Офтальмол. журн. — 2017. — № 1. — С. 15-19.

УДК 617.7–007.681–021.3–036.17:616–071

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201711519
Прогресування первинної відкритокутової глаукоми в залежності від клінічних показників, визначених при первинному обстеженні
С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, проф., С. В. Зябліцев 2, д-р мед. наук, проф., Л. І. Денисюк 1, асистент
1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;
2 Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; Київ (Україна)
E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com         
Резюме. Враховуючи нагальну потребу у розробці простих і ефективних методів діагностики та прогнозування тяжкості первинної відкритокутової глаукоми (ПВКГ) запропоновано індекс прогресії стадій глаукоми (ІПС).
Мета дослідження — вивчити залежність прогресування первинної відкритокутової глаукоми від клінічних показників, визначених при первинному обстеженні.
Матеріал та методи. В дане дослідження було залучено 172 пацієнта із встановленим діагнозом ПВКГ, чоловіків було 78 (45 %), жінок — 94 (55 %). Вік пацієнтів на момент звернення складав 57,3±1,1 років. За результатами офтальмологічного обстеження протягом двох років встановлювали стадію ПВКГ за класифікацією А. П. Нестерова і А. Я. Буніна (1975 р.) та класифікацією периметральних змін за стадіями глаукоми DDLS Flammer J. (2001 р.). ІПС розраховували як відношення (у %), у чисельнику якого — сума ранжируваних значень стадій ПВКГ та внутрішньоочного тиску (ВОТ) на етапах дослідження, а у знаменнику — різниця між віком та тривалістю захворювання (у роках). У якості початкових (вхідних) показників моделі використовували стать, вік, давність захворювання, стадію ПВКГ, ранг ВОТ та величину ВОТ на момент первинного обстеження. Математичний аналіз даних проводився з використанням статистичного пакета MedCalc v.15.11.0 (MedCalc Software bvba, 1993–2015 рр.).
Результати дослідження. Використання ІПС чітко відображало динаміку стадій та прогресію захворювання. Найбільший статистично значущий кореляційний зв’язок (у всіх випадках p < 0,0001) з ІПС мали такі показники: вік (r=-0,468), тривалість захворювання (r=0,695), стадія ПВКГ (r=+0,805) і ранг ВОТ (r=+0,735). Стать пацієнтів не мала кореляційного зв’язку з ІПС (r=-0,169; p=0,027). Формула прогнозування значення ІПС згідно до початкових показників була отримана шляхом проведення множинного регресійного аналізу: ІПС=35,311–0,521В+2,512Т+3,913С+4,191Р, де: ІПС — індекс прогресування стадій; В — вік пацієнта; Т — тривалість захворювання; С — стадія ПВКГ; Р — ранг ВОТ. Найбільше значення для розрахунку ІПС мала змінна «Ранг ВОТ» (4,191±0,446), далі, за нею, за зменшенням показнику слідували: «Стадія ПВКГ» на початку обстеження (3,913±0,356); «Тривалість захворювання» (2,512±0,313) і «Вік пацієнта» (-0,521±0,022). Розроблена формула характеризується високим ступенем впливу незалежних змінних: коефіцієнт множинної кореляції R=+0,965 (F=562,35; p < 0,0001); коефіцієнт детермінації R2=+0,931.
Висновок. Найбільший вплив на ІПС виявляло значення ВОТ на початку дослідження, а найменший — вік пацієнта. Формула для розрахунку прогнозованого значення ІПС може бути запропонована вже при первинному обстеженні хворого та дозволить проводити диференційне індивідуалізоване лікування.
Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, індекс прогресування стадій.     
Література
1.    Завгородняя Н. Г. Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему [монография] / Н. Г. Завгородняя, Н. В. Пасечникова. — Запорожье: «Агентство «Орбита-ЮГ», 2010. — 192 с.
2.    Курышева Н. И. Глаукоматозная оптическая нейропатия / Н. И. Курышева. — М. : МЕДпресс-информ, 2006. — 136 с. : ил.
3.    Могілевський С. Ю. Зв’язок поліморфізму PRO72ARG гена ТР53 з наявністю первинної відкритокутової глаукоми у хворих української популяції / С. Ю. Могілевський, Л. І. Денисюк // Вісник проблем біології і медицини. — 2016. — Вип. 3, Т. 2 (132). — С. 40–43.
4.    Нестеров А. П. Глаукома / А. П Нестеров. — Москва: ООО «Медицинское информационное агентство». — 2008. — 360 с.
5.    Основні показники інвалідності та діяльності медико-соціальних експертних комісій України за 2014 рік: аналітико-інформаційний довідник / [Іпатов А. В., Мороз О. Н., Голик В. А. та ін.]; за ред. начальника відділу медико-соціальної експертизи Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України С. І. Черняка. — Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. — 167 с.
6.    Офтальмологічна допомога в Україні за 2005–014 роки / Аналітично-статистичний довідник. — К.: Логос, 2015. — 230 с.
7.    Conover W. J. Practical Nonparametric Statistics, Third Edition / W. J. Conover. — New York: John Wiley & Sons, 1999. — 27 p.
8.    Disease progression and the need for neuroprotection in glaucoma management / R. Varma, P. Peeples, J. G. Walt [et al.] // Amer. J. Manag. Care. — 2008. — Vol. 14 (supple 1). — P. 15–19.
9.    Flammer J. Glaucoma / J. Flammer. — Verlag Hans Huber, 2001. — 416 p.
10.    Wang N. Primary angle closure glaucoma in Chinese and Western population / N. Wang, H. Wu, Z. Fan // Chin. Med. J. — 2002. — Vol. 115 (11). — P. 1706–1715.