Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 20-25.

УДК  617.764.1-008.8-053.7

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201932025

 

Комплексна оцінка якісного складу сльозної плівки у людей молодого віку

І. М. Безкоровайна, д-р мед. наук, професор; Д. О. Наконечний, Дун Фан Хуі, А. О. Безкоровайна

Українська медична стоматологічна академія;  Полтава (Україна)

E-mail:  ibezkor@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Безкоровайна І. М. Комплексна оцінка якісного складу слізної плівки у людей молодого віку / І. М. Безкоровайна, Д. О. Наконечний, Дун Фан Хуї, А. О. Безкоровайна // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 20-25. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201932025


Актуальність. Вивчення якісного стану слізної плівки в молодих пацієнтів, які є найбільш активними користувачами цифровими пристроями, викликає надзвичайний інтерес у клінічній практиці.

Мета. Вивчити якісні характеристики слізної плівки ока у людей молодого віку.

Матеріал та методи. Нами було обстежено 243 особи (486 очей) у віці від 18 до 30 років, у середньому (23±0,56). Усім пацієнтам визначали Ocular Surface Disease Index, виконували тест Ширмера ІІ та тест LIPCOF.  Також проводили інтерферометрію, вимір слізного меніску та визначення неінвазивного часу розриву слізної плівки на апараті SBM ICP Tearscope (Італія) та iPad Pro (США).

Результати. В обстежених 18-30 років встановлено ознаки погіршення якості слізної плівки, що характеризувалися позитивною кореляцією між даними інтерферометрії та тестів визначення сльозопродукції. Низька ймовірність наявності ознак і симптомів хвороби сухого ока (І категорія) була виявлена у 35% (168 очей) обстеженої молоді, помірна ймовірність (ІІ категорія) – у 31% (152 ока), висока (ІІІ категорія) –  у 13% (65 очей). 

Висновки. Хвороба сухого ока є поширеним хронічним захворюванням, що вражає очну поверхню у 38-64% молодих людей. Встановлено зниження товщини ліпідного шару слізної плівки до 15 та 30-80 нм в 64% випадків, зменшення висоти слізного меніска в 42% випадків, скорочення часу розриву слізної плівки в 57% випадків.  Визначено можливість розрахунку ймовірності розвитку хвороби сухого ока в 79% випадків.

Ключові слова: інтерферометрія, товщина ліпідного шару, слізний меніск, неінвазивний час розриву слізної плівки

Література

1.Безкоровайна І. М. Характерні кристалографічні зміни сльози при різних стадіях діабетичної ретинопатії / І. М. Безкоровайна, Д. О. Наконечний, А. О. Безкоровайна // Офтальмологический журнал. – № 6. – 2018. – С. 35 – 39.

Crossref   

2.Бржеский В. В. Лабораторные методы диагностики синдрома «сухого глаза» / В. В. Бржеский,  Г. Б. Егорова, Е. А. Егоров // Синдром сухого глаза и заболевания глазной поверхности. – 2016. – С.179 – 187.

3.Завгородня Н. Г. Лечение проявлений синдрома «сухого глаза» препаратом «Оксиал» в эксимер-лазерной хирургии /  Н. Г. Завгородня, І. О. Поплавська, Т. С. Завгородня, Е. Е. Литвиненко // Актуальні питання медичної науки та практики. – Запоріжжя, 2009 – Вип. 75(2) – С. 248 – 252.

4.Майчук Д. Ю. Патогенетическое обоснование лечения и профилактики вторичных нарушений слезообразования: Автореф. дис. д-ра мед.наук. – М. – 2005 – C. 36. 

5.Пимениди М. К. Дисфункция мейбомиевых желез при компьютерном зрительном синдроме / М. К. Пимениди // Вестник офтальмологии. –  2010 –  № 6 – С. 49 – 52.

6.Полунин Г. С. От “сухого глаза” к “болезни слезной пленки” / Полунин Г. С., Полунина Е. Г. // Офтальмология. – 2012 – Т.9 – №4 – С. 78 – 84. 

7.Acosta M. The influence of eye solutions on blinking and ocular comfort at rest and during work at video display terminals. / M. Acosta, J. Gallar, C. Bellmonte // Expertimental Eye Research. –1999 – 68(6) – 663 – 669.

Crossref    PubMed  

8.Craig J. P. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. / J.P. Craig, K.K. Nichols., E.K. Akpek et al. // Ocul Surf. 2017 – 15(3) –  P. 276 – 283.

Crossref    PubMed

9.Farrand K. F. Prevalence of diagnosed dry eye disease in the United States among adults aged 18 years and older. / K. F. Farrand, M. Fridman, I. O. Stillman, D. A. Schaumberg // Am J Ophthalmol. 2017 – 182 – P. 90 – 98.

Crossref     PubMed

10.Fuller D.G. Noninvasive tear breakup times and ocular surface disease / D. G. Fuller, K. Potts, J. Kim. // Optom Vis Sci [PUBMED] – 2013 – 90 – P. 1086 – 1091

Crossref    PubMed

11.Galor A. Prevalence and risk factors of dry eye syndrome in a United States veterans affairs population. / A. Galor, W. Feuer, D. J. Lee et al.  // Am J Ophthalmol.  2011 – 152(3) – P. 377 – 384.

Crossref    PubMed

12.Ji Won Jung.  Analysis of factors associated with the tear film lipid layer thickness in normal eyes and patients with dry eye syndrome / Ji Won Jung, Si Yoon Park, Jin Sun Kim at al. // IOVS 2016 – Volume 57 – №10 – P. 223 – 227.

Crossref   PubMed

13.Paulsen A. J. Dry eye in the beaver dam offspring study: prevalence, risk factors, and health-related quality of life. / A. J. Paulsen, K. J. Cruickshanks, M. E. Fischer et al. // Am J Ophthalmol. 2014 – 157(4) – Р. 799 – 806.

Crossref    PubMed  

14.Tan L. L. Prevalence of and risk factors for symptomatic dry eye disease in Singapore. / L. L. Tan, P. Morgan, Z. Q. Cai, R. A. Straughan // Clin Experiment Optom. 2015 – 98(1) – Р. 45 – 53.

Crossref    PubMed   

15.TFOS DEWS II - Diagnostic Methodology [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.tfosdewsreport.org/report-diagnostic_methodology/131_36/en/#...

16.Zhao Y. Intra-observer and inter-observer repeatability of ocular surface interferometer in measuring lipid layer thickness / Y. Zhao, C. L. Tan, L. Tong // BMC Ophthalmol – 2015 – 15 – P. 53.

Crossref   PubMed

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 18.03.2019