Офтальмол. журн. — 2020. — № 2. — С. 79-86.

УДК 617.7:616.7:615.851.13-311.212(079.5)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202027986

 

Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю

Н. В. Родіна 1, д-р психол. наук, професор; Б. В. Бірон 1, канд. психол. наук; А. І. Уханова1, канд. психол. наук; Н.С. Семенюк 2, канд. психол. наук, А.В. Кернас 3

1 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Одеса (Украина)

2 Міжнародна компанія «АЙК’ЮВІА РДС Україна»; Одеса (Украина)

3 Науково-технічний центр «Академія зв’язку України», відділ природничих наук і психологічної гармонізації розвитку особистості; Одеса (Украина)

E-mail:  nvrodinaod@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Родіна Н. В. Створення шкали для оцінки міжрольових конфліктів у медичних працівників офтальмологічного профілю / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон, А.І. Уханова, Н.С. Семенюк, А.В. Кернас // Офтальмол. журн. – 2020. – № 2. – С. 79-86. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202027986

 

В процесі професійної діяльності медичні працівники офтальмологічного профілю особливо піддаються ризику психологічних проблем через емоційно вимогливий характер їх роботи та стреси великого навантаження. Одними із чинників стресового навантаження виступають міжрольові конфлікти, тому важливим є створення психометрично адаптованих психодіагностичних інструментів, призначених для їх виявлення. 

Мета. Створення і психометричний аналіз української версії психометричної шкали, що вимірює міжрольові конфлікти у медиків та дослідження цих конфліктів у взаємозв'язку з реакціями на стрес. 

Матеріал і методи. Вибірку дослідження склали медичні працівники офтальмологічного профілю. Проведено дослідження 211 медичних працівників. Враховуючи коефіцієнт реагування 85,8%, остаточна вибірка склала 181 медичних працівника, з яких 99 особи – представники молодшого та середнього медичного персоналу, а 82 – вищого медичного персоналу (лікарі-офтальмологи). Дослідження проводилось за допомогою модифікованої версії Шкали конфлікту робота-сім'я і конфлікту сім'я-робота (англ. Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales) Р.Дж. Нетемеєра, Дж.С. Боулза та Р. Макмуріана, Опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю Я. В. Цехмістера, І. В. Данилюка, Н. В. Родіної, Б. В. Бірона, Н.С. Семенюк на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова». 

Результати. Шкала міжрольових конфліктів для офтальмологів створювалась на основі адаптації опитувальника. В модифікованій версії шкали містились наступні субшкали, що описували два типи міжрольвих конфліктів: конфлікт робочих обов'язків з сімейними (WFC) та конфлікт сімейних обов'язків з робочими (FWC), які характеризувались високою внутрішньою узгодженістю та ретестовою надійністю. Двофакторну модель шкали підтверджено за результатами конфірматорного факторного аналізу. Показано, що у лікарів виразність двох типів міжрольових конфліктів є статистично значуще більшою, ніж у молодшого та середнього медичного персоналу. З огляду на репрезентативність вибірки, були створені тестові норми, виражені у квартильній шкалі.

Отже, адаптована україномовна версія шкали міжрольових конфліктів для медичних працівників характеризується високою конструктною і критеріальною валідністю та надійністю.

Ключові слова:  міжрольовий конфлікт, стрес, психометрична шкала, стандартизація, офтальмологи


Література

1.Березовская Р. А. Уровень ролевого конфликта как показатель профессионального здоровья менеджеров. В сб.: О. Ю. Щелкова (отв. ред.) //  Ананьевские чтения. Психология в здравоохранении: Матер. науч. конф., 22-24 октября 2013 г. – СПб.: Скифия-принт, 2013. – С. 419-420.

2.Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996. – 391 с.

3.Смирнова А.Ю. Значение ролевого конфликта в переживании субъективной незащищённости в сфере труда // Организационная психология. – 2016. – №6 (4). – С.14-29. 

4.Ткалич М. Г. Баланс «робота – життя» персоналу: обґрунтування емпіричних показників / М. Г. Ткалич // Проблеми сучасної психології. – 2017. – № 1. – С. 85-90.

5.Bentler P. M. Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures / P. M. Bentler, D. G. Bonett // Psychological Bulletin. – 1980. – V. 88, №3 – P. 588-606.

