Офтальмол. журн. — 2014. — № 2. — С. 112-117.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.741-004.1-085.837.3-089.843(048.8)

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20142112117

Некоторые проблемы и перспективы развития интраокулярной коррекции афакии при факоэмульсификации катаракты

Д. Г. Жабоедов, канд. мед. наук

Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, Киев (Украина)

Ключевые слова: катаракта, интраокулярная коррекция, проблемы и перспективы, принципы бионики.

Ключові слова: катаракта, інтраокулярна корекція, проблеми і перспективи, принципи біоники.

В обзорі проведено аналіз даних наукової літератури з питань інтраокулярної корекції афакії. Позначено успіхи, досягнення і помилки дослідників на всіх етапах розвитку хірургії катаракти, де поряд із впровадженням нових методик самої операції проводився пошук і розробка нових моделей інтраокулярної лінзи, основні вимоги до якої були визначені С. М. Федоровим. Важливими властивостями ідеального кришталика вважаються біосумісність, біостійкість, ідеальна прозорість, певні межі коефіцієнту заломлення, легкість у волозі передньої камери, еластичність із збереженням пам'яті форми, без генерації оптичних аберацій, забезпечення поряд з високою гостротою зору, якісної контрастності, збереженням відчуття кольору, доброго бачення деталей предметів на різній відстані від ока при різній освітленості і т. д., що максимально наближає ідеальну ІОЛ до природного кришталика здорового молодого ока. Розглянуто основні типи моделей ІОЛ, які імплантуються в наш час, їх переваги і недоліки, властивості і конструктивні особливості, серед яких досить перспективними оцінюються лінзи з акомодуючим ефектом, торичні, асферичні і мультифокальні ІОЛ, лінзи з властивостями просвітленої оптики і необхідним хроматичним компонентом, простим і стійким закріпленням в задній камері. Таким чином, ці напрямки ґрунтуються на принципах біоніки, тому запозичення способів вдосконалення методів інтраокулярної корекції у природи виглядає перспективним, оскільки еволюційна природа має вічність, а дослідники лімітовані в часі.

Литература

1.Аббасова У. А. Инновации в технологии факоэмульсификации (обзор литературы) / У. А. Аббасова // Оftalmologiуа. — 2010 — № 4. — С. 81-86.

2.Балашевич Л. И. Функциональные и оптические результаты имплантации сферических и асферических интраокулярных линз в капсульный мешок / Л. И. Балашевич, А. А. Стахеев, А. М. Хакимов // Офтальмохирургия. — 2009. — № 5. — С.29-33.

3.Бачук Н. Ю. Опыт имплантации торических интрао-кулярных линз у больных катарактами с роговичным астигматизмом / Н. Ю. Бачук // Междунар. мед. журн. — 2013. — Том 19, № 1 — С. 63- 66.

4.Демьянченко С. К. Клинико-теоретическое обоснование метода интраокулярной коррекции афакии асферическими ИОЛ : дис.... канд. мед. наук : 14.01.07 / Демьянченко С. К.; [Место защиты: ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Фёдорова» Минздравсоцразвития России]. — М.,2011. — 83с.:ил.

5.Загребельная Л. В. Клинико-функциональная оценка эффективности применения мультифокальных и ак-комодирующих интраокулярных линз для коррекции афакии: автореф. дис.... канд. мед. наук : 14.01.07 / Загребельная Л. В.; [Место защиты: ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России]. — М., 2012. — 23 с.

6.Ивонин К. С. Восстановление аккомодационной способности артифакичного глаза / К. С. Ивонин, А. А. Замыров, Ю. В. Кудрявцева, А. Д. Чупров // Современные технологии в медицине. — 2012. — № 4. —С. 154-160.

7.Малюгин Б. Э. Современные стандарты хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (обзор литературы) / Б. Э. Малюгин, А. В. Терещенко, Ю. А. Белый [и др.] // Рефракционная хирургия и офтальмология. — 2010. — Т. 10. — № 3. — С.4-10.

