Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 56-61.

УДК  616.005.4:617.731-002.487

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202055661

 

Нейроофтальмологічні порушення у пацієнтів з ішемічним інсультом: досвід інсультного центру Університетської клініки

Т. М. Муратова, д-р мед. наук; Л. В. Венгер, д-р мед. наук, професор; Д. М. Храмцов, канд. мед. наук; Ю. М. Ворохта, канд. мед. наук; В. Д. Телющенко, канд. мед. наук

Одеський національний медичний університет; Одеса (Україна)

E-mail:  yuri.vorokhta@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Муратова Т. М. Нейроофтальмологічні порушення у пацієнтів з ішемічним інсультом: досвід інсультного центру Університетської клініки / Т. М. Муратова, Л. В. Венгер, Д. М. Храмцов, Ю. М. Ворохта, В. Д. Телющенко // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 56-61. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202055661


Актуальність. Інсульт залишається однією з провідних причин смерті та інвалідності у світі. У більшості хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу  (ГПМК) наявні різномантні нейроофтальмологічні порушення.

Метою дослідження була оцінка частоти нейроофтальмологічних порушень при ГПМК в умовах інсультного центру Університетської клініки.

Матеріал та методи. Дослідження виконане на базі інсультної служби неврологічного відділення Центру реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка) Одеського національного медичного університету впродовж 2016-2019 рр. Під спостереженням знаходилися 298 хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом. Аналізувалася частота виявлення нейроофтальмологічної симптоматики при первинному огляді неврологом та після консультації офтальмологом.

Результати. У структурі обстежених переважали чоловіки – 162 (54,0%) осіб. Середній вік склав 60,4±1,1 років, середня оцінка за шкалою NIHSS – 10,1±0,9 балів. 163 (54,7%) пацієнта надійшли до клініки впродовж першої доби з моменту появи перших клінічних проявів ГПМК.

За локалізацією переважали парціальні інфаркти в басейні внутрішньої сонної артерії (PACI) – 139 випадків або 46,6%, рідше зустрічалися тотальні інфаркти в басейні внутрішньої сонної артерії (TACI) – 28 (10,5%), лакунарні інфаркти (LACI) – 88 (29,5%), інфаркти в вертебрально-базилярному басейні (POCI) – 43 випадки або 14,4%, з них ураження середнього мозку та варолієва моста – 14 випадків або 4,7%. Серед нейроофтальмологічних проявів, які спостерігалися у 88,9% випадків, переважали анізокорія (60,1%), явища візуально-просторового неглекту (19,5%), геміанопсія (27,9%), диплопія (22,1%), різноманітні окорухові порушення. У 8 (2,7%) випадках спостерігалася між'ядерна офтальмоплегія. 

Заключення. Діагностика нейроофтальмічних синдромів вимагає координації зусиль неврологів та офтальмологів у форматі мультидисциплінарної бригади.

Ключові слова: нейроофтальмологія, гострі порушення мозкового кровообігу, діагностика

Література

1.Muratova T., Khramtsov D., Stoyanov A., Vorokhta Y. Clinical epidemiology of ischemic stroke: global trends and regional differences // Georgian Med News. – 2020. – Vol. 299. – P. 83-86

2.Norrving B., Barrick J., Davalos A. et al. Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030 // Eur Stroke J. – 2018 – Vol. 3(4) P. 309-336.

3.Dutta D., Hellier K., Obaid M., Deering A. Evaluation of a single centre stroke service reconfiguration – the impact of transition from a combined (acute and rehabilitation) stroke unit to a hyperacute model of stroke care // Future Healthc J. – 2017. – Vol. 4(2) – P. 99-104.

4.Rowe F.J. Accuracy of referrals for visual assessment in a stroke population // Eye (Lond). – 2011. – Vol. 25(2). – P.161-167. 

5.Sacco R.L. Stroke Vision 2020: Creating a Roadmap for the Next Decade // Stroke. – 2020. – Vol. 51(3) – P. 1040-1046.

6.Клюшников С.А., Азиатская Г.А. Глазодвигательные растройства в практике невролога // Нервные болезни. – 2015. – №4. – С. 41-46

7.Rowe F.J., Conroy E.J., Barton P.G. et al. A Randomised Controlled Trial of Treatment for Post-Stroke Homonymous Hemianopia: Screening and Recruitment // Neuroophthalmology. – 2016. – Vol. 40(1). – P. 1-7.

8.Hanna K.L., Rowe F.J. Health Inequalities Associated with Post-Stroke Visual Impairment in the United Kingdom and Ireland: A Systematic Review // Neuroophthalmology. – 2017. – Vol. 41(3). – P. 117-136.

9.Walle K.M., Nordvik J.E., Becker F. et al. Unilateral neglect post stroke: Eye movement frequencies indicate directional hypokinesia while fixation distributions suggest compensational mechanism // Brain Behav. – 2019. – Vol. 9(1). – e01170. 

10.Горбулина В.С., Затей А.О. Пути совершенствования нейроофтальмологии// Аллея науки. – 2018. – Т.3. – №7(23). – С. 54-57

11.Наказ МОЗ України №602 від 3.08.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» із змінами і доповненнями, внесеними наказом №34 МОЗ України від 15.09.2014  Електронний ресурс. Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ16323.html

12.Jadhav A.P., Mokin M., Ortega-Gutierrez S. et al. An Appraisal of the 2018 Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke // Interv Neurol. – 2020. – Vol.8(1). – P.55-59.

13.Warner J.J., Harrington R.A., Sacco R.L., Elkind M.S.V. Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke: 2019 Update to the 2018 Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke // Stroke. – 2019 – Vol. 50(12) – P. 3331-3332. 

14.Маркдорф С.А., Предтеченская Е.В., Савелов А.А. и др. Нейровизуализация и инфаркт мозга (инсульт) // Успехи физиологических наук. – 2018. – Т.49. – №2. – С. 60-71.

15.Elkind M.S. Stroke Etiologic Classification-Moving From Prediction to Precision // JAMA Neurol. – 2017. – Vol. 74(4). – P. 388-390.

16.Густов А.В., Тахтаев Ю.В., Сигрианский К.И., Мурзин В.А. Практическая нейроофтальмология: руководство для врачей. – Нижний Новгород, Изд-во НижГМА, 2011. – 246 с.

17.Халафян А.А. Промышленная статистика: Контроль качества, анализ процессов, планирование экспериментов в пакете STATISTICA. – М.: Либроком, 2013. – 384 с.

18.Neuroanatomy through clinical cases. – Hal Blumenfeld Sinauer Associates, Inc. Publishers, 2013. – 1006 p.

19.Vázquez-Justes D., Martín-Cucó A., Gallego-Sánchez Y., Vicente-Pascual M. WEBINO syndrome (wall-eyed bilateral internuclear ophthalmoplegia) secondary to ischemic stroke, about a case // Arch Soc Esp Oftalmol. – 2020. – Vol.95(4) – P.205-208. 

20.Vynckier J. R., Lemmens R. Torsional internuclear ophthalmoplegia in acute ischemic stroke // Neurol Clin Pract. – 2019. – Vol.9(2) – P.168-169.

21.Hanna K.L., Rowe F.J. Clinical versus Evidence-based Rehabilitation Options for Post-stroke Visual Impairment // Neuroophthalmology. – 2017. – Vol. 41(6). – P.297-305. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  24.06.2020