6.Bollen K. A New Incremental Fit Index for General Structural Equation Models // Sociological Methods and Research. – 1989. – Vol.17 (3). – Р.303-316. 

7.Cronbach L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests // Psychometrika. – 1951. – №16. – P. 297-334.

8.Dyrbye L.N., Shanafelt T.D., Balch C.M., Satele D., Sloan J., Freischlag J. Relationship between work-home conflicts and burnout among American surgeons: a comparison by sex // Arch Surg. – 2011. – V.146(2). – P.211-217.

9.Fabrigar L. R., MacCallum R. C., Wegener D. T., Strahan E. J. Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research // Psychological Methods. – 1999. – Vol.4 (3). – P.272–299.

10.Fuss I., Nübling M., Hasselhorn H.M., Schwappach D., Rieger M. Working conditions and Work-Family Conflict in German hospital physicians: psychosocial and organisational predictors and consequences // BMC Public Health. – 2008. – Oct 7 (8). – P.353

11.Hair J.F. Multivariate Data Analysis / J.F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin, R.E. Anderson. – Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey, 2010 – 816 p.

12.Hu L.T. Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. / L.T. Hu, P.M. Bentler // Structural Equation Modeling. – 1999. – Vol. 6. –№1. – P. 1-55.

13.Kleiner, S., Wallace, J.E. Oncologist burnout and compassion fatigue: investigating time pressure at work as a predictor and the mediating role of work-family conflict // BMC Health Serv Res. – 2017. – Vol.17(639).

14.Kline R.B. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. – New York: The Guilford Press, 2005. – 427 p.

15.Mardia, K.V. Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications // Biometrika. – 1970. – V.57. – P.519–530.

16.McDonald R. P. Test theory: A unified treatment / R. P. McDonald. – Mahwah. – N.J.: L. ErlbaumAssociates, 1999. – 506 p.

17.Medscape Ophthalmologist Lifestyle Report 2018: Personal Happiness vs. Work Burnout. [Last accessed on 2018 Mar 20]. Available from: https://www.medscape.com/slideshow/2018-lifestyle-ophthalmologist-6009233#1

18.Nair A.G. Work satisfaction, burnout and gender-based inequalities among ophthalmologists in India: A survey / A.G. Nair, P. Jain, A. Agarwal, V. Jain // Work. – 2017. – № 56(2). – Р. 221-228.

19.Netemeyer, R. G. Boles, J. S., McMurrian, R. (1996). Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales // Journal of Applied Psychology. – 1996. – Vol. 81(4). – P.400–410.

20.Saurabh K., Sarkar K., Roy R., Majumder P.D. Personal and practice profile of male and female ophthalmologists in India // Indian journal of ophthalmol. – 2015. – V. 63(6). – P.482-6.

21.Stewart W.C. Survey of practice-related stress among / W.C. Stewart, J.A. Stewart, M.P. Adams, L.A. Nelson // United States and European ophthalmologists Graefes Arch Clin Exp Ophthalmology. – 2011. – №249. – Р.1277- 1280.

22.Tsekhmister I.V. Developing a stress reaction inventory for eye care workers / I.V. Tsekhmister, I.V. Daniliuk, N.V. Rodina, B.V.Biron, N.S. Semeniuk // Journal of Ophthalmol (Ukraine). – 2019. – №1(486). – P.39-45.

23.Ulrich L.R., Lemke D., Erler A., Dahlhaus A. Subjektive und objektive Arbeitsbelastung niedergelassener Augenärzte in Thüringen Ergebnisse einer landesweiten Untersuchung [Subjective and objective work stress among ophthalmologists in private practice in Thuringia : Results of a state-wide survey]. // Der Ophthalmologe. – 2019. – Jul; 116(7). – Р.647-655. 

24.Viviers S. Burnout, psychological distress, and overwork: The case of Quebec's ophthalmologists / S. Viviers, L. Lachance, M.F. Maranda, C. Menard // Canadian Journal of Ophthalmol. – 2008. – № 43 (5). – Р. 535-546.

25.Weiner, I. B., Borman, W. C., Ilgen, D. R., Klimoski, R. J. (Eds.). (2003). Handbook of psychology. V.12. Industrial and organizational psychology. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. – 797 pp.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 18.02.2020