Офтальмол. журн. — 2019. — № 1. — С. 39-45.

УДК  617.7:616.7:615.851.13-311.212(079.5)

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201913945

 

Створення опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю

Я. В. Цехмістер 1, д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН України; І. В. Данилюк 2, д-р психол. наук, професор; Н. В. Родіна 3,  д-р психол. наук, професор; Б. В. Бірон 3, канд. психол. наук; Н. С. Семенюк 4, канд. психол. наук

1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Київ (Україна)

2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Київ (Україна)

3 Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Одеса (Україна)

4 Міжнародна компанія «АЙК’ЮВІА РДС Україна»; Одеса (Україна)

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Цехмістер Я.В/Створення опитувальних стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю. Я.В. Цехмістер, І.В. Данилюк, Н.В. Родіна, Б.В. Бірон, Н.С.Семенюк // Офтальмол. журн. – 2019. – № 1. – С. 39-45.http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201913945


 

Вступ. Медичні працівники офтальмологічного профілю в процесі професійної діяльності все частіше стикаються з т. зв. «вигорянням». У зв’язку з цим важливими є створення психодіагностичних інструментів, призначених для виявлення стресових реакцій, та їхня психометрична адаптація до соціально-культурних особливостей українського професійного середовища. 

Мета роботи. Створення та психометричний аналіз української версії опитувальника, що вимірює стресові реакції, та оцінка його взаємозв’язків із показниками задоволеності працею.

Матеріал і методи. Вибірку дослідження склали медичні працівники офтальмологічного профілю. Проведено дослідження 211 медичних працівників. Враховуючи коефіцієнт реагування 85,8%, остаточна вибірка склала 181 медичних працівника, з яких 99 особи – представники молодшого та середнього медичного персоналу, а 82 – вищого медичного персоналу (лікарі-офтальмологи). Дослідження проводилось за допомогою модифікованої версії опитувальника стресів (англ. Student-life Stress Inventory) американських авторів Б.М. Гадзелли, Д.В. Ґінтера, Г. Л. Фулвуда на базі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова». 

Результати. Опитувальник стресових реакцій для офтальмологів створювався на основі адаптації опитувальника стресів. В модифікованій версії опитувальника містились наступні шкали, що описували категорії стресових реакцій: фізіологічні реакції (F), емоційні реакції (G), поведінкові реакції (H), а також шкала когнітивного оцінювання стресу (I), які характеризувались внутрішньою узгодженістю та ретестовою надійністю. В обох досліджених групах медиків встановлено, що чим гострішими є емоційні та поведінкові стресові реакції, тим нижчим є рівень задоволеності працею та організацією. З огляду на репрезентативність вибірки, були створені тестові норми, виражені в квартильній шкалі.

Отже, адаптована україномовна версія опитувальника стресових реакцій для медичних працівників характеризується високою конструктною валідністю та надійністю.

Ключові слова: стресові реакції, задоволеність працею, опитувальник, стандартизація, офтальмологи

Література

1.Бірон Б. В. Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю: автореф. дис ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Бірон Богдан Володимирович. – Одеса, 2015. – 22 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10687 

2.Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2006. – 351 с.

3.Гур’янов В. Г. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R–statistics) / В. Г. Гур’янов, Ю. Є. Лях, В. Д. Парій, О. В. Короткий, О. В. Чалий, К. О. Чалий, Я. В. Цехмістер : Навчальний посібник. –  К. : Вістка, 2018. – 208 с.

4.Данилюк І. В. Етнічна ідентичність як чинник самотворення особистості. Психолого-педагогічні основи процесу самотворення особистості: монографія / І. В. Данилюк. – К.: Педагогічна думка, 2015. – C. 68-81.

5.МКБ-10 http://apps.who.int/classifications/icd10/browse /2016/en#/Z73.0

6.Мартынова Е. М. Плач и его описание в рамках аномальной коммуникации / Е. М. Мартынова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 1 (31). Часть 1. – С. 86–89.

7.Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання  : дис. докт. псих. наук :19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. – Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 504 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4098

8.Семенюк Н. С. Психологічні особливості життєвих орієнтацій особистості (на прикладі медичних працівників офтальмологічного профілю) : дис. на здобуття канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Семенюк Надія Сергіївна. – Одеса, 2018. - 203 с.

9.Alkhairy S. Stress and Phacosurgeon / S. Alkhairy, F. Siddiqui, A. A. Mirza, S. Adnan // An Unavoidable Association. Pak Journal Ophthalmology. – 2016. – № 32(4). – Р. 221-225.

