Офтальмол. журн. — 2014. — № 2. — С. 10-16.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.13-002:617.711-002.1-085-036

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201421016

Динамика клинических изменений у больных кератоконъюнктивитами под влиянием тиоловых препаратов

Мухамед Абдульрахман Кутайни, аспирант

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Луганск(Украина)

Тел.: 0509746274

Ключевые слова: кератит, конъюнктивит, тиоловые препараты

Ключові слова: кератит, кон'юнктивіт, тіолові препарати

Актуальність: кератит-кон'юнктивіти є важкою патологією, тому пошук нових способів і методів лікування даної патології дотепер залишається однією з актуальних проблем офтальмології

Матеріал і методи. Обстежено 95 пацієнтів. У першу групу (порівняння) увійшли 45 пацієнтів з керато-коньюнктивитами, які отримували тільки традиційну терапію. У другу групу (основну) — 50 пацієнтів з керато-коньюнктивитами, які в доповнення до основної терапії отримували тіо¬лові препарати

Результати. При аналізі результатів лікування вираженість набряку рогівки в перший термін спостереження була знижена на 32 %, у другий термін — на 42 %, в третій термін — на 30 %. Виразність запальної інфільтрації в перший термін спостереження була знижена на 23 %, у другий термін — на 42 %, в третій термін — на 25 %. Виразність фарбування рогівки флюоресцеином у хворих основної групи після лікування в перший термін спостереження була знижена на 10 %, у другий термін — на 20 %, в третій термін — на 18 % порівняно з контрольною групою.

Висновок. Результати клінічних досліджень показують, що включення в комплексне лікування хворих керато-кон'юнктивітом тіолових препаратів значимо зменшує вираженість клінічних симптомів керато-кон'юнктивіту і дозволяє купірувати патологічний процес в рогівці в більш короткі терміни.

Литература

1.Анина Е. И. Распространенность заболеваний роговой оболочки глаза у населения Украины // Тези доп. II Міжнародної наук. конф. офтальмологів Причорномор'я. — Одеса, 2004. — С. 14.
2.Гундорова Р. А. Лечение синдрома «сухого глаза» при ожоговой болезни глаз / Гундорова Р. А., Макаров П. В., Дадашева 3. Р. // Клинич. офтальмол. — 2003. — Т. 4. — № 1. — С. 10-12. (16)
3.Гюрджян Т. А. Новые аспекты медикаментозной терапии воспалительных заболеваний глаз / Гюрджян Т. А. // Тез. докл. VII съезда офтальмологов России. — Часть 2. — Москва. — 2000. — С. 144- 145. (19)
4.Дембский Л. К. Некоторые аспекты организации лечения вирусных кератитов / Дембский Л. К., Ширшо¬ва О. Н., Миронюк О. В. // I Матеріали наук. — практ. конф. з міжнарод. участю [«Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патомблеопією»]. — К., 2004. — С. 99- 100. (21)
5.Дрожжина Г. И. Вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы // Здоров'я України, № 5. — 2002. — С. 35- 36. (3)
6.Каменская Е. В. Эффективность медикаментозной коррекции нарушений тиолового статуса при поверхностных формах герпетического кератита: автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.01.18 «Офтальмология». — Одесса, 2008. — 20 с. (4)
7.Майчук Ю. Ф. Профилактика слепоты как следствие патологии роговицы / Майчук Ю. Ф. // Вестник офтальмологии. — 1990. — № 3. — С. 58- 60. (49)
8.Осташевский В. Л. Лечебное действие ингибиторов протеаз при гнойном язвенном кератите: Автореф. Дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18. — Одесса, 1983. — 23 с. (7)
9.Петруня А. М. Изучение обменных процессов в роговице при экспериментальном кератите и конъюнктивите / А. М. Петруня Мухамед Абдульрахман Кутайни // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. — 2012. — Вип. 3 (111). — С. 205-221. (5)
10.Петруня А. М. Исследование тиолового обмена и окислительно-восстановительных процессов в роговице при экспериментальном конъюнктивите / А. М. Петруня, Мухамед Абдульрахман Кутайни // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. — 2012. — Вип. 1 (109). — С. 259-272. (6)
11.Салдан И. Р. Трансплантація амніотичної оболонки при захворюваннях переднього відрізку ока в експерименті / Салдан Й. Р., Присяжна М. В., Салдан Ю. Й. // Вісник морфології ВНМУ ім.. Пирогова. — 2003. — № 2. — С. 237- 238. (76)
12.Сапоровский С. С. Особенности лечения бактериальных кератитов и язв роговицы / Сапоровский С. С., 3абайкина Т. П., Пухова 3. И. // УШсъезд офтальмо¬логов УССР: тез. докл. Одесса, 1990. — С. 325- 326. (78)
13.Сергієнко М. М. Організація офтальмологічної допомоги, захворювання та інвалідність, спричинені хворобами ока в Україні / Сергієнко М. М., Риков С. О., Ферфільфайн Й. Л. // Тези та лекції II конф. Дитячих офтальмологів України «Сучасні технології діагностики та лікування очної патології у дітей». — Київ: КВЦ. — 2003. — С. 299- 315. (82)
14.Степаненко Г. В. Клинико-эпидемиологические особенности герпетических кератитов у больных в усло¬виях промышленного региона / Степаненко Г. В., Явтушенко В. Ф., Лупырь С. А., Петруня О. М. // Тези допов. Х з'їзду офтальмологів України. — Одеса, 2002.— С.58. (85)
15.Судалин А. В. Применение кератопластики и пластики конъюнктивы в лечении глубоких кератитов / Судалин А. В., Батманов Ю. Е. // Клин. Офтальмол. — 2003.— Т. 4. — № 1. — С. 1-3. (86)
16.Чередниченко М. Л. Наш опыт лечения помутнений роговицы / Чередниченко М. Л., Подсвирова О. А. // Тези наукової конференції офтальмологів, присвяченої 125-річчю з дня народження акад. Філатова В. П. — Одеса, 2000. — С. 42- 44. (92)
17.Abu el-Asrar A. M. Immunopathogenesis ofvernal kerato-conjunctivitis / A. M. Abu el-Asrar, K. Geboes, K. F Tab-bara // Bull Soc Belge Ophthalmol. — 1996. — Vol. 261. — P. 15-24. (12)
18.Bourcier T. Bacterial keratitis: predisposing factors, clinical and microbiological review of 300 cases / T. Bourcier, F. Thomas, V. Borderie // Br. J. Ophthalmol. — 2003. — Vol. 87. — P. 834-838. (14 )
19.Limberg M. B. A review of bacterial keratitis and bacterial conjunctivitis // Am J Ophthalmol. — 1991. — Vol. 112 (4 Suppl). — P. 2S — 9S. (18)
20.Mittelviefhaus H. Corneal complications after hematopoietic stem cell transplantation / Mittelviefhaus H., Auw-Hadrich C. // Ophthalmologe. — 2003. — Vol. 100. — P. 222- 229. (179)
21.Nakamura T. Elevated expression of transglutaminase 1 and keratinization-related proteins in conjunctiva in severe ocular surface disease / Nakamura T., Nishida K., Dota A. // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2001. — Vol. 42. — P. 549- 556. (180)
22.Prabhasawat P. Single and multilayer amniotic membrane transplatation for persistent corneal epithelial defect with and without stromal thinning and perforation / Prabhasawat P., Tesavibul N., Komolsuradej W. // Br. J. Ophthalmol. — 2001. — Vol. 85. — N 12. — P. 1455- 1463. (192)