коррекция нарушений функций иммунной системы. Монография / П.Ф. Забродский, В.В. Серов. – Саратов, 2013. – С. 214.

4.Молчанюк Н.И. Ультраструктура гепатоцитов крыс в ранние сроки после внутрибрюшинного введения метанола. / Н.И. Молчанюк // Буковинський медичний вісник. – 2013. – №4. – С. 100-103.

5.Молчанюк Н.И. Свето- и электронно-микроскопическое изучение  хориокапилляров, пигментного эпителия и фоторецепторных клеток сетчатки крыс в динамике после введения различных доз метанола / Молчанюк. Н.И. // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій – 2015. – 1(18). – С. 74-78. 

6.Молчанюк Н.І. Ультраструктурні зміни в хоріоідеї та сітківці очей щурів, викликані сумішшю спиртів (40% етанолу і 100% метанолу) / Н.І. Молчанюк // Журнал Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія Біологія. – 2019. – №79. – С. 16-24.

7.Молчанюк Н.І. Вплив суміші спиртів (40% етанолу і 100% метанолу) на ультраструктуру судинної та сітчастої оболонок очей щурів / Молчанюк Н.І. // Вісник проблем біології та медицини – 2019. Вип. 4.Т.1. – №153. – С. 222-227.

8.Островский М.А. Химия и молекулярная физиология зрения, светочувствительный белок родопсин / Островский М.А., Т.Б. Фельдман Т.Б. // Успехи химии – 2012. – Т. 81. – № 11. – С.1071-1090.

9.Токсико-кинетическое взаимодействие этилового и метилового спиртов в организме белых мышей / Н.Я. Головенко, В.Б. Ларионов, Н.В. Овчаренко, И.Ю. Борисюк, Е.‎Б. Лихота. // Современные проблемы токсикологии – 2008. – № 1. – С. 32-36.

10.Manuchehri A. A. A case of methanol poisoning leading to prolonged respirator dependency with consequent blindness and irreversible brain damage / Manuchehri A. A., Alijanpour E., Daghmechi M., et al // Caspian J. Intern. Med. –2015. – Vol.6, № 3. – P.180-183. 

11.Paasma R. Methanol poisoning and long term sequelae - a six years follow-up after a large methanol outbreak / Paasma R,  Hovda K. E.,  Jacobsen D. // BMC Clin Pharmacol. – 2009. Vol.9. – P.5-9.

12.Patra M. Under the influence of alcohol: the effect of ethanol and methanol on lipid bilayers / M. Patra., E. Salonen, E. Teramaetal // Вiophys. J. – 2006. —Vol.90. – №2. – P. 1121-1135.

13.Pohanka M. Toxicology and the biological role of methanol and ethanol: current view. Biomedical Papers. – 2015. –Vol.160, № 1. – P. 54-63. 

14.Rajamani R. Oxidative stress induced by methotrexate alone and in the presence of methanol in discrete regions of the rodent brain, retina and optic nerve / R. Rajamani, A. Muthuvel, M. Senthilvelan, R. Sheeladevi. // Toxicol. Lett – 2006. – Vol.12, № 5. – P. 12-15.

15.Sweeting J. N. Species differences in methanol and formic acid pharmacokinetics in mice, rabbits and primates / Sweeting J. N., Siu M., McCallum G. P., Miller L., Wells P. G. // Toxicology and Applied Pharmacology – 2010. – Vol. 247, № 1. – P. 28-35. 

16.Zhai R. Evidence for Conversion of Methanol to Formaldehyde in Nonhuman Primate Brain / R. Zhai , N. Zheng, J. Rizak, X. Hu  // Anal Cell Pathol (Amst) – 2016. – Vol. 10. – P. 459-454. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 12.06.2020