Офтальмол. журн. — 2020. — № 4. — С. 23-27.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202042327

УДК  617.731-007.23:616.831.31-006


Особливості клінічного перебігу компресійної оптичної нейропатії при базальних новоутвореннях головного мозку 

К. С. Єгорова, канд. мед. наук; Л. В. Задояний, канд. мед. наук; М. О. Гук, д-р мед. наук; А. А. Чуков, лікар; О. В. Українець, лікар; Л. О. Даневич, канд. мед. наук; А. О. Мумлєв, канд. мед. наук

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»;  Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Єгорова К. С. Особливості клінічного перебігу компресійної оптичної нейропатії при базальних новоутвореннях головного мозку / К. С. Єгорова, Л. В. Задояний, М. О. Гук, А. А. Чуков, О. В. Українець, Л. О. Даневич, А. О. Мумлєв // Офтальмол. журн. – 2020. – № 4. – С. 23-27. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202042327 


Актуальність. Об’ємний вплив на опто-хіазмальний комплекс характерний для базальних новоутворень середньої та передньої черепних ямок. Серед них частіше зустрічаються аденоми гіпофіза, менінгіоми, краніофарінгеоми. Клінічні прояви базальних новоутворень головного мозку (БНГМ) різноманітні, залежать від поширення, характеру та темпів росту. Компресія перехресту зорових нервів супроводжується: поступовим зниженням гостроти зору, порушенням полів зору по бітемпоральному типу та розвитком первинної нисхідної атрофії зорових нервів (АЗН).

Мета. Проаналізувати особливості нейроофтальмологічної симптоматики у хворих на базальні новоутворення головного мозку.

Матеріал і методи. Проведено аналіз результатів діагностики та лікування 500 хворих з БНГМ, які знаходились на лікуванні в ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в період з 2017 по 2019 рр. Проведено клініко-неврологічне, офтальмологічне та комплекс нейровізуалізуючих обстежень.

Результати. Хіазмальний синдром при аденомі гіпофіза переважно носить симетричный характер (63,8%), що розвивається поступово або раптово при інсультоподібному перебігу захворювання. Супроводжується зниженням гостроти зору (77,1%), дефектами поля зору (89,8%) та розвитком АЗН (50,5%). Менінгіома пагорбка турецького сідла характеризується розвитком різко асиметричного (65,7%) хіазмального синдрома, що супроводжується мінімальними змінами гостроти зору, поля зору на одному оці та важким або вкрай важким зниженням гостроти зору, з залишковим полем зору та АЗН на другому оці, переважний вплив відбувається на передній відділ хіазми. При супрадіафрагмальних краніофарінгеомах зорові розлади носять досить варіабельний характер, переважає симетричний (57,6%) хіазмальний синдром з двобічною АЗН. Відбувається вплив на задні відділи хіазми, особливо на папілломакулярний пучок, що проявляється бітемпоральними центральними скотомами (33,3%).

Висновки. При БНГМ виявлено офтальмологічні особливості перебігу захворювання, залежно від гістологічної будови новоутворення. Зорові порушення являються ранніми та ведучими симптомами в клінічній картині захворювання.

Ключові слова: базальні новоутворення головного мозку, хіазмальний синдром, компресійна атрофія зорового нерва

Література

1.Abouaf L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma /L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76, N.3. – P. 210-219.

2.Assessment of compressive optic neuropathy in long standing pituitary macroadenomas / Predoi D., Badiu C., Alexandrescu D. [et al.] // Acta Endocrinologica (Buc). – 2008. – V. 4, N. 1. – P. 11-22.

3.Pattern of intracranial tumours in a tertiary hospital in Ghana / Ekpene U., Ametefe M., Akoto H. [et al.] // Ghana Med. J. – 2018. – V. 52, N.2. – P. 79-83. doi: 10.4314/gmj.v52i2.3.

4.Masaya-anon P. Intracranial tumors affecting visual system: 5-year review in Prasat Neurological Institute / P. Masaya-anon, J. Lorpattanakasem // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, N.4. – P. 515-519.

5.Foroozan R. Chiasmal syndromes / R. Foroozan // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2003. – V. 14, N.6. – P. 325-331.

6.Astorga-Carballo A. Chiasmal syndrome: Clinical characteristics in patients attending an ophthalmological center / A. Astorga-Carballo, J.C. Serna-Ojeda, M.F. Camargo-Suarez // Saudi J. Ophthalmol. – 2017. – V. 31, N.24. – P. 229-233. doi: 10.1016/j.sjopt.2017.08.004. Epub 2017 Sep 6.

7.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, N.5. – P. 711-715. 

8.Evaluation of ophthalmic manifestations in patients with intracranial tumours / [Wadud S.A., Ahmed S., Choudhury N., Chowdhury D.] // Mymensingh Med. J. – 2014. – V. 23, N.2. – P. 268-271.

9.Sefi-Yurdakul N. Visual findings as primary manifestations in patients with intracranial tumors / N. Sefi-Yurdakul // Int. J. Ophthalmol. – 2015. – V. 8, N.4. – P. 800-803.doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.04.28. eCollection 2015.

10.Neuro-ophthalmic and clinical characteristics of brain tumours in a tertiary hospital in Ghana / Tagoe N.N., Essuman V. A., Fordjuor G., [et al.] // Ghana Med. J. – 2015. – V. 49, N.3. – P. 181-186.

11.Гук М.О. Діагностика та комплексне лікування гормонально-неактивних аденом гіпофіза: дис. ..доктора мед. наук:14.01.05 / М.О. Гук. – К., 2017. – 328 с.

12.Серова Н. К. Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты / Н. К. Серова. – Тверь: ООО « Издательство Триада», 2011. – 323с.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила  07.05.2020