Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 44-50.

 

Полный текст Pdf 

УДК: 617.77-006.5-08:615.849.1+615.832.9-091.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201364450

Оценка ответа злокачественных эпителиальных опухолей кожи век на лучевое воздействие — первый этапа радиокриогенного лечения

В. В. Вит, проф., д-р мед. наук, И. А. Сафроненкова, канд. мед. наук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМH Украины» (лаборатория патоморфологии; отделение микрохирургического лечения онкологических заболеваний глаза)

E-mail: safronenkova@ukr.net

Ключевые слова: злокачественные эпителиальные опухоли век, лучевая терапия, маркеры р53, ВсІ-2 , 0095, ІПО38

Ключові слова: злоякісні епітеліальні пухлини шкіри повік, променева терапія, маркери р53, ВсІ-2 , 0095, ІПО38

Вступ. Відповідь пухлини (ВП) на променевий вплив являє собою комплекс індукованих протипухлинною терапією альтеративно-деструктивних змін в новоутворенні. її оцінка має значення для визначення ефективності протипухлинної терапії і допомагає переводити частину пацієнтів з початково неоперабельними пухлинами до резектабельного статусу. Зменшення розмірів пухлини в процесі проведення променевої терапії (ПТ) розглядається як ознака її радіочутливості й як важливий прогностичний фактор. Мета дослідження. Вивчення клінічних, гістологічних та імуногістохімічних показників ВП злоякісних епітеліальних пухлин (ЗЕП) шкіри повік на етапі проведення ПТ при радіокріогенному лікуванні.

Матеріал і методи. Дослідження проведені у 226 хворих ЗЕП шкіри повік стадії Т2а-3Ь N0 М0 на етапі здійснення ПТ при радіокріогенному лікуванні в офтальмоонкологічному центріДУ «Інституті ГБ і ТТім. В. П. Філа-това НАМИ України» за період з 1998 по 2008рр. Оцінка ступеня ВП на ПТ проведена за клінічними, гістоморфологічними (125пацієнтів) та імуногістохімічними характеристиками ( за допомогою моноклональних антитіл р53, ВсІ-2, СБ95 і ІПО38) у 147хворих.

Результати. При клінічній оцінці ВП на променевий вплив, з 226 пацієнтів, часткова регресія новоутворення відзначена у 193 (85,4 %), а у 33 (14,6 %) — змін розмірів пухлини не виявлено, тобто частина пухлин виявилася радіочутливими, а частина — радіорезистентними. При радіочуттєвих пухлинах локальний контроль виявився в 1,5рази кращим, ніж у радіорезистентних, хоча ці відмінності не є значущими (%2 = 19,6, р=0,65). Після радіокріогенного лікування рецидиви ЗЕП шкіри повік спостерігалися в 45 разів частіше при радіорезистентних пухлинах, ніж при радіочут-ливих. При гістоморфологічної оцінці ВП на ПТ відзначена зміна гістологічного типу пухлини. БКР трансформувався в ПКР (5 випадків) і МТР (8 випадків). Подібна анаплазія в 5,5 разів частіше спостерігалася в групі ра-діорезистентних пухлин (%2=87,5, р=0,0005). Виражений поліморфізм будови пухлини у різних ділянках виявлено в обох групах і відрізнявся ступенем променевих ушкоджень. При імуногістохімічній ВП ЗЕП шкіри повік на ПТ в радіорезистентних пухлин спостерігалося достовірне (%2=8,1, р=0,02) зниження рівня експресії СБ95 (+). В радіочутливих пухлинах відзначена тенденція до зниження рівня антиапоптотичного білка ВсІ-2. В обох групах відзначена тенденція до підвищення проліферативної активності за рахунок антигену асоційованого з проліферацією і виявленого за допомогою МкАТ ІПО38.

Висновок. При клінічній оцінці ВП на променевий вплив у 85,4 % випадків ЗЕП шкіри повік виявилися радіочутливими, а в 14,6 % — радіорезистентними. Після радіокріогенного лікування рецидиви в 45 разів частіше спостерігалися при радіорезистентних пухлинах. Анаплазія ЗЕП шкіри повік 5,5 разів частіше спостерігалася в групі радіорезистентних пухлин. У процесі променевого впливу змінювалися фенотипічні властивості ЗЕП шкіри повік. У радіорезистентних пухлинах спостерігалося посилення апоптозу за рахунок зниження рівня СВ95 (+). В радіочутливих пухлинах відзначена тенденція до опосередкованої індукції апоптозу за рахунок зниження рівня антіапоптотичного білка Всі -2. В обох групах ЗЕП шкіри повік зберігалася тенденція до підвищення проліферативної активності.

Литература

1.Глузман Д. Ф. Диагностическая иммуноцитохимия опухолей / [Д. Ф. Глузман, Л. М. Скляренко, В. А. Над-горная и др]. — Киев: Морион, 2003. — С. 6-15.

2.Канаев С. В. Лучевая терапия злокачественных опухолей головы и шеи / С. В. Канаев // Практическая онкология. 2003. — Т.4. — № 1.1. — С.15-24.

3.Колесник А. П. Молекулярные маркеры прогрес-сирования колоректального рака / А. П. Колесник, И. Д. Паламарчук, А. М. Сидоренко // Онкология. — 2006. — № 1. — С.13-17.

4.Ajani J. A. Multi-institutional trial of preoperative chemoradiotherapy in patients with potentially resectable gastric carcinoma / J. A. Ajani, P. F. Mansfield, N. Janjan et al. // J. Clin.Oncol. - 2004. - V. 22. - № 14. -P. 2774- 2780.

5.Bouzourene H. Importance of tumor regression assessment in predicting the outcome in patients with locally advanced rectal carcinoma who are treated with preoperative radiotherapy / H. Bouzourene, F. T. Bosman, W. Seelentag et al. // Cancer. - 2002. - V. 94. - № 4. - P. 1121-1130.

6.Eisenhauer E. A. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1) / E. A Eisenhauer, P. Therasse, J. Bogaerts et al. // Eur. J. Cancer. - 2009. - V. 45 - P. 228-247.

7.Kaminsky-Forrett M. C. Prognostic implications of down-staging following preoperative radiation therapy for operable T3-T4 rectal cancer / M. C. Kaminsky-Forrett, T. Conroy, E. Luporsi et al. // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. — 1998. — V.42. — P. 935- 941.

8.Licitra L. Primary chemotherapy followed by anterior cra-niofacial resection and radiotherapy for paranasal cancer / L. Licitra, L. D. Locati., R. Cavina et al. Ann. Oncol. — 2003. — V.14. № 3. — P. 367- 372.

9.Rohbach J. M. Immunology and growth characteristics of ocular basal cell carcinoma / J. M Rohbach, R. Stiemer, A. Mayer // Graefe's Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. — 2001. — V.239. — P.35- 40.

10.Rullier A. Impact of colloid response on survival after preoperative radiotherapy in locally advanced rectal carcinoma / А. Rullier, C. Laurent, V. Vendrely et al. //Am. J. Surg. Pathol. — 2005. — V. 29. — № 5. — P. 602- 606.

11.Theodoropoulos G. T-level downstaging and complete pathologic response after preoperative chemoradiation for advanced rectal cancer result in decreased recurrence and improved disease-free survival / G. Theodoropoulos, W. E. Wise, A. Padmanabhan et al. // Dis. Colon Rectum. — 2002. — V. 45. — P. 895- 903.