Офтальмол. журн. — 2020. — № 4. — С. 8-13.

УДК  617.76:620.179.16:616.43/.45

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20204813

 

Ультразвукові характеристики орбіт у хворих з автоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса

Ю. В. Булдигіна, канд. мед. наук; Г. М. Терехова, канд. мед. наук; Є. А. Шелковой, лікар; Т. В. Федько лікар

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»;  Київ  (Україна)

E-mail: yuliya.buldygina@icloud.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Булдигіна Ю. В. Ультразвукові характеристики орбіт у хворих з аутоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса / Ю. В. Булдигіна, Г. М. Терехова, Є. А. Шелковой, Т. В. Федько // Офтальмол. журн. – 2020. – № 4. – С. 8-13. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20204813 


Актуальність. Автоімунна офтальмопатія (АО), що в 90% випадків розвивається при хворобі Грейвса є тяжким захворюванням, яке призводить до інвалідизації пацієнтів. Якісна інструментальна діагностика структур орбіт дозволяє запланувати адекватне лікування в більшості випадків і, таким чином, сприяє досягненню кращих результатів у хворих на АО.

Мета. Вивчення ультразвукових характеристик орбіт у хворих з автоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса.

Матеріал і методи. Виконано клінічне (визначення активності АО за CAS), лабораторне (дослідження вмісту тиреотропного гормона гіпофіза (ТТГ), вільного тироксину (Т4 в.), трийодтироніну (Т3 в.), антитіл до рецептора ТТГ (АТ рТТГ), ультразвукове обстеження орбіт у 100 пацієнтів з хворобою Грейвса і АО та магнітно-резонансну томографію у 31 пацієнта. Статистичний аналіз отриманих результатів проводили за методом варіаційної статистики з обчисленням t-критерію Стьюдента. Середні значення представлені як М±m. Відмінності вважали вірогідними при р<0,05.

Результати. В дослідження включено 100 пацієнтів з хворобою Грейвса і АО, з них 73 (73%) жінки, 27 (27%) чоловіків з тривалістю хвороби 3,1±2,2 років. Вік пацієнтів коливався від 18 до 79 років і, в середньому, складав 48,42±13,56 років (медіана 49). Впродовж дослідження функціонального стану щитоподібної залози встановлено, що еутиреоз мав місце у 65% пацієнтів, гіпертиреоз – у 18%, субклінічний гіпертиреоз – у 17%. Рівень АТ рТТГ очікувано перевищував нормальні значення і складав 11,07±1,03 Од/мл при нормі <0,55 Од/мл, що підтверджувало наявність хвороби Грейвса.

Клінічне обстеження стану орбіт виявило, що у більшості пацієнтів була III-IV стадія АО за NOSPECS і активність за CAS – 2,64 (неактивна АО); 49 пацієнтів мали активну форму АО - активність за CAS складала 5,2 балів. УЗД орбіт дозволило встановити, що у всіх хворих спостерігалось нормальне розташування кришталика та нормальні розміри хоріоретинального комплексу. Субдуральний простір зорового нерва також був незміненим у 100% пацієнтів. Набряк жирової клітковини ретробульбарного простору спостерігали у 49 хворих з активною формою АО, а його поєднання з набряком повік – у 4 пацієнтів; фіброз жирової клітковини спостерігали у 21 пацієнта, його поєднання з фіброзом м᾿язів – у 30 пацієнтів. Розміри прямих м᾿язів орбіти (ПМ) знаходились у межах референтних значень, незважаючи на те, що у 49 пацієнтів спостерігали активну форму АО. Структура ПМ орбіт була гіпоехогенною у 100% хворих. При порівнянні розмірів ПМ орбіти, отриманих при ультразвуковому дослідженні (УЗД) та МРТ, виявлено, що вони значуще відрізняються. Так, розміри внутрішнього, зовнішнього, верхнього та нижнього ПМ, як правої так лівої орбіти, були вірогідно більшими за даними МРТ в порівнянні з УЗД (р<0,05), яке демонструвало нормальні розміри останніх. 

Висновки. За результатами УЗД орбіт у хворих на хворобу Грейвса з АО, набряк ретробульбарної клітковини спостерігали у 49% пацієнтів, фіброз – у 51%, що співпадало з клінічною оцінкою АО. Ультразвукове дослідження орбіт було інформативним для оцінки стану жирової клітковини ретробульбарного простору, виявлення в ньому фіброзу чи набряку у 100% пацієнтів з АО. За результатами УЗД товщина прямих м᾿язів орбіти не збільшувалась і значно перевищувала норму при МРТ дослідженні (р<0,05). УЗ обстеження не є інформативним для визначення розмірів прямих м᾿язів орбіти, особливо при активній стадії АО, при якій доцільніше використовувати МРТ.