Crossref  

10.Anafarta N. The Relationship between Work-Family Conflict and Job Satisfaction: A Structural Equation Modeling (SEM) / N. Anafarta // Approach International Journal of Business and Management. – 2011. – Vol. 6(4). – P. 168-177.

Crossref   

11.Bragard I. Quality of work life, burnout, and stress in emergency department physicians: a qualitative review Source / I. Bragard, G. Dupuis, R. Fleet // European Journal of Emergency Medicine. – 2015. – V. 22(4). – P. 227-234.

Crossref    PubMed

12.Chams H. Frequency and assortment of self-report occupational complaints among Iranian ophthalmologists: a preliminary survey / H. Chams, S.F. Mohammadi, A. Moayyeri / MedGenMed : Medscape general medicine. – 2004. – V. 6(4). – P. 1.

13.Gadzella B.M. Student-life Stress Inventory / B. M. Gadzella, H.L. Fullwood, D.W. Ginther// Texas Psychological Convention. – ERIC. - San Antonio, 1991. – P. 345-350.

14.Honavar S.G. Brace up or burnout / S.G. Honovar // Indian Journal Ophthalmology. – 2018. – V. 66. – P. 489-490.

Crossref   PubMed 

15.Kim W.G. Effect of service orientation on job satisfaction, organizational commitment, and intention of leaving in a casual dining chain restaurant / W.G. Kim, J.K. Leong, Y.K. Lee / Hospitality Management. – 2005. – № 24. – Р. 171-193.

Crossref    

16.Maslach C. Burnout Inventory: Third edition / C. Maslach, S.E. Jackson, M.P. Leiter // C. P. Zalaquett & R. J. Wood (Eds.) / Evaluating stress: A book of resources. - Lanham, MD, US: Scarecrow Education, 1997. – P. 191-218.

17.Medscape Ophthalmologist Lifestyle Report 2018: Personal Happiness vs. Work Burnout. [Last accessed on 2018 Mar 20]. Available from: https://www.medscape.com/slideshow/2018-lifestyle-ophthalmologist-6009233#1 .

18.Nair A.G. Work satisfaction, burnout and gender-based inequalities among ophthalmologists in India: A survey / A.G. Nair, P. Jain, A. Agarwal, V. Jain // Work. – 2017. - № 56(2). – Р. 221-228.

19.Regehr C. Interventions to reduce the consequences of stress in physicians: a review and meta-analysis / C.  Regehr, D. Glancy, A. Pitts, V.R. Leblanc // Journal of Nervous and Mental Disease. – 2014. – V. 202(5). – P. 353-359.

Crossref   PubMed

20.Rodina N.V. The area of the psychological phenomena system modeling in Ukraine: development, results and prospects of research / N.V. Rodina // Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. – 2017. – Vol. 21(3). – P. 56-60. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/179

21.Saksonov S.G. Health of ophthalmologists as a prerequisite of quality medical services / S.G. Saksonov, T.S. Gruzeva, O.P Vitovska // Wiadomosci lekarskie. – 2018. – V. 71(1). – P. 165-167.

22.Sandstrom A. Impaired cognitive performance in patients with chronic burnout syndrome / A. Sandstrom, I.N. Rhodin, M. Lundberg, T. Olsson, L. Nyberg L. // Biological Psychology. – 2005. – V. 69 (3). – P. 271–279.

Crossref   PubMed  

23.Stewart W.C. Survey of practice-related stress among / W.C. Stewart, J.A. Stewart, M.P. Adams, L.A. Nelson // United States and European ophthalmologists Graefes Arch Clin Exp Ophthalmology. – 2011. – № 249. – Р.1277 – 1280.

Crossref   PubMed  

24.Toker S. Burnout and risk of coronary heart disease: a prospective study of 8838 employees / S. Toker, S. Melamed, S. Berliner, D. Zeltser, I. Shapira // Psychosomatic Medicine. – 2012. – V. 74. – P. 840–847.

Crossref   PubMed  

25.Urlich L-R., Lemke D., Erler A., Dahlahaus A. Subjektive und objective Arbeitsbelastungn niedergelassener Augenarzten in Thuringen / L.R. Urlich, D. Lemke, A. Erler, A. Dahlahaus // Ophthalmologe. – 2018. – V. 22. – https://doi.org/10.1007/s00347-018-0802-1 

Crossref   PubMed  

26.Viviers S. Burnout, psychological distress, and overwork: The case of Quebec's ophthalmologists / S. Viviers, L. Lachance, M.F. Maranda, C. Menard // Canadian Journal of Ophthalmology. – 2008. – № 43 (5). – Р. 535-546.

Crossref   PubMed   


Поступила 22.11.2018