Офтальмол. журн. — 2010. — № 6. — С. 26-31.

УДК  617.713:615.28:576.8.097.29

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201932631


Вивчення антимікробної активності сучасних антисептиків та їх токсичного впливу на епітелій рогівки

О. А. Назарчук, канд. мед. наук;  І. Л. Черешнюк, канд. мед. наук; Г. Г. Назарчук, канд. мед. наук; Д. В. Палій, канд. мед. наук

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;  Вінниця(Україна)

E-mail:  shepelyuk.g.g@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Назарчук О. А. Вивчення антимікробної активності сучасних антисептиків та їх токсичного впливу на епітелій рогівки / О. А. Назарчук, І. Л. Черешнюк, Г. Г. Назарчук, Д. В. Палій // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 26-31. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201932631


Актуальність. Незважаючи на поширення антибіотикорезистентності серед збудників інфекційних процесів, антисептики не втрачають своєї ефективності. Актуальним залишається розширення знань щодо впливу антисептиків на макроорганізм.

Мета – вивчення антимікробної ефективності сучасних антисептиків групи четвертинних амонієвих сполук декаметоксину (офтальмодек, ОД) і мірамістину (окомістин, ОМ), які використовуються в офтальмологічній практиці, їх впливу на фрагментацію ДНК та клітинний цикл переднього епітелію рогівки (ПЕР) у щурів.

Матеріал і методи. Виконано порівняльне мікробіологічне дослідження антимікробної ефективності ОД і ОМ (методом послідовних двократних серійних розведень) та цитометричне вивчення їх впливу на процеси апоптозу та проліферації клітин ПЕР (методом проточної цитометрії в експерименті).

Результати. Доведено перевагу антимікробної ефективності ОД над ОМ щодо широкого спектру збудників (р<0,001). Згідно результатів цитометричного дослідження різниці між показниками клітинного циклу ПЕР на тлі застосування ОД та інтактного епітелію не виявлено (p>0,05). ОМ спричинив пригнічення синтезу ДНК в клітинах ПЕР (в 1,4 рази, p<0,05), зменшення відсотку клітин у фазі G2+M (в 1,4 рази, p<0,05) та індексу проліферації (в 1,6 рази, p<0,05), зростання рівня фрагментації нуклеарної ДНК (в 1,5 рази, р<0,05) порівняно з інтактними клітинами.

Висновки. Офтальмодек володіє високими протимікробними властивостями щодо широкого спектру збудників інфекційних процесів, не чинить цитотоксичної дії і проапоптичного впливу. Індекси активності офтальмодеку в 1,8-6,1 разів перевищують аналогічні показники окомістину (р<0,001). Застосування окомістину призводить до зменшення синтезу ДНК, зниження індексу проліферації, посилення фрагментації ДНК порівняно з інтактними клітинами.

Ключові слова: офтальмодек, окомістин, рогівка, апоптоз, цитотоксичність, інфекція, антисептики

Література

1.Brotherick I. Basic DNA Measurement by Flow Cytometry / Ian Brotherick // Guide to flow cytometry. – 2005. – Ch.16. – P. 99-106.

2.Consensus on wound antisepsis: update 2018 / Kramer A., Dissemond J., Kim S., [et al] // Skin Pharmacology and Physiology. – 2018. – Vol 31. – P. 28-58. 

Crossref    

3.Haddad A. Renewal of the rabbit corneal epitheliumas investigated by autoradiography after intravitreal injection of 3H-thymidine /A.Haddad // Cornea. – 2000. – Vol.19(3). – P.378-383.

Crossref    PubMed  

4.Kamaruzzaman N. F., Tan L. P., Mat Yazid K. A. et al. Targeting the Bacterial Protective Armour; Challenges and Novel Strategies in the Treatment of Microbial Biofilm. Materials (Basel). – 2018. – V.11(9). – P.1705.

Crossref   PubMed  

5.Kanazawa A. A novel approach to mode of action of cationic biocides: morphological effect on antibacterial activity / Kanazawa A., Ikeda T., Endo T. // J. Appl. Bacteriol. – 1995. – Vol 78. – P. 55–60. 

Crossref    PubMed

6.Karpiński T. M. Chlorhexidine – pharmaco-biological activity and application / Karpiński T. M., Szkaradkiewicz A. K.  // European Review for Medical and Pharmacological Sciences. – 2015. – Vol. 19. – P. 1321-1326. 

7.Войткова В. В. Изучение апоптоза методом проточной цитофлоуметрии (обзор литературы) // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2010. – № 6 (76), Ч. 1. – С. 220-225.

8.Машковский М. Д. Лекарственные средства. 15 изд. − М.: Новая волна. ИздательУмеренков, 2007. – 953 с.

9.Назарчук О. А. Антисептики: сучасна стратегія боротьби зі збудниками інфекційних ускладнень / О. А. Назарчук // Клінічна хірургія. – 2016. – № 9. – С. 59 – 61. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30265488

Crossref   

10.Leclercq  R., Cantón R., Brown D. F., Giske C. G. et al. EUCAST expert rules in antimicrobial susceptibility testing // Clinical Microbiology Infection. – 2013. – V. 19 (2). P.141-160.

Crossref     PubMed   

11.Экспериментальное исследование эффективности антимикробных хирургических материалов, содержащих декаметоксин / А. А. Назарчук, С. В. Вернигородский, В. Г. Палий, Г. Г. Назарчук // Новости хирургии. – 2018. – Т.26, № 1. – С. 16-23. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.  

Поступила 22.03.2019