Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 35-39.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202013539

УДК  616–071–073.756.8:616.731–001.35–007.23:616.831–006

Ранні ознаки розвитку компресійної атрофії зорового нерва при базальних новоутвореннях головного мозку за даними оптичної когерентної томографії

К. С. Єгорова1, канд. мед. наук; М. А. Знаменська 2, д-р мед. наук, М. О. Гук 1, д-р мед. наук, А. О. Мумлєв 1, канд. мед. наук

1 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»;  Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової  НАМН України» ;  Київ (Україна)

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Єгорова К. С., Ранні ознаки розвитку компресійної атрофії зорового нерва при базальних новоутвореннях головного мозку за даними оптичної когерентної томографії. К. С.  Єгорова, М. А. Знаменська, М. О. Гук, А. О. Мумлєв // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 35-39. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202013539


Вступ. Компресійний вплив на зоровий перехрест характерний для новоутворень базальної локалізації, серед яких найчастіше зустрічаються: аденоми гіпофіза, менінгіоми, краніофарінгеоми. Компресія опто-хіазмального комплексу супроводжується поступовим зниженням гостроти зору, порушенням полів зору по бітемпоральному типу та розвитком первинної атрофії зорових нервів (АЗН). Оптична когерентна томографія (ОКТ) – сучасний неінвазивний метод, який дає можливість об’єктивної оцінки стереометричних параметрів диску зорового нерва.

Мета. Вивчити особливості морфоструктурних параметрів сітківки та зорового нерва за даними оптичної когеретної томографії (ОКТ) у хворих на первинну компресійну атрофію зорового нерва, обумовлену базальними новоутвореннями головного мозку.

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходилось 43 хворих (86 очей) – основна група – з базальними новоутвореннями головного мозку (БНГМ), які лікувалися в ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в період з 2016 по 2017 роки. Проведено комплексне клініко-неврологічне, офтальмологічне, отоневрологічне обстеження, виконувався комплекс нейровізуалізуючих досліджень, зокрема, оптична когерентна томографія на приладі «Revo NX», Optopol (Польща).

Результати. Залежно від важкості хіазмального синдрома (ХС) були виявлені томографічні особливості первинної компресійної АЗН. Середня товщина шару перипапілярних нервових волокон, в підгрупах хворих з ХС, статистично значимо відрізнялась від групи контролю та підгрупи з відсутністю ХС. Площа нейроретинального пояска була достовірно менше в підгрупах хворих з наявністю ХС, порівняно з групою контролю. Спостерігалось зменшення середнього показника середньої товщини шару гангліонарних клітин сітківки в усіх підгрупах порівняно з групою контролю. Отримано пряму, статистично значиму залежність між середньою сумарною втратою світлочутливості, товщиною перипапілярного шару нервових волокон та шаром гангліонарних клітин сітківки.

Висновки. ОКТ – сучасний, неінвазивний об’єктивний метод діагностики АЗН, який дозволяє кількісно визначити ступінь втрати нервових волокон. Аналіз товщини шару гангліонарних клітин сітківки – ранній метод діагностики хіазмальної компресії, порівняно з виявленням темпоральних дефектів поля зору та аналізом товщини перипапілярного шару нервових волокон. 

Ключові слова: базальні новоутворення головного мозку, хіазмальний синдром, атрофія зорового нерва, оптична когерентна томографія.

 

Література

1.Abouaf L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma /L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76, N.3. – P. 210-219. 

2.Assessment of compressive optic neuropathy in long standing pituitary macroadenomas / Predoi D., Badiu C., Alexandrescu D. [et al.] // Acta Endocrinologica (Buc). – 2008. – V. 4, №1. – P. 11-22.

3.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91, №5. – P. 711-715. 

4.Optical coherence tomography: a window into the mechanisms of multiple sclerosis / Frohman E., Fujimoto J., Frohman T. [et al.] // Nat. Clin. Pract. Neurol. – 2008. – №4. – P. 664-675. doi: 10.1038/ncpneuro0950.

5.Optical coherence tomography: a new tool for glaucoma diagnosis / Schuman J., Hee M., Arya A. [et al.] // Curr. Opin. Ophthalmol. – 1995. – №6. – P. 89-95.

6.Johansson C. The role of optical coherence tomography in the detection of pituitary adenoma / C. Johansson, B. Lindblom // Acta Ophthalmol. – 2009. – №87. – P. 776–779.  

7.Relationship between retinal nerve fiber layer and visual field sensitivity as measured by optical coherence tomography in chiasmal compression / Danesh-Meyer H.V., Carroll S.C., Foroozan R. [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2006. – №47. – P. 4827–4835.

8.Optical coherence tomography detects characteristic retinal nerve fiber layer thickness corresponding to band atrophy of the optic disc / Kanamori A., Nakamura M., Matsui N. [et al.] // Ophthalmology – 2004. – №111. – P. 2278–2283.

9.Ganglion Cell Complex Loss in Chiasmal Compression by Brain Tumors / Tieger M. G., Hedges T. R., Ho J. [et al.] // J. Neuroophthalmol. – 2017. – V. 37, №1. – P. 7–12. 

10.Гук М.О. Діагностика та комплексне лікування гормонально-неактивних аденом гіпофіза: дис. ..доктора мед. наук:14.01.05 / М.О. Гук. – К., 2017. – 328 с.

11.Серова Н. К. Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты / Н. К. Серова. – Тверь: ООО « Издательство Триада», 2011. – 323 с.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 17.12.2019