Офтальмол. журн. — 2020. — № 3. — С. 31-36.

УДК  617.721/.725-006.81.04:615.849-089.168 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202033136

 

Ефективність радіохвильової хірургії в лікуванні хворих з меланомою райдужки та циліарного тіла

А. П. Малецький, д-р мед. наук, О.В. Хомякова, лікар 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

E-mail: maletskiy@filatov.com.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Малецький А. П. Ефективність радіохвильової хірургії в лікуванні хворих з меланомою райдужки та циліарного тіла / А. П. Малецький, О. В. Хомякова // Офтальмол. журн. – 2020. – № 3. – С. 31-36. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202033136

 

Метою дослідження було визначити ефективність резекції меланом райдужки та циліарного тіла за допомогою радіохвильового ножа (3,8-4,0 МГц).

Матеріал та методи. Дослідження виконане на базі відділу офтальмоонкологічного ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» впродовж 2005-2018 рр.  В основну групу включено 45 хворих на меланому іридоциліарної ділянки. Середній вік пацієнтів склав 56,3 ± 2,2 років, при незначному переважанні жінок (53,3%). У якості контролю використані ретроспективні дані 67 пацієнтів з меланомою райдужки та циліарного тіла, прооперованих з приводу УМ за класичною методикою із використанням звичайного різального інструмента. Всім хворим виконували візометрію, периметрію, біомікроскопію та офтальмоскопію. Для клінічної оцінки стадії процесу використовували класифікації TNM та AJCC. Випадків метастазування на момент включення пацієнтів у дослідження не було.

На момент початку лікування, середні значення проміненції пухлини складали (4,0±0,3) мм при протяжності основи (8,3±0,4 мм), що відповідає об’єму пухлини 34,3±0,7 мм3. 

За значеннями гостроти зору пацієнти обох клінічних груп були розподілені на дві підгрупи кожна: у підгрупу ІА (n=37 або 82,2%)  увійшли хворі з гостротою зору від 0,1 до 0,5, у підгрупу ІВ (n=8 або 17,8%) – від 0,6 до 0,8. У групі ретроспективного контролю на момент початку лікування було 55 (82,1%) хворих з гостротою зору від 0,1 до 0,5 (ІІА підгрупа), та 12 (17,9%) – з гостротою зору від 0,6 до 0,8 (p>0,05).

Статистична обробка виконана методами дисперсійного аналізу з використанням програмного забезпечення Statistica 13.0 (Dell StatSoft Inc, США).

Результати. Аналіз результатів хірургічного лікування хворих на меланому райдужки та циліарного тіла показав, що застосування радіохірургічного метода дозволяє значно зменшити кількість інтраопераційних та післяопераціних ускладнень (χ2=4,16 df=1, p=0,04), тоді як при застосуванні ріжучого інструментарію частота ускладнень сягала 10,4%. Застосування радіохвильової хірургії при резекції УМ дозволило зберегти вихідну гостроту зору у 100% оперованих. При цьому частота рецидивування пухлини не перевищувала 2,2%.

Висновок. Аналіз безпосередніх (зорові функції, післяопераційний клінічний перебіг) і віддалених результатів (зорові функції, оптичні середовища, ВОТ, рецидив пухлини)  у хворих після резекції меланом іридоциліарної локалізації з використанням високочастотного струму з генерацією 3,8-4,0 мГц дозволяє стверджувати, що високочастотна радіохвильова хірургія надає можливість зменшити ризик виникнення інтраопераційних і післяопераційних ускладнень і, отже, зберегти високі зорові функції.

Ключові слова:  увеальна меланома, радіохвильовий ніж, лікування


Література

1.Aronow M.E, Uveal Melanoma: 5-Year Update on Incidence, Treatment, and Survival (SEER 1973-2013)/ А.К. Topham, A.D. Singh, // Ocul Oncol Pathol. 2018 Apr;4(3):145-151. 

2.Patterns of care and survival outcomes after treatment for uveal melanoma in the post-coms era (2004-2013): a surveillance, epidemiology, and end results analysis / Y.J Rao, J. Sein, S. Badiyan, [at all], // J Contemp Brachytherapy. 2017 Oct;9(5):453-465

3.Yang J, Treatment of uveal melanoma: where are we now? / D.K. Manson, B.P. Marr, R.D. Carvajal, // Ther Adv Med Oncol. 2018 Feb 21;10:1758834018757175.

4.Наказ МОЗ України  N 117 від 15.03.2007 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Офтальмологія" https://zakononline.com.ua/documents/show/107241_107241.

5.American Joint Committee on Cancer Classification of Uveal Melanoma (Anatomic Stage) Predicts Prognosis in 7,731 Patients: The 2013 Zimmerman Lecture / C.L. Shields, S. Kaliki, M. Furuta [at all] // Ophthalmology. 2015 Jun;122(6):1180-6.

6.Prognoses and Clinical Outcomes of Primary and Recurrent Uveal Melanoma / J.H. Kim, S.J. Shin, S.J. Heo  [at all] // Cancer Res Treat. 2017 Dec 28. doi: 10.4143/crt.2017.534.

7.Chua V, Novel therapeutic strategies and targets in advanced uveal melanoma / A.E. Aplin // Curr Opin Oncol. 2018 Mar;30(2):134-141. 

8.Патент RU 2265423 МПК (2006) A61F 9/007 (2000.01) Способ радиохирургического лечения увеальной меланобластомы Изобретатели: Смолякова Г.П. (RU), Пиховская И.Г. (RU), Лузьянина В.В. (RU), Сорокин Е.Л. (RU) Патентообладатель: Дальневосточный государственный медицинский университет Заявл. 20.02.2005 Бюл. №5. Опубликовано: 10.12.2005 Бюл. № 34

9.Хомякова О. В. Порівняльні особливості структурних змін у судинному тракті ока після застосування радіохвильового ножа або ріжучого інструмента в експерименті / В.В. Віт, А.П. Малецький. Офтальмологічний журнал. 2019. №4: С. 43-48

10.Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA М / О.Ю. Реброва // МедиаСфера, 2002. - 312 с.

11.Uveal Melanoma. Електронний ресурс. Режим доступу: https://eyewiki.aao.org/Uveal_Melanoma#targetText= Associated%20with%20the%20worst%20prognosis,6%20months%20to%201%20year.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  28.02.2020