Офтальмол. журн. — 2014. — №2. — С. 4-9.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.761-073-005.517-056.22

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2014249

Оценка состояния глазодвигательного аппарата здоровых лиц путём автоматизированного анализа двухмерных изображений глазных яблок в диагностических положениях взора

Н. Н. Бушуева, д-р мед. н.; Д. В. Романенко, аспирант; Е. В. Пелипенко, программист

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМИ Украины», Одесса (Украина)

E-mail: romanenkodina@mail.ru

Ключевые слова: глазодвигательный аппарат, оценка состояния, двухмерное изображение, автоматизованный анализ

Ключові слова: окоруховий апарат, оцінка стану, двомірне зображення, автоматизований аналіз

Актуальність. У зв'язку із складністю існуючих методик визначення рухливості окоруховихм'язів часто ігнорується, що призводить до неточності в визначенні об'єма операцій у хворих на косоокість.

Мета. Розробити простий, швидкий та об'єктивний метод, що дозволить оцінити стан окорухового апарату.

Матеріал та методи. Для вирішення завдання обличчя досліджуваного фотографують у 12 діагностичних положеннях погляду. Фотографії аналізують за допомогою розробленого програмного забезпечення: у кожному відведенні окремо для кожного ока отримували зміщення центру зіниці відносно її положення у первинній позиції погляду в міліметрах. Було обстежено 120 осіб без патології окорухового апарату і аномалій рефракції (60 дітей в віці 4—18років та 60 дорослих в віці 19—55років).

Результати. Отримані дані виявились коректними — найбільші зміщення очних яблук відмічались у горизонтальних та косих відведеннях, максимальні значення зміщення від первинної позиції погляду дорівнювали 6,5 мм у дорослих та 5,5мм у дітей. Тривалість дослідження — до 5хвилин.

Висновки. Розроблена автоматизована методика, що дозволяє оцінити стан окорухового апарату та були розраховані референтні інтервали бінокулярного об'єму рухів очних яблук у здорових осіб без патології окорухових м'язів.

Литература

1.Кащенко Т. П. Проблемы глазодвигательной и бинокулярной патологии / Т. П. Кащенко, В. И. Поспелов, С. Л. Шаповалов // VIII Съезд офтальмологов России, 1-4 июня 2005 г. : материалы. — М., 2005. — С. 740- 741.

2.Coats D. K. Reasons for delay of surgical intervention in adult strabismus / D. K. Coats //Arch. Ophthalmol. — 2005. — V.123 (№ 4). — Р. 497- 499.

3.Trigler L. Factors associated with horizontal reoperation in infantile esotropia / L. Trigler, R. M. Siatkowski // J. AA-POS. — 2002. — V.6 (№ 1). — P.15-20.

4.Lang J. Strabismus: Diagnostik, Schielformen, Therapie / Lang J. ; [5 ?berarbeitete Auflage]. — Bern : Verlag Hans Huber. — 2003. — 403 s.

5.Thomas R. Practical approach to diagnosis of strabismus / R. Thomas, A. Braganza, T. George // Indian J. Ophthal¬mol. — 1996. — Vol. 44 (№ 2). — P. 103-112.

6.Абрамов А. В. Видеотехнология количественного контроля движения глазного яблока при нистаг¬ме / А. В. Абрамов, Т. Б. Усанова, А. В. Скрипаль, Д. А. Усанов // Вестн. офтальмол. — 2002. — № 4. — С. 38-41.

7.Пасечникова Н. В. Перспективы использования пупиллометрии для оценки психофизиологического состояния человека в судебной практике / Н. В. Пасечникова, Н. Н. Бушуева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2011. — № 2. — С. 26- 29.

8.Патент 62260 Україна, МПК (01.2011) А 61 В 3/00. Спосіб визначення кута косоокості / Бушуєва Н. М., Романенко Д. В., Пелипенко О. В.; заявник та патентовласник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України». — № 201015549 ; заявл. 23.12.2010 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

9.Меньшиков В. В. Качество лабораторных исследований и современные подходы к его оценке / В. В. Меньшиков, О. Г Кадашева // Клин. лаб. диагностика. — 2000. — № 6. — С. 25-32.

10.Duong H.-V. Q. Eye globe anatomy [электронный ресурс] / H.-V. Q. Duong, T. R Gest. // Medscape.com Library. — Режим доступа к статье : http://emedicine. medscape.com/article/1923010-overview.