Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 32-35.

УДК  617.751/.754+616.8:616.831-002/005

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201933235

 

Неврологічні та офтальмологічні прояви дисциркуляторної енцефалопатії

І. П. Рижова, канд. мед. наук; О. В. Скоробогатова, канд. мед. наук

Національний медичний університет ім. О. О.Богомольця;   Київ (Україна)

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Рижова І. П. Неврологічні та офтальмологічні прояви дисциркуляторної енцефалопатії / І. П. Рижова, О. В. Скоробогатова // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 32-35. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201933235


Мета нашого дослідження проаналізувати неврологічні, нейропсихологічні і офтальмологічні прояви та їх кореляції у пацієнтів з дисциркуляторною енцефалопатією (ДЕП).

Матеріали та методи. В дослідження залучено 120 пацієнтів (67 жінок та 53 чоловіка) з ДЕП I та II стадії, яким були проведені клініко-неврологічне, нейропсихологічне, офтальмологічне дослідження, а також низка параклінічних методів діагностики (МРТ головного мозку, ТКУЗДГ судин голови та шиї, ЕЕГ).

Результати. Ознаки вестибулярно-мозочкового, пірамідного та екстрапірамідного синдромів були виявлені внаслідок неврологічного обстеження, що свідчило про наявність ІІ стадії ДЕП. Нейропсихологічні тести пацієнтів у віці до 60 років (21,5%) виявили синдром помірного когнітивного порушення. У хворих з ДЕП I стадії не виявлено значних порушень з боку зорового аналізатора, але були змінені лише електрофізіологічні параметри. Пацієнти з ІІ стадією ДЕП мали ознаки хронічної оптичної нейропатії, що була виявлена у 74 (61,7%) випадках. Неспецифічні результати додаткових методів, які при ДЕП повинні оцінюватися комплексно, виявили розсіяну неврологічну симптоматику, в основі якої лежить мікроангіопатичний субстрат. Офтальмологічні симптоми та ознаки змін на МРТ головного мозку, ТКУЗДГ судин голови та шиї показали порушення у вертебрально-базилярному судинному басейні.

Висновки. Визначено, що ознаки хронічного порушення мозкового кровообігу за результатами клініко-неврологічного, нейропсихологічного та додаткових методів дослідження можуть зумовлювати офтальмологічні синдроми та ступінь їх тяжкості. В свою чергу, зорові порушення, а також зміни електрофізіологічних показників зорового аналізатора можуть виступати предикторами хронічної ішемії мозку.

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, хронічна ішемія мозку, неврологічні синдроми, зорові порушення, вертебрально-базилярний басейн

Література 

1.Мищенко Т. С. Дисциркуляторная энцефалопатия: устаревший термин или клиническая реальность / Т. С. Мищенко // Междунар. невролог. журнал. – 2013. – №2 (56). – С. 68-71.

2.Мищенко Т. С. Оптимизация терапии больных дисциркуляторной энцефалопатией / Т. С. Мищенко, В. Н. Мищенко, И. А. Лапшина // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 37-41.

3.Дзяк Л. А. Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при дисциркуляторной энцефалопатии, обусловленной атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга / Л. А. Дзяк, Е. В.Мизякина, В. М.Сук // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2017. – том.5. – №1. – С. 34-41. 

4.Бездетко П. А. К вопросу о нейропротекторном лечении передней ишемической  оптической нейропатии / П. А. Бездетко, Д. И. Шишкина // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – том16, №3. – ч.3(63). – С.26-28.

5.Завгородняя Н. Г. Пути улучшения микроциркуляции при глазном ишемическом синдроме  // Офтальмол. журнал. – 2008. – № 1. – С.32-36.   

6.Риков С.О. Ретроспективний аналіз та клінічна характеристика хворих на атрофії зорових нервів / С. О. Риков, В. А. Васюта, Л. В. Задояний // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 1. – С. 71-73.

7.Лазарев В. В. Зрительные нарушения при дисциркуляторной нейропатии. – Дисс. ... канд. мед. наук: 14.01.11 «Нервные болезни» / В. В. Лазарев, Москва., 2011. – 130с.

8.Рыжова И. П.  Современные аспекты эндоваскулярного лечения эмболии центральной артерии сетчатки // Офтальмология. Восточная Европа. – 2014. –№3(22). – С.8-14.

9.Патент на корисну модель № 84835 Україна, Спосіб лікування хворих з судинною патологією зорового аналізатора. – Рижова І. П., Щеглов В. І.. Державна установа Науково-практичний Центр Ендоваскулярної  Нейрорентгенохірургії НАМН України, 11.11.2013, бюл. №21. 

10.Горбунов А. В. Глазные симптомы как признаки повреждения головного мозга / А. В. Горбунов, А. А. Богомолова, К. В. Хавронина // Вестник ТГУ. –  2014. – Т.19, вып.4. – С.1108-1110.

11.Besson M, Forget B. Cognitive dysfunction, affective states, and vulnerability to nicotine addiction: A multifactorial perspective. Front Psychiatry. – 2016; 7: 160.

Crossref    PubMed

12.Madjidova Yokudhon N. Cognitive status in patients with chronic cerebral ischemia / Yokudhon N. Madjidova, Durdona D. Usmanova // International Journal of BioMedicine. – 2013; 3 (4): 244-246.

13.Маккаева С. М. Особенности глазного ишемического синдрома при ДЭП: автореф. дисс. ... д-ра мед. наук: 14.01.11 «Нервные болезни» / С. М. Маккаева. – Москва, 2010. – 53 с. 

14.Глазной ишемический синдром. Современные принципы диагностики и лечения // Завгородняя Т. С., Саржевская Л. Э.  Безденежная О. А., Безугла Е. А. – 2012. – 248 с.

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 08.04.2019.