Ключові слова:  автоімунна офтальмопатія, хвороба Грейвса, ультразвукове дослідження, магнітно-резонансна томографія

 

Література

1.Kahaly G. J. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism / G. J. Kahaly, L. Bartalena, L. Hegedüs, L. Leenhardt, K. Poppe, S. H. Pearce // Eur. Thyroid J. – 2018. – Vol. 7, (4). – P. 167–186. 

2.Smith T. J. Insulin-like growth factor-I receptor and thyroid-associated ophthalmopathy / T. J. Smith,  J. Janssen // Endocr. Rev. – 2019. – Vol. 40, (1). – P. 236–267. 

3.Bartalena L. Management of Graves' ophthalmopathy: reality and perspectives / L. Bartalena, A. Pinchera, C. Marcocci // Endocr. Rev. – 2000. – Vol. 21, (2). – P. 168-199. 

4.Mourits M. Clinical criteria for the assessment of disease activity in Graves' ophthalmopathy: a novel approach / M. Mourits, I. Koornneef, W. M. Wiersinga, M. F. Prummel, A. Berghout, R. Van der Gaag // Br. J. Ophthalmol. – 1989. – Vol. 73, (8). – P. 639-644. 

5.Gerding M. M. Assessment of disease activity in Graves' ophthalmopathy by orbital ultrasonography and clinical parameters / M. M. Gerding, M. F. Prummel, W. M. Wiersinga // Clin. Endocrinol. (Oxf.). – 2000. – Vol. 52, (5). – P. 641-646. 

6.Stamato F. J. Colchicine in the treatment of the inflammatory phase of Graves' ophthalmopathy: a prospective and randomized trial with prednisone / F. J. Stamato, R. M. Maciel, P. G. Manso, A. M. Wolosker, E. R. Paiva, A. C. Lopes // Arq. Bras. Oftalmol. – 2006. – Vol. 69, (6). – P. 811-816. 

7.Prummel M. F. Graves' ophthalmopathy: diagnosis and management / M. F. Prummel // Eur. J. Nucl. Med. – 2000. – Vol. 27, (4). – P. 373-376. 

8.Kahaly G. I. Imaging in thyroid-associated orbitopathy / G. I. Kahaly // Eur. J. Endocrinol. – 2001. – Vol. 145, (2). – P. 107-118. 

9.Erickson B. A. Echographic monitoring of response of extraocular muscles irradiation in Graves' ophthalmopathy / B. A. Erickson, G. Harris, M. F. Lewandowski, K. J. Murray, B. M. Massaro // Int. J. Radiation Oncology. -1995. – Vol. 31, (3). – P. 651-660.

10.Yanik B. Graves' ophthalmopathy: comparison of the doppler sonography parameters with the clinical activity score / B. Yanik, I. Conkbayir, G. Acaroglu, B. Heckimoglou // J. Clin. Ultrasound. – 2005. – Vol. 33, (8). – P. 375-380. 

11.Зубарев А. В. (ред.). Диагностический ультразвук. Офтальмология. Практическое руководство / А. В. Зубарев (ред.). – 2002. – 116 с. 

12.DiBernardo C. W. Ophthalmic Ultrasound: A Diagnostic Atlas 2nd Edition, Kindle Edition by C. W. DiBernardo (Author), E. F. Greenberg (Author). – 2007. – 168 p.

13.Nagy E. V. Graves' ophthalmopathy: eye muscle involvement in patients with diplopia / E. V. Nagy, J. Toth, I. Kaldi, J. Damjanovich, E. Mezosi, A. Lenkey, et al. // Eur. J. Endocrinol. – 2000. – Vol. 142, (6). – P. 591-597. 

14.Gorman C. A. The measurement of change in Graves’ ophthalmopathy / C. A. Gorman // Thyroid. – 1998. – Vol. 8, (6). – P. 539–543. 

15.Werner S. C. Classification of the eye changes of Graves' disease / S. C. Werner // Am. J. Ophthalmol. – 1969. – Vol. 68, (4). – P. 646–648. 

16.Bartalena L. The 2016 European Thyroid Association/European Group on Graves' Orbitopathy Guidelines for the Management of Graves' Orbitopathy / L. Bartalena, L. Baldeschi,  K. Boboridis, A. Eckstein, G. J. Kahaly, C. Marcocci, et al. // Eur. Thyroid. J. – 2016. – Vol. 5, (1). – P. 9–26. 

17.Mourits M. P. Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves' ophthalmopathy / M. P. Mourits, M. F. Prummel, W. M. Wiersinga, L. Koornneef // Clin. Endocrinol. – 1997. – Vol. 47, (1). – P. 9–14. 

18.Ozgen A. Normative measurements of orbital structures using MRI / A. Ozgen, U. Aydingoz // J. Comput. Assist. Tomogr. – 2000. – Vol. 24, (3). – P. 493-496. 

19.Zhou Quan. Die Rolle der orbitalen MRT in der Differentialdiagnose von Erkrankungen der Augenmuskeln, des extrakonalen und subperiostalen Kompartimentes: Dissertation. 2003. Germany. 96 p. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила  18.05.2020