Офтальмол. журн. — 2020. — № 3. — С. 37-41.

УДК  612.013:617.75:616.432 – 006.55 – 089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202033741

 

Оцінка якості життя хворих з зоровими порушеннями, оперованих з приводу гормонально неактивних аденом гіпофіза

К. С. Єгорова, канд. мед. наук; О. Є. Скобська, д-р мед. наук; В. М. Жданова, канд. мед. наук; М.О. Гук, д-р мед. наук

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Єгорова К. С. Оцінка якості життя хворих з зоровими порушеннями, оперованих з приводу гормонально неактивних аденом гіпофіза / К. С. Єгорова, О. Є. Скобська, В. М. Жданова, М. О. Гук // Офтальмол. журн. – 2020. – № 3. – С. 37-41. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202033741

 

Актуальність. Зорові порушення у хворих на гормонально-неактивні аденоми гіпофіза (ГНАГ) займають ведучу роль в клінічному перебігу захворювання. Часткова чи повна втрата зору впливає на якість життя (ЯЖ) хворих, що призводить до дефіциту самообслуговування, зниження продуктивності праці, та незадовільно впливає на рівень їх соціальної адаптації. Розробка опитувальника для вивчення ЯЖ хворих з зоровими порушеннями при ГНАГ надасть змогу динамічного спостереження та оцінки якості надання медичної допомоги.

Мета. Розробити та впровадити спосіб оцінки якості життя хворих з зоровими порушеннями, оперованих з приводу гормонально неактивних аденом гіпофіза.

Матеріал і методи. Проведено аналіз результатів діагностики та лікування 100 хворих ГНАГ, які мали зорові порушення, знаходились на лікуванні у відділенні трансфеноїдальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в період з 2017 по 2018 рр. Проведено клініко-неврологічне, офтальмологічне, отоневрологічне обстеження, комплекс нейровізуалізуючих обстежень. Була розроблена методика бального оцінювання зорових порушень та створена Шкала ЯЖ хворих з зоровими порушеннями, в якій для оцінювання запропоновано авторський ряд прийнятих для дослідження нозологічно-специфічних показників: офтальмологічна симптоматика, фізичні, психічні та соціальні показники.

Результати. Хворий та лікар заповнюють запропоновані шкали: шкалу А - хворий, шкалу В – лікар. Позначається найбільш прийнятий в момент обстеження варіант з трьох відповідей на кожне з 15 питань пацієнтом та варіант з чотирьох відповідей на кожне з 5 питань лікарем. По закінченню тестування проводиться підсумовування балів та вираховується сумарний бал. Кількість балів 45-31 – свідчить про умовно «високий» рівень ЯЖ пацієнта, 30-16 балів – «середній» або «хороший», 0-15 – «низький» або «незадовільний». Порівнюючи величину сумарного балу до та після лікування, можна проводити динамічне спостереження за результатами лікування та оцінювати ЯЖ хворих з зоровими порушеннями при ГНАГ. Аналізуються не лише ступінь ураження зорового та окорухових черепних нервів, але і вплив фізичного дефекту на життєдіяльність хворого, рівень його функціональних можливостей.

Висновки. Впровадження способу оцінки якості життя хворих з зоровими порушеннями за допомогою розробленої Шкали дозволяє проводити динамічне спостереження в процесі лікування та обʼєктивізувати результати лікування хворих на ГНАГ.

Ключові слова: гормонально-неактивні аденоми гіпофіза, зорові порушення, окорухові порушення, шкала оцінювання, якість життя


Література

1.Abouaf  L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma / L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76, №3. – P. 210-219.

2.Visual Defects in Patients With Pituitary Adenomas: The Myth of Bitemporal Hemianopsia / Lee I. H., Miller N.R., Zan E. [et al.] // Neuroradiology – 2015. – V.205, №5. – P. 512-518.

3.Visual field defects in 23 acromegalic patients / Kan E., Kan E.K., Atmaca A. [et al.] // Int. Ophthalmol. – 2013. – V. 33, №3. – P. 521–525.

4.Visual acuity and pattern of visual field loss at presentation in pituitary adenoma / Ogra S., Nichols A.D., Stylli S. [et al.] // J. Clin. Neurosci. – 2014. – V.21, №5. – P.735–740.

5.Kim S.H. Cranial nerve palsies accompanying pituitary tumour / S.H. Kim, K.C. Lee, S.H. Kim // J. of Clinical Neurosciense. – 2006. – №14. – P.1158 – 1162.

6.Surgical outcome of oculomotor nerve palsy in pituitary adenoma / Chuang C.C., Chen E., Huang Y.C. [et al.] // J. Cli№ Neurosci. – 2011. – V.18, №11. – P.1463 – 1468.

7.Third, fourth, and sixth cranial nerve palsies in pituitary apoplexy / Hage R., Eshraghi S.R., Oyesiku №M. [et al.] // World Neurosurg. – 2016. – №94. – P.447 – 452.

8.Giant pituitary adenoma manifesting as homonymous hemianopia / Nishimura M., Kurimoto T., Yamagata Y. [et al.] // Jp№ J. Ophthalmol. – 2007. – V. 51, №3. – P. 151–153.

9.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, №5. – P. 711-715. 

10.World Health Organizatio№ The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization // Soc. Sci. Med. – 2005. – V.41, № 10. – P.1403-1409.

11.Johnson M.D. Quality of life in patients with a pituitary adenoma / M.D. Johnson, C.J. Woodburn, M.L. Vance // Pituitary. – 2003. – V. 6, № 2. – P. 81-87.

12.Aaronson K. Quality of life: what is it? How should it be measured? / №K. Aaronson // Oncology (Williston Park) – 1988. – V.2. № 5. – P. 69-76.

13.Development of the 25-item National Eye Institute Visual Function Questionnaire / Mangione C.M., Lee P.P., Gutierrez P.R. [et al.] // Arch Ophthalmol. – 2001. – V. 119, № 7. – P. 1050-1058.

14.Quantitative evaluation of vision-related and health-related quality of life after endoscopic transsphenoidal surgery for pituitary adenoma / Wolf A., Coros A., Bierer J. J. // Neurosurg. – 2017. – V. 127, № 2. – P. 409-416.

15.Макаренко О.В. Оцінка якості життя пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою та шляхи раціональної фармакотерапії при цій патології / О.В. Макаренко, О.В. Кривов’яз, С.О. Кривов’яз // Рациональная фармакотерапія – 2016. – №.2. – С. 32-40.

16.Муслимова З.Р. Восстановительное лечение больных со зрительными нарушениями после удаления опухолей хиазмально-селлярной области: дис. канд. мед. наук:14.01.07 / З.Р. Муслимова. – С-П., 2016. – 123 с.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила  13.03.2020