8.Малюгин Б. Э. Сравнительная характеристика зрительных функций и данных аберрометрии у пациен¬тов со сферической, асферической и аккомодирующей моделями ИОЛ / Б. Э. Малюгин, М. А. Исаев, А. В. Головин [и др.] // Офтальмохирургия. — 2012. —№ 2. — С. 36-37.

9.Попова Е. А. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торических ИОЛ — эффективный способ интраокулярной коррекции астигматизма / Е. А. Попова, Ю. В. Коваленко // Офтальмол. журн. — 2012. — № 4. — С. 98- 99.

10.Риков С. О. Захворюваність на хвороби ока та його придаткового апарату, їх поширеність серед населення України / С. О. Риков, В. А. Васюта // Україна. Здоров'я нації. — 2011. — № 4. — С 7-11.

11.Сергиенко Н. М. Новая модель аккомодирующего искусственного хрусталика / Н. М. Сергиенко // Новітня офтальмохірургія та сучасні можливості діагностики і лікування очної патології : Ювілейна науково-прак. конф. за участю міжнар. спеціалістів (20-21 листопа¬да, 2013 р.) : збірник праць. — К., 2013. — С 330- 332.

12.Тахтаев Ю. В. Опыт клинического применения мультифокальных интраокулярных линз Acrysof Restor / Ю. В. Тахтаев // VIII съезд офтальмологов России: тез. докл. — М.: издат. центр МНТК «Микрохирургия глаза», 2005. — С. 620.

13.Чередник В. И. Сферическая аберрация и асферические интраокулярные линзы / В. И. Чередник, В. М. Треушников // Фундаментальные исследования. — 2007. — № 8 — С38-41.

14.Чередник В. И. Мультифокальные интраоку-лярные линзы — качество видения / В. И. Чередник, В. М. Треушников // Фундаментальные исследования. — 2008. — № 4 — С 108-111.

15.Федяшев Г. А. Клинико-экономическая эффективность имплантации торических и сферических ИОЛ Rayner после факоэмульсификации катаракты у пациентов с исходным роговичным астигматизмом / Е А. Федяшев, А. В. Власов // Федоровские чтения — 2013 : XI Всеросс. научно-практич. конф. с междунар. участием «Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция зрения» (21-22 июня 2013 г.). — Москва,2013. — С. 229-230.

16.Berthet J. M. The concepts behind the IOLs of the 21st century / J. M. Berthet, J. S. Camming, J. Kammann // Ophthalmos. — 1997. — № 8. — P.6-9.

17.Cillino S. ONE-Year outcomes with new-generation multifocal intraocular lenses / S. Cillino, A. Casuccio, F A. Pace et al. // Ophthalmology. — 2008. — Vol. 115. — № 9. — P.1508- 1516.

18.Dekans I. Diffractive and multifocal IOLs in cataract surgery / I. Dekaris, N. Gabric, D. Bosnar et al // Joint congress of SOE/AAO (9-12 June 2007). — Vienna, 2007. — P. 5-6.

19.Levin L. A., Nilsson S. F. E., Ver Hoeve J., Wu S. M. etc. Adler's physiology of the eye. — 11m ed. — Elsevier Inc, 2013. — 795 p.

20.Mayank A. Wavefront aberrations, depth of focus, and contrast sensitivity with aspheric and spherical intraocular lenses: fellow-eye study. / A. Mayank, D. Nanavaty, J. Spalton [et al.] // J. Cataract Refract. Surg. — 2009. — № 35. — P. 663- 671.

21.Mesci C. Differences in contrast sensitivity between monofocal, multifocal and accommodating intraocular lenses: long-term results / С Mesci, H. H. Erbil, A. Olgun, N. Aydin et al. // Clin Exp Ophthalmol. — 2010. — Vol. 38 (8). — P. 768- 777.

22.Pagnoulle C. Assessment of new-generation glistering-free hydrophobic acrylic intraocular lens material / C. Pagnoulle, D. Bozukova, L. Gobin Et Al // J Ctaract Refract Surg. — 2012. — Vol. 38. — P. 1271-